Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   4

  Redovisning av delegerade beslut - augusti 2023

 3.   5

  Information från RIKC - Romskt informations- och kunskapscenter

 4.   6

  Miljödirektören informerar augusti 2023

 5. Utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft föreslår kompensationsstrukturer och medel för att öka den kommunala tillstyrkan för vindkraft som i korthet innebär intäktsdelning, rätt till inlösen för närliggande fastigheter och utökat stöd för den kommunala energiplaneringen. Miljöförvaltningen är positiva till stärkta incitament för utbyggnad av vindkraft och välkomnar stöd till den kommunala energiplaneringen men belyser problematik kring implementationen och konsekvenser av de ramar, både tidsmässiga och tekniska som läggs fram. Miljöförvaltningen föreslår även ytterligare komplement och åtgärder till utredningens förslag för att säkerställa en rättvis och effektiv utbyggnad av vindkraft.

  Bilagor

 6. Miljönämnden har att svara på en remiss från Naturvårdsverket om ”Förslag till nya föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar”. Syftet med förslaget är att uppräkna ersättningsnivåerna till kommunerna inför att förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar träder i kraft 1 januari 2024. De befintliga föreskrifterna om ersättningsnivåerna ersätts med nya föreskrifter där ersättningen har beräknats om utifrån aktuella kostnadsökningar. Miljöförvaltningen är positiv till Naturvårdsverkets förslag.

  Bilagor

 7. Förslaget till ändring handlar om att komplettera industriutsläppsförordningen (2013:250) med nya bestämmelser om BAT-slutsatser (bästa möjliga teknik) för rening och hantering av avgaser inom den kemiska sektorn, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp.

  Tekniken ska vara den bästa som finns att tillgå. Enligt direktivet är bästa tillgängliga teknik den mest effektiva och avancerade som finns tillgänglig för att uppnå en hög allmän skyddsnivå för miljön som helhet. För att bestämma vilken teknik som är den bästa antar Europeiska kommissionen genomförandebeslut, så kallade BAT-slutsatser (bästa möjliga teknik).

  Miljöförvaltningen har inget att erinra mot att dessa förändringar införs i svensk lagstiftning och därför tillstyrks innehållet i förslaget.

  Miljöförvaltningen anser att det behöver förtydligas och skrivas in i en kompletterande vägledning till BAT-slutsatserna att det i första hand är verksamhetsutövarens och inte tillsynsmyndighetens ansvar att se till att rätt teknik används. Det vore även fördelaktigt om det i vägledningen framgår vilka straffbestämmelser som gäller om BAT-slutsatserna inte införs inom avsatt tid.

  Bilagor

 8. Kommunstyrelsen har genom stadskontoret översänt Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet – Författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning. Miljöförvaltningen är positiv till de föreslagna ändringarna som syftar till att komplettera det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (EU:s kvicksilverförordning). Förändringarna innebär att de svenska bestämmelserna blir bättre anpassade till EU-lagstiftningen och att hela kedjan för kvicksilverhanteringen blir bättre beaktad och reglerad i det svenska genomförandet. Det kommer även att innebära att risken för dubbelreglering ska kunna minimeras, då det svenska förbudet mot kvicksilver endast ska gälla om ett motsvarande förbud inte redan följer av EU:s kvicksilverförordning. Det administrativa arbete som tillkommer statliga myndigheter, domstolar och kommuner bedöms bli begränsat. Förändringarna bedöms sammantaget kunna leda till en minskad risk för att människor och miljön ska behöva bli exponerade för kvicksilver.

   

  Bilagor

 9. Statens geotekniska institut-SGI har tagit fram rapporten ”Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden del 4 – Spridning, exponering och belastning”. Rapporten är den fjärde av totalt sex underlagsrapporter som kommer utgöra underlag till en webb-vägledning om riskbedömning av förorenade sediment. Rapporten ger stöd vid bedömning av olika spridningsvägar, både till och från sedimentet och hur exponeringen av identifierade skyddsobjekt kan undersökas. Rapporten ger också förslag på hur belastningen på omgivningen och näringsväven kan beräknas och bedömas samt vilka analys- och provtagningsmetoder som kan vara lämpliga. Huvudsyftet med rapporten är att underlätta riskbedömningen av hälso- eller miljörisker och om de kan accepteras utifrån de övergripande åtgärdsmål som har satts.

  Miljöförvaltningen är positiv till det pågående framtagandet av en vägledning för riskbedömning av förorenade sedimentområden. SGI planerar att ta fram ytterligare två underlagsrapporter till den kommande vägledningen. Miljöförvaltningen vill gärna ta del av dessa och ges möjlighet till yttrande.

  Bilagor

 10. Miljönämnden har fått Livsmedelsverkets förslag om en komplettering till nya modellen för riskklassning. Livsmedelsverket föreslår att deras modell för fastställande av kontrollfrekvens kompletteras med en ny huvudsaklig inriktning för kontaktmaterialsanläggningar. De föreslår även att nya aktiviteter om tillverkning, förädling eller import av kontaktmateriel införs till befintliga inriktningarna sista led, tidigare led samt huvudkontor. Vidare föreslås att den befintliga aktiviteten som gäller beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak kompletteras så att även snusliknande produkter omfattas.

  Bilagor

 11. Miljönämnden har fått Livsmedelsverkets förslag om ändring av föreskrifter och allmänna råd (LIVSFS 2023:2) om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll för yttrande. Livsmedelsverket föreslår att tillämpningsområdet för föreskrifterna ändras till att även omfatta verksamheter som hanterar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel samt anläggningar som tillverkar snusliknande produkter. Ändringsföreskriften föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 och syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig kontroll i Sverige.

  Bilagor

 12. Miljönämnden har fått en remiss från Livsmedelsverket för samråd gällande Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) om upphävande av 15–16 § som reglerar ommärkning och omförpackning av livsmedel i vissa fall. Livsmedelsverket anser att bestämmelserna är onödigt betungande för livsmedelsföretagarna. Reglerna är dessutom svårtolkade vilket medför svårigheter för livsmedelsföretagarna att följa lagstiftningen samt försvårar kontrollmyndigheternas förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig och likvärdig kontroll. Ett upphävande av paragraferna bedöms inte påverka konsumentsäkerheten eller medföra andra negativa konsekvenser utan ger företagen möjligheter att arbeta för ett minskat matsvinn. Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget som innebär att de svenska bestämmelserna blir bättre anpassade till EU:s informationsförordning.

  Bilagor

 13. Länsstyrelsen Skåne besökte miljönämnden den 22 oktober 2022 med syfte att följa upp och utvärdera nämndens miljöbalkstillsyn. Resultatet från besöket har presenterats i en rapport: ”Uppföljning och utvärdering av miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken, Malmö stad”, som översänts till miljönämnden med begäran att kommunen kommer in med skriftlig redovisning avseende hur kommunen ställer sig till länsstyrelsens rekommendationer. Rekommendationerna gäller riktlinjer avseende opartiskhet och jäv för förtroendevalda, komplettering av behovsutredning och tillsynsplan så att den täcker hela miljönämndens ansvarsområde enligt miljöbalken samt vidta åtgärder så att resurserna för miljöbalkstillsynen motsvarar behovet på lång sikt.

  Sammanfattningsvis lämnas följande svar på rekommendationerna i miljöförvaltningens förslag till yttrande: Det finns övergripande riktlinjer avseende mutor och jäv för kommunen som även gäller förtroendevalda i miljönämnden. Miljöförvaltningen har även uppdaterat förvaltningens egen rutin för korruption och otillåten påverkan så att denna uttryckligen även ska gälla förtroendevalda. Nämndens antagna och gällande behovsutredning och tillsynsplan täcker hela miljönämndens tillsynsområde enligt miljöbalken och nämnden har möjlighet göra budgetprioriteringar med avseende på tillsynen inom den av kommunstyrelsen beslutade budgeten för nämnden.

  Bilagor

 14. Kommunstyrelsen har skickat förslag till nytt reglemente för styrelsen och övriga nämnder. Miljöförvaltningen är positiv till att alla reglementen samlas i gemensamt styrdokument. Miljöförvaltningen lämnar förslag på nya punkter under avsnittet om miljönämndens ansvarsområde och uppgifter kopplat till energiomställningen för att nämndens formella ansvar ska återspegla de uppgifter som nämnden i realiteten utför. I övrigt lämnar miljöförvaltningen synpunkter på vissa formuleringar som förvaltningen anser skulle kunna förtydligas.

  Bilagor

 15. Miljönämnden har mottagit remiss från Stadsbyggnadsnämnden för Planprogram för Klagshamn (Pp 6055). Planprogrammet syftar till att omvandla cirka 54 hektar jordbruksmark till blandad stadsbebyggelse. Planprogrammet följer Översiktsplan för Malmö. Miljönämnden anser att planprogrammet framtagits med goda förutsättningar för natur, hälsa och miljö. Miljönämnden ställer sig positiv till planprogrammet men har dock synpunkter gällande energiförsörjningen i området.

  Bilagor

 16. Miljönämnden har mottagit remiss från stadsbyggnadnämnden för planprogram för Västra Flensburg Pp6056. Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för att utveckla Västra Flensburg, samt att bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede. Utgångspunkt för planprogrammet är att möta Region Skånes behov av nya byggnader för vårdverksamhet. Miljönämnden ställer sig positiv till att området planeras med ett helhetsgrepp och uppskattar att vissa aspekter såsom dagvatten har utretts i tidigt skede. Det saknas dock underlag för att kunna bedöma planprogrammets miljöpåverkan.

  Bilagor

 17. Med hänsyn till ett förändrat rättsläge och ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen har dataskyddsombudets ansvar blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad, med dess helägda bolag, är en stor organisation. Med hänsyn härtill förstärkte staden ifjol med ytterligare ett dataskyddsombud samtidigt som dåvarande dataskyddsombud Niina Stiber valde att gå till en annan tjänst inom staden. Sedan maj månad 2022 är Kajsa Thelin och Martin Axelsson utsedda som dataskyddsombud på heltid för kommunens nämnder och helägda bolag.

  I februari månad 2023 lämnade Kajsa Thelin sin tjänst som dataskyddsombud. Inför ersättningsrekryteringen gjordes valet att bryta ut ansvaret för att utveckla Malmö stads systematiska arbete med dataskydd från dataskyddsombudstjänsten för att i stället lägga det i en dataskyddsspecialisttjänst.

  Bilagor

 18. Ett förslag har inkommit om att ändra datum för miljönämndens sammanträde i november 2023 från den 28 till den 14 november. 

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.