Hoppa över navigering
 1.   1

  Fråga om närvarorätt för övriga tjänstepersoner

 2.   2

  Val av justerare

 3.   5

  Redovisning av delegerade beslut - maj 2023

 4.   6

  Miljödirektören informerar - maj 2023

 5.   7

  Information om Nyhamnen

 6.   8

  Information om handlingsplan Fri från våld - en gemensam angelägenhet 2022-2026

 7.   9

  Information om uppföljning av arbetsmiljöindikatorer

 8. Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 26 maj 2023 besluta om ekonomisk prognos 2023. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat utfall för 2023.

   

  Miljönämnden redovisar ett negativt resultat på 1 363 000,00 kronor till och med april 2023. Den samlade bedömningen av avdelningarnas prognoser är att underskottet minskar med motsvarande belopp under årets resterande månader varför miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för 2023.

  Bilagor

 9. Mark- och miljödomstolen har förelagt miljönämnden att inkomma med ett yttrande i mål nr M 513-23 avseende nytt tillstånd för Miljöfabriken 2000 AB:s avfallsanläggning. Miljönämnden vidhåller sitt tidigare yttrande daterat 2022-09-09 och överklagande daterat 2023-02-24 samt vad nämnden tidigare framfört i ärendet. Miljönämnden anser att villkor 4, 7, 9, 10 och 12 ska omformuleras då villkoren inte är tillräckligt omfattande, långsiktiga och tydliga för en rättssäker och effektiv tillsyn av verksamheten. Eftersom Miljöfabriken 2000 AB också har överklagat sitt nya tillstånd avseende villkor 4, 6, 9, 10, 12, utredningsvillkor U1 och P1 samt avfallstyper yttrar sig nämnden även över vad bolaget framför i sin överklagan.

  Bilagor

 10. Kommunstyrelsen har översänt Motion om småhus på vatten i Limhamns norra hamn till bland annat miljönämnden för samråd. Miljönämnden är positiv till förslaget i motionen, men anser att ett antal frågeställningar behöver belysas mer för att kunna ta ställning till om förslaget är genomförbart på den specifika platsen. En fråga som behöver belysas är huruvida etableringen av dessa typer av flytande småhus utgör hamnverksamhet, vilket har konsekvenser på eventuell tillståndsplikt. Miljönämnden påpekar även att husbåtar kan ha påverkan på bottenflora-och fauna samt att miljökvalitetsnormer för vatten måste beaktas.

  Bilagor

 11. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Miljönämnden ser positivt på att uppföljningen integreras i den ordinarie uppföljningsprocessen genom att nämnderna rapporterar in sina uppföljningsresultat till kommunfullmäktige via årsanalysen, men vill framföra att det är viktigt att anvisningarna som ges till förvaltningarna inför framtagning av årsanalysen är tydliga och tas fram i god tid. Vidare anser miljönämnden att krav på klagomålshantering och information om inkomna klagomål och övriga synpunkter från allmänhet och brukare bör finnas med som exempel på information som kan vara aktuell att reglera i ett avtal med en privat utförare.

  Bilagor

 12. Stadskontoret har översänt begäran om information från länsstyrelsen som länsstyrelsen har skickat till Malmö stad efter att Länsstyrelsen blivit kontaktad av fastighetsägare vid Södra Sallerup gällande frågor om utbyggnad av kommunalt spillvatten. Miljönämnden anser att VA Syd som ansvarar för planering och genomförande av utökningen av verksamhetsområde för spillvatten har huvudansvaret att informera berörda fastighetsägare samt kommunicera kring ärendet med stadskontoret inför kommunfullmäktiges antagande av verksamhetsområdet.

   

  Miljönämnden är tillsynsmyndighet över enskilda avlopp och miljöförvaltningen har anpassat sin tillsyn i området för att möta planerna för utbyggnad. Detta för att fastighetsägarna inte ska få tillsyn och krav från miljöförvaltningen när anslutning till kommunalt avlopp är planerad inom kort. Dock har tidpunkten för anslutningen skjutits fram flertalet gånger. Miljönämnden anser att det är viktigt att de 15 fastigheterna inom Södra Sallerup, där flertalet inte har godkända avlopp, inom kort omfattas av ett utbyggt verksamhetsområde för spillvatten.

  Bilagor

 13. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörer ska löpande rapportera till nämnden eller bolagsstyrelser om hur den interna kontrollen fungerar. I uppföljningsrapporten redovisas för miljönämnden tre genomförda granskningar varav en kommungemensam granskning enligt planen för intern kontroll 2023.

  Bilagor

 14. Miljönämnden har under våren 2023 meddelat en önskan att delta på tillsynsbesök inom ramen för miljönämndens ansvar. Enligt § 17 i arvodesreglerna har förtroendevalda rätt att få förrättningsersättning för tillsynsbesök utifrån miljönämndens ansvar efter beslut i nämnd.

 15. Inom ramen för arbetet med miljöövervakning har inventering av storsvamp gjorts i Malmö under 2022. Detta är första gången som en stor inventering av storsvamp genomförts i Malmö. Undersökningen tillför ökad kunskap om naturmiljöer och biologisk mångfald i Malmö vilket ger underlag till uppföljning av mål 9 Ökad biologisk mångfald i Miljöprogram för Malmö stad 2021 - 2030.

   

  Elva dellokaler i Malmö har undersökts; Bunkeflo strandängars naturreservat, norra Lernacken, Limhamns skjutbana, Husie mosse, paddreservatet i Norra hamnen, Gyllins trädgård, Toftanäs, Käglinge hästbackar, Lindängelund, Mossängen i Hyllie och Slottsparken.

  Resultatet visar på att ängssvamp är vanligt. Några få lokaler hyser även jordtungor och opalfingersvamp. Sex rödlistade arter identifierades vid inventeringen.

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.