Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordning

 3.   3

  Information

 4. Antagningsenheten för gymnasieskolan har sammanställt en antagningsrapport med bilagor för gymnasieskolan 2023. Rapporten omfattar utbud, sökande och antagna för gymnasieskolorna i Malmö oavsett huvudman samt Malmöungdomars val och antagning i annan kommun eller friskola.

  Antagningsenheten för gymnasieskolan avslutade den 15 september 2023 antagningen inför läsåret 2023/2024 till de nationella programmen. Därefter går ansvaret över till rektorerna för dessa program. Antagningen till introduktionsprogrammen ligger kvar på antagningsenheten hela läsåret.

  Bilagor

 5. Antagningsenheten har sammanställt antagningsrapport för anpassad gymnasieskola 2023. Rapporten omfattar utbud, sökande och antagna för den anpassade gymnasieskolans program i Malmö samt en prognos för kommande läsår i form av statistik över den anpassade grundskolans elevunderlag.

  Bilagor

 6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-09-29 § 145 om preliminär gymnasieorganisation år 2024/2025. Förvaltningen har identifierat ett behov av en mindre justering kring vilka program som ska erbjudas på Malmö Neptunigymnasium, Malmö Restaurangskola och Universitetsholmens gymnasium/Malmö Lärlingscenter.

  Bilagor

 7. Kvalitetsrapport: Elevers utveckling mot målen för gymnasieskolan läsåret 2022/2023, utgår från 3 kap. skollagen och utvärderar nämndens arbete med kommunfullmäktigemålen inom målområdet Utbildning och arbete.

  Rapporten synliggör gymnasieskolornas identifierade framgångsfaktorer och genomförda insatser samt resultat och förflyttningar inom följande områden: organisation och utbud, likvärdig utbildning, lärmiljö och undervisning, undervisnings praktiker specifikt till IM-program, närvaro främjande och trygghetsskapande arbete samt elevers väg till självförsörjning.

  Rapporten kopplar skolornas kommande utvecklingsområden till nämndes prioriterade områden.

   

  Bilagor

 8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppgift att utreda hur lärare kan avlastas från administrativa uppgifter i syftet att möjliggöra mer tid för undervisning (§ 24 GYVF-2022- 4997). Förvaltningen redovisar flera processer som skapar förutsättningar för att öka tid för lärares kärnuppdrag. Elevkoordinator som en ny befattning har etablerats i nämndens verksamheter för att frigöra tid för lärares kärnuppdrag.

  Inom ramen för HÖK21 har förvaltningen tillsammans med Sveriges lärare arbetat fram tillämpningsanvisningar för aktuella arbetstidsavtal för lärare. En ny samverkansprocess för tjänsteplaneringsarbetet och ett samtalsunderlag för dialog om tjänstefördelning har tagits fram. Nämndbeslutet om att öka chefstätheten kommer kan även det bidra till förbättrade arbetsvillkor för lärare. Till sist hänvisar förvaltningen till en statlig utredning som genomför en översyn av förskollärares och lärares administrativa uppgifter och därefter lämna förslag på vad som kan minska den administrativa bördan.

  Bilagor

 9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har att fastställa sammanträdestider för år 2024. Förslaget har tagit hänsyn till flera aspekter. Dels sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och dess beredning, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Dels föreliggande förslag till Malmö stads gemensamma budgetberedningsprocess samt helgdagar och lov. Förslaget till sammanträdestider för nämnden och preliminärt förslag för dess utskott samt beredningar framgår av bilaga 1.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås fastställa föreslagna sammanträdestider för dess nämndssammanträden i enlighet med bilaga 1.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande föreslås bemyndigas korrigera sammanträdestiderna vid behov i samverkan med det övriga presidiet. Korrigeringarna kan behövas i händelse av exempelvis förändrade sammanträdestider för kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige eller om förslaget om budgetberedningsprocessen förändras.

  Bilagor

 10. Malin Ahlström (M) och Amanda Traneborn (M) har tidigare inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ska besluta om att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för körkortsutbildning på fler yrkesprogram i gymnasieskolan.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hanterade motionen 2023-03-31, § 53. Nämnden överlämnade ett yttrande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med förslaget att anse motionen besvarad. Detta med hänvisning till det uppdrag som åligger gymnasieskolan enligt skollag och tillämpliga föreskrifter samt pågående arbete inom nämndens verksamhet. Förslaget kan inte genomföras i sin helhet på grund av de nationella regelverk som nämnden styrs under. 

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslog däremot kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden att utreda förslaget i ett pilotprojekt på ett av yrkesprogram som nämnden anser lämpat. Kommunfullmäktige har hanterat motionen vid dess sammanträde 2023-08-31 § 158 där de anser motionen besvarad. Kommunfullmäktige prövar däremot inte nämndens rekommendation att ge nämnden ovan föreslagna uppdrag, då nämn-den enligt kommunfullmäktige själv har möjlighet att besluta detta.

  Inför höstterminen år 2023 har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen testat att erbjuda en avgiftsfri körkortsutbildning inom ramen för ett yrkespaket larm och säkerhet på Agnesfrids gymnasium. Detta likt nämndens intentioner föreslagna i beslut daterad 2023-03-31, § 53. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår nu vidareutveckla ett pilotprojekt där en avgiftsfri körkortsutbildning (teori, 15 körkortslektioner och riskutbildning 1) ska ingå i ett nationellt yrkesprogram.

   

  Bilagor

 11. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över John Roslunds (M) motion där han föreslår kommunfullmäktige beslutar att gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden gemensamt med grundskolenämnden tar fram åtgärder för att säkerställa att slutbetyg överensstämmer med faktisk kunskap och att rutiner för hur gymnasierna ska agera tas fram. I motionen föreslås vidare att gymnasieskolorna ska informera grundskoleförvaltningen om de skolor där slutbetygen avviker från elevernas faktiska kunskap. John Roslund (M) anser att kvaliteten på betygsättning är varierande. Ett tydligt problem enligt honom är att helt outbildad personal sätter betyg som sedan rektorn godkänner. Risken är därför uppenbar att eleven får ett felaktigt betyg. Av motionen framgår vidare att elevernas slutbetyg är viktiga och att betygen därför måste vara rättvisa.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionen. Betygsättning är ett ansvar som även är myndighetsutövning för den undervisande läraren och därmed inte får ifrågasättas såsom föreslås samt att det endast är legitimerade lärare som får betygsätta. Åtgärder för att säkerställa kvalitet och likvärdighet på betygsättningen bör vidtas nationellt.

   

  Bilagor

 12. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en remiss av John Roslund (M) om att Malmö stads förvaltningar bör bereda studenter i anpassad gymnasieskola plats i Malmö stad. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att Malmö stad ska ta fram riktlinjer för sina 14 förvaltningar om att säkerställa att personer med intellektuell funktionsnedsättning om möjligt ska beredas plats i organisationen.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Detta med anledning av det uppdrag som åligger anpassad gymnasieskola enligt skollag och tillämpliga föreskrifter samt det pågående arbetet inom nämndens verksamheter.

  Bilagor

 13. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Remiss angående Motion av Emma-Lina Johansson(V) om att införa en strategisk kompetensförsörjningsplan.

   

  I motionen lyfts fram att personalbristen i välfärdsyrkena är en nationell kris. I Malmö stad saknas exempelvis grundskollärare, undersköterskor, stödpedagoger, fritidspedagoger, arbetsterapeuter, personliga assistenter, fysioterapeuter, specialpedagoger, sjuksköterskor och socialsekreterare. I motionen föreslås att kommunstyrelsen, tillsammans med stadens förvaltningar och fackliga organisationer tar fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad.

  Förvaltningen påpekar att arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en av stadens högst prioriterade frågor. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar idag strategiskt med frågan, både inom förvaltningen och tillsammans med andra förvaltningar i Malmö stad (se bilaga 1). Kommunstyrelsen beslutade 2016 om att införa ett ledningssystem för kompetensförsörjning i staden. År 2018 infördes dessutom en gemensam kompetensstrategi vilket innebär en samlad och gemensam process för att genomföra analyser, samverka inom och mellan förvaltningarna samt planera för insatser för att hantera organisationens kompetensförsörjningsutmaningar.

  Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad, med hänvisning till det systematiska arbete  som genomförs inom kompetensförsörjningsområdet.

   

  Bilagor

 14. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig över Remiss från Utbildningsdepartementet - Framtidens yrkeshögskola - stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31).

  Utredningen presenterar olika förslag kring hur yrkeshögskolan kan bli en ännu mer stabil och flexibel utbildningsform än idag, anpassad efter samhällets behov av kompetens. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen anser att utredningen presenterar genomtänkta och intressanta förslag hur yrkeshögskolan kan stärka sin verksamhet på olika sätt. Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till utredningen i stort eftersom flera förslag till förändringar kommer att skapa förutsättningar för ökat kvalitet och rättssäkerhet för de studerande.

   

  Bilagor

 15. Enligt Malmö stads lokalförsörjningspolicy och Malmö stads internhyresmodell (båda antagna av kommunfullmäktige 2022-09-01) ska uthyrning av lokaler till externa hyresgäster ske till marknadshyra eller på marknadsmässiga villkor. Principer för uthyrning av lokaler i Malmö stad till externa gäster regleras särskilt av Policy och riktlinjer för lokaluthyrning inom Malmö kommun, bilaga 4 (Dnr 164/97). I förarbetet till policyn och riktlinjen för lokaluthyrning uppmanas varje nämnd att utarbeta egna interna regler för uthyrning av lokalerna.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås, genom antagandet av denna riktlinje, säkerställa en likvärdig och objektiv bedömning i hur dess inhyrda lokaler eller anläggningar kan lånas ut.

  Riktlinjen ställer upp särskilda krav för att beviljas hyra eller låna nämndens inhyrda lokaler eller anläggningar. Riktlinjen kategoriserar också den sökande i vissa prisgrupper genom riktlinjens debiteringsprinciper. Prisgrupperna varierar från att den sökande betalar full avgift för lokalhyran, till en subventionerad avgift, till att ingen avgift kopplat till lokalhyran tas ut. Möjligheten till att lokalhyran får subventioneras framgår av Malmö stads Regler för riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor (Dnr STK-2016-216).

  Bilagor

 16. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 17.   18

  Avstängning av elev på Pauliskolan

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.