Hoppa över navigering
 1.   1

  Upprop och val av justerare

 2.   2

  Fastställande av dagordning

  • Information från revisorerna, Ann-Marie Ek, Göran Hellberg och Ann Karin Gillberg

  • Stadsrevisionens årsrapport för GVN 2023, ordförande Juan-Tadeo Espitia (S)

  • Modern systemmiljö, ordförande Juan-Tadeo Espitia (S)  

  • Information från skolchef/förvaltningsdirektör Anneli Schwartz

   • MLC som skolenhet

  • Verksamhetsrapportering gymnasieskolan, utbildningschef Johan Aspelin

  • Verksamhetsrapportering vuxenutbildningen, utbildningschef Jonas Svensson 

 3. Nämndens kommunbidrag för 2024 uppgår till 2 135 723 tkr och investeringsramen uppgår till 55 000 tkr. Helårsprognosen för 2024 visar på en ekonomi i balans och investeringsramen kommer att disponeras utan avvikelser mot budget.

   

 4. Stadskontoret med representanter från samtliga förvaltningar har tagit fram ett förslag på modell för hållbarhetsanalys (STK-2021-1191), fastställd i kommunstyrelsen. Ett av uppdragen i denna modell är att förvaltningarna i Malmö stad uppmuntras att ta fram förvaltningsspecifika riktlinjer och stöd för hållbarhetsanalyser.

  Syftet är att säkerställa välfungerande integrering i ordinarie arbetsprocesser, relevans samt en effektiv förvaltning. En arbetsgrupp med representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ”Riktlinjer för hållbarhetsanalys” utifrån kommunstyrelsens uppdrag. Riktlinjerna ska vara ett stöd i nämndens verksamheter arbete mot hållbara processer.

   

 5. Enligt lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ansvarar hemkommunen för en elevs kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och elevens färdväg mellan bostaden och skolan är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för elevresor. Föreslagna riktlinjer föreslås att ersätta tidigare riktlinjer ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens riktlinjer för elevresor”, GVN 2023-06-16 § 109 (diarienummer GYVF-2021-2083) då ändringar omfattar både innehåll och struktur.

 6. Varje kommun ansvarar enligt 15 kap. 30 § skollagen (2010:800) för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet, och har att erbjuda berörda elever fortsatt utbildning när en fristående skola läggs ner. Så länge en elev är inskriven hos en enskild huvudman är hemkommunen skyldig att betala bidrag till den enskilda huvudmannen som motsvarar fördelningen av resurser i den egna verksamheten (16 kap. 52 och 55 §§ samt 17 kap. 35 och 36 §§ skollagen). Att ta över elever efter att en fristående skola läggs ner är en komplex process. En av de största utmaningarna är att rekrytera personal för utökat elevunderlag. För att säkerställa hemkommunens ansvar att erbjuda utbildning och ha beredskap förr att skyndsamt ta emot elever vid nedläggning av fristående skolor föreslår förvaltningen att nämnden ska avsätta resurser centralt. Denna omfördelning av resurser ska ske inom ramen för beslutad budget 2024 (GVN 2024-01-26).

   

 7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås etablera en särskild organisatorisk enhet inom den juridiska skolenheten Bellevue gymnasium. Den organisatoriska enheten kommer att innefatta två delar en del där elever antas till introduktionsprogram individuellt alternativ och en akutskola där elever kan erbjudas plats utifrån disciplinära skäl. Enheten kommer att vara ett samverkansprojekt mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Malmö stads lokalprocessenhet har initialt identifierat fastigheten Brännaren 16 som en lämplig lokalisering för denna organisatoriska enhet. Lokalerna visades för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen den 26 maj 2023. Den 23 april 2024 meddelade Stadsfastigheter att det konstaterades nedskriven bärighet i bjälklaget. Den 3 maj 2024 meddelade Stadsfastigheter att initiala tester av föreslagna åtgärder för förstärkning av bjälklaget inte gav önskad resultat. Mot bakgrund av detta har ett nytt lokalsök lämnats in till Malmö stads lokalprocessenhet. I lokalsöket anges behov av tillträde till hösten 2024. Lokalprocessen påverkar startdatum av verksamheten. Akutskolan planerar startas hösten 2024 medan enheten för introduktionsprogram våren 2025 om inte lokal erhålls. 

 8. Regeringen fattade den 15 oktober 2021 beslut om förslag till ändringar i skollagen som syftar till att de betyg som sätts i skolväsendet bättre ska spegla elevers kunskaper och främja elevers kunskapsutveckling. Propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) antogs av riksdagen. Reformen som kallas Gy 25/Komvux 25 ska tillämpas på utbildning som startar den 1 juli 2025. För att kunna hantera ämnesbetygsreformen behöver lärarna få fortbildning gällande undervisningen enligt nya ämnesplaner och programstrukturer. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens huvudmannaplan för Gy25/Komvux 25 fastställer nämndens planering för implementering av ämnesbetygsreformen.

  Mål för huvudmannaplan är att säkerställa likvärdighet gällande implementering av GY 25/ Komvux 25 i nämndens verksamheter. Det innebär att skapa en gemensam förståelse av reformens mål, syfte och innehåll och omfattar:

  • Tolkning av ämnesplaner och programstrukturer.
  • Förståelse för nya principer för bedömning/betygssättning.

   

 9. Kommunstyrelsen har remitterat ”Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16)” till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I betänkandet lämnas flera förslag för att göra yrkesutbildningen inom kommunal vuxenutbildning mer effektiv och bättre anpassad efter behoven på arbetsmarknaden och hos individer.

  Utredningen föreslår att elever bör kunna mottas och antas till en sammanhållen yrkesutbildning och att statsbidragen för yrkesvux görs mer långsiktiga och flexibla. Utredningen föreslår också möjlighet till extra tilldelning av statsbidrag för yrkesvux till kommuner med särskilt stora behov av utbildning. Vidare föreslår utredningen förändringar av lärlingsutbildningar för att göra dessa mer attraktiva.

  Utredningen lämnar vissa förslag på vidare utredningar, vad gäller elevers rätt till stöd i komvux, underlättande av studier för elever med funktionsnedsättning samt underlättande av övergångar till arbetsmarknaden för elever inom komvux som anpassad utbildning. Slutligen föreslås att rätten till prövning stramas upp samt att en delegation inrättas med uppdrag att implementera, följa upp och utvärdera nya reformer inom gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Utredningen föreslår vidare inrättandet av en ny yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, benämnd ”Yrkesskolan”.

  Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ställa sig positivt till flera av utredningens förslag som syftar att stärka yrkesutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen. Förslagen med syftet att förenkla statsbidragshanteringen och göra den mer långsiktig är angelägna. Det är också rimligt att som utredningen föreslår räkna upp anslagen, särskilt mot bakgrund av yrkesvux allt viktigare roll för kompetensförsörjningen. Vidare är det positivt att elevstödet inom komvux föreslås att förstärkas och att utredas vidare.

  Förvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att anse att initiativet om Yrkesskolor är bra, men att detta bör implementeras inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Om yrkesskolor implementeras enligt nuvarande förslag riskerar vuxenutbildningen att bli mer otydlig i sin struktur och exempelvis bristen på apl-platser kan komma att bli större.

 10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om Utbildningsdepartementets remiss Skolor mot brott SOU 2024:17.

  Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas med målen för sin utbildning. Därför arbetar nämnden aktivt med det brottsförebyggande arbetet i de egna skolorna. Förvaltningen föreslår nämnden att avstyrka utredningens förslag avseende en reglering av det brottsförebyggande arbete i skolan, tillträde till verksamhetens område, en möjlighet till att undersöka väskor och andra föremål, anmälningsskyldighet och ändring i läroplanen. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka utredningens förslag om beredskap och hantering av våldssituationer.

 11.   12

  Anmälningar för kännedom

 12. Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 7 kap. 5-8 §§ samma lag får nämnden även uppdra åt en anställd att besluta. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

 1. Varje kommun ansvarar enligt 15 kap. 30 § skollagen (2010:800) för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet, och har att erbjuda berörda elever fortsatt utbildning när en fristående skola läggs ner. Så länge en elev är inskriven hos en enskild huvudman är hemkommunen skyldig att betala bidrag till den enskilda huvudmannen som motsvarar fördelningen av resurser i den egna verksamheten (16 kap. 52 och 55 §§ samt 17 kap. 35 och 36 §§ skollagen). Att ta över elever efter att en fristående skola läggs ner är en komplex process. En av de största utmaningarna är att rekrytera personal för utökat elevunderlag. För att säkerställa hemkommunens ansvar att erbjuda utbildning och ha beredskap förr att skyndsamt ta emot elever vid nedläggning av fristående skolor föreslår förvaltningen att nämnden ska avsätta resurser centralt. Denna omfördelning av resurser ska ske inom ramen för beslutad budget 2024 (GVN 2024-01-26).

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.