Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordning

  • Verksamhetsrapportering vuxenutbildningen, utbildningschef Jonas Svensson

  • Information Skolinspektionen, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz 

  • Genomförda aktiviteter kopplade till utbud och dimensionering, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz

  • Upprättad handlingsplan i syfte att systematisera uppföljningen till huvudman gällande incidenter i verksamheten kopplat till kriget mellan Israel och Hamas samt utbildningsinsatser, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz

  • Lägesrapport i verksamheten kopplade till Israel/Hamas, förvaltningsdirektör Anneli Schwartz

  Bilagor

 3. Lokalbehovsplanen utgör grunden för nämndens lokalförsörjningsarbete. Planen uppdateras årligen och beskriver nämndens övergripande lokalbehov i dagsläget och framåt. I planen beskrivs utnyttjandet av befintliga lokaler, hur lokalbehoven utvecklar sig över perioden samt hur planeringen ser ut för att möta de behoven. Planen beskriver också hur nämndens lokalkostnader påverkas av planeringen. Lokalbehovsplanen utgör ett underlag dels för den egna verksamheten, dels för stadens samlade lokalförsörjningsarbete.

  Bilagor

 4. En genomtänkt och strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att kunna genomföra nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen och möta förändringar i samhället. Detta kräver många olika insatser på kort och lång sikt. Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning lägger grunden för ett strukturerat, gemensamt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Arbetssättet innebär att förvaltningarna vartannat år analyserar verksamheternas behov och tillgång av kompetens i verksamheten. Genom att jämföra behovet av kompetens med tillgången till kompetens framkommer ett kompetensgap.

  Förvaltningens kompetensgapanalys omfattar ett urval av förvaltningens yrkeskategorier: ämneslärare, yrkeslärare, rektor, biträdande rektor och skolsköterska. Gapanalysen visar på ett stort rekryteringsbehov framöver för förvaltningens verksamheter.

  Riskanalys av kompetensgapen visar på allvarliga konsekvenser för såväl verksamheten som för arbetsmiljön om kompetensgapet för ämneslärare, yrkeslärare, rektor och skolsköterska inte kan åtgärdas.

  Bilagor

 5. Inför nämndsbudget 2021 beslutade nämnden att anta en ny resursfördelningsmodell för gymnasie- och gymnasiesärskola – med syfte att öka likvärdigheten. Inför nämndsbudget 2022 gjordes en utvärdering för ytterligare justeringar av modellen (GYVF-2021-2954).

  Utvärderingen baserar sig på den resursfördelningsmodell som ligger till grund för nämndsbudget 2023 och ger förslag på justeringar inför nämndsbudget 2024 för att ta steg mot ökad likvärdighet.

  Enligt Malmö stads budget 2024 ska gymnasieskolan ge eleven god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Fler unga i Malmö ska klara skolan och gå ut gymnasiet. Genom undervisningens utformning ska den främja social gemenskap och utveckla elevens förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Nämnders kontroll över sin ekonomi och deras förmåga att vidta korrigerande åtgärder är av central betydelse för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade utvecklingen. För att uppnå detta krävs att nämnder har en välfungerande inter ekonomisk styrning. Nämnden bör undvika detaljstyrning men ska ta beslut om hur de ekonomiska medlen fördelas till verksamheterna. Inom målområdet: en stad med goda uppväxtvillkor för barn och unga beskrivs att det behövs insatser för att öka andelen elever som slutför sin gymnasieutbildning på utsatt tid. Malmö stads prioriterade frågor är att intensifiera arbetet för att alla Malmös barn och unga har goda, trygga och jämlika uppväxtvillkor.

  Förbrukningsmaterial relaterat till de nationella yrkesutbildningarna har under de senaste två åren ökat betydligt. Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogrammen att nå grundläggande behörighet till högskolan. Detta innebär förändringar som kan komma att påverka kostnadsbilden för programmen.

  Malmö stad ligger relativt högt i prissättningen kring majoriteten av programmen inom gymnasiet när man jämför med riksprislistan, andra skånska kommuner samt storstadsregionerna. Malmö avviker främst gällande lokalkostnad per elev men även inom andra poster. För att möjliggöra större likvärdighet och korrigera förhållandet till riksprislistan inför 2024 har förslag tagits fram och inarbetats i kommande nämndsbudget.

   

  Bilagor

 6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument.

  I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar att arbeta utifrån kommunfullmäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

  I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och plan för ekonomin utifrån Malmö stads budget 2024.

  I föreliggande ärende ingår Plan för verksamhet och Plan för ekonomin. Plan för kommunfullmäktigemål och de budgetuppdrag som tilldelats nämnden beslutas i mars 2024.

   

  Bilagor

 7. Bidraget till fristående gymnasieskola och anpassade gymnasieskola består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasieskola regleras i 16 kap. 52–55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser gällande bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer. Priserna för grundbelopp är förenliga med nämndsbudget 2024. För att ett beslut om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom förvaltningsbesvär krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42 § förvaltningslagen SFS 2017:900).

  Bilagor

 8. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2024–2025 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar med start 2022. Upphandlingsplanen ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt.

  Bilagor

 9. Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar.

  Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. De risker som bedöms vara prioriterade omsätts i internkontrollplaner bestående av planerade granskningar och direktåtgärder. Föreliggande rapport avser återrapportering av risker med höga riskvärden som inte återfinns i internkontrollplanen.

   

  Bilagor

 10. Enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslutade ramverk för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå (reviderad och antagen 2023-09-29 § 139) ska huvudmannens uppdrag kopplat till övergångar mellan samtliga skolformer årligen följas upp genom en rapport.

  Rapporten Övergångar mellan skolformer 2023 utgår från skollagens kapitel 2 och 3 och fokuserar på Malmö stads arbete med övergångar mellan och inom skolformer.

  I rapporten utvärderas i vilken mån övergångsarbetet har bidragit till att eleven kunnat gå igenom sin utbildning utan hinder. Även hur verksamheterna i sitt arbete underlättat övergången för eleven från en skolform till en annan samt mellan verksamheter inom en skolform. I rapporten utvärderas studie- och yrkesutbildarnas roll och funktion i övergångsarbetet.

  Bilagor

 11. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag, definiera och starta ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft. Stadskontoret har tagit fram ett förslag på hur Malmö stad kan bedriva arbetet kring såväl hållbar lokal utveckling som insatser i form av ett områdeslyft. Förslaget har remitterats till samtliga av stadens nämnder och bolag för att inhämta dess synpunkter. Stadskontoret ställer fyra frågor i remissen som ska besvaras.

  Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till initiativet i stort eftersom det möjliggör kraftsamling och skapar en helhetsbild över pågående samverkansinsatser i Malmö stads olika områden. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden ställer sig bakom förslagets intentioner om att arbetet så långt det är möjligt utgår från och integreras i nämndernas och bolagens grunduppdrag. Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) som ansvarig för samordningen för den lokala utvecklingen i de 14 geografiska områdena.

  Bilagor

 12. I föreliggande ärende redovisas information om när förvaltningen planerar att presentera förslag till underlag i olika ärenden för behandling i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De plane-rade aktiviteterna och uppgifterna för år 2024 illustreras genom ett årshjul. Årshjulet redovisar även planerade aktiviteter kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet och budgetberedningen.

  Förslaget har sin grund i nämndens beslutade systematiska kvalitetsarbete, förvaltningens förslag till huvudmannaplan för utbud och dimensionering, uppdrag ålagd nämnden enligt lag och för-fattning samt Malmö stads fastställda tidplan för budget och uppföljning år 2024. Förslaget har också sin grund i Malmö stads fastställda hantering av dess lokalbehovs- och upphandlingsplaner.

  Bilagor

 13. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ med titeln "Ta itu med antisemitismen inom verksamheten". Sverigedemokraterna vill att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska: 

  • Uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag på stödpaket med konkreta åtgärder till nämnden för att avhjälpa antisemitismen inom förvaltningens verksamhet, samt

  • Uppdra åt förvaltningen att kartlägga antisemitismen inom förvaltningens verksamhet, samt

  • Uppdra åt förvaltningen att uppmana förvaltningens medarbetare att polisanmäla hatbrott, exempelvis antisemitism, samt

  • Uppdra åt förvaltningen att redogöra för nämnden varför förvaltningen tvärvände i frågan att polisanmäla hatbrottet som omnämns i Sydsvenskans artikel enligt initiativet.

  Bilagor

 14. Moderaterna har inkommit med ett nämndinitiativ med titeln "Digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet för att öka möjligheterna till uppföljning, överblickbarhet och transparens". 

  Moderaterna föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta: 

  • Att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ges i uppdrag att digitalisera hela det systematiska arbetsmiljöarbetet för att öka möjligheterna till uppföljning, överblickbarhet och transparens

  Bilagor

 15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-06-16 § 111 att utse Malin Ahlström (M) till ersättare för perioden 2023-07-01 till 2023-12-31. Nämnden ska enligt nämndens arbetsordning utse ny ersättare i arbetsutskottet bland nämndens ledamöter eller ersättare. Arbetsutskottet behandlar förslag till ny ersättare för moderaterna från och med 2024-01-01 till 2024-06-30. Paragrafen föreslås att justeras omedelbart.

 16. Bilagor

 17. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 18.   21

  Förslag till förlängd avstängning av elev på Malmö Citadellsgymnasium

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.