Hoppa över navigering
 • § 189

  Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

 • § 190

  Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

 • § 191

  Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

 • Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig över Naturvårdsverkets förslag till vägledning om industriutsläppsbestämmelser (rapport 6702) samt vägledning om dispenser enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen. Miljönämnden anser att de uppdaterade vägledningarna kommer att fungera som ett efterfrågat stöd för prövningsmyndigheter, tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare med flera. Miljönämnden ser även positivt på att avsnittet om dispenser i framtiden kommer att utgöra en egen vägledning. Miljönämnden anser dock att vägledningarna är något för generella hållna och efterfrågar vissa förtydliganden och exemplifieringar för att vägledningarna ska bli användbara fullt ut. I annat fall finns risken att de prövningsmyndigheterna gör olika tolkningar och bedömningar i brist på ett mer konkretiserat vägledningsmaterial.

 • Livsmedelsverket föreslår ändringar av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2016:1) om kontroll av ekologisk produktion för att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Livsmedelsverket föreslår även att det i nämnda föreskrifter införs ett undantag för vissa aktörer från skyldigheten att inneha ett certifikat. Miljönämnden välkomnar ändringarna i föreskrifterna och ställer sig bakom en anpassning av föreskrifterna till den nya EU-förordningen.
  Miljönämnden ser ett behov av att Livsmedelsverket fortsatt belyser frågan om att förhindra fusk vid försäljning av ekologiska produkter och vidtar ytterligare åtgärder när så är möjligt.

 • E.ON Energidistribution AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om tillstånd att använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje). Energimarknadsinspektionen har gett kommunen tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan avser en befintlig 145 kV ledning i markkabelutförande som sträcker sig runt Entrébyggnaden vid Värnhem. Ledningen passerar inga skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet i dagsläget. Miljönämnden anser att skyddsåtgärderna som sökanden avser vidta får anses tillräckliga utifrån rådande markanvändning och bebyggelse.

 • § 195

  Information - Energi- och klimatrådgivningen

 • § 196

  Anmälan av inkomna skrivelser - november 2021

 • § 197

  Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - november 2021

 • § 198

  Redovisning av delegerade beslut - november 2021, MN 2021-18

 • Rebecka Persson, miljödirektör, tillsammans med Sofie Holmkvist, avdelningschef, Mathias de Maré, avdelningschef, Ola Gustafsson, avdelningschef samt Pernilla Hedin, enhetschef informerar miljönämnden om:

  • Överflyttningen av konsumentvägledningen till Serviceförvaltningen.
  • Organisationsöversynen på miljöstrategiska avdelningen.
  • Ärenden som stått i media om bland annat livsmedelsfusk.
  • Statusuppdatering av Taxeringsrevisorn 2.
  • Rapportering om avslag på projektansökan.
  • Kort information om medarbetarenkäten, utförligare information kommer att ges på decembernämnden.
 • Gunilla Ryd (V) har i en motion föreslagit att staden anlägger ett badområde längs Malmös östra kanal utrustat med bryggor och vattennära konstruktioner i vattnet. Vidare föreslås att åtgärder vidtas för att minska bilismen på Drottninggatan och Excercisgatan för att ett grönt stråk mellan kanalen och Rörsjöparken ska bildas. Miljönämnden anser att rådande vattenkvalitet i Malmös kanaler gör det olämpligt att anlägga ett badområde enligt förslaget. Dessutom pågår planering och initativ inom Malmö stad för att successivt förbättra vattenkvaliteten i kanalerna. Vad gäller förslaget om åtgärder för att minska bilismen på en särskild sträcka förordar miljönämnden hellre heltäckande lösningar som möjliggör och uppmuntrar till hållbara och långsiktiga transportalternativ. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, med hänvisning till miljöförvaltningens förslag till yttrande.

 • Miljönämnden ser positivt på de förtydliganden som föreslagits i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Miljönämnden ser också positivt på de nya paragraferna som införs samt de tillhörande miljösanktionerna. Förslaget bidrar till att motverka att köldmedium hamnar hos företag som inte innehar föreskrivet certifikat samt förebygger läckage av köldmedium. Miljönämnden anser vidare att den nya formuleringen av definitionen av ”konvertering” i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser behöver förtydligas ytterligare. Miljönämnden har inga synpunkter gällande förändringar av förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

 • Naturvårdsverket och Energimyndigheten har gemensamt tagit fram en vägledning om energi-hushållningsplaner och miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig över den. Miljönämnden ställer sig positiv till vägledningen som förtydligar både för företagare och myndigheter vad energihushållningsplaner ska innehålla och hur dessa kan användas. Miljönämnden anser att underlaget i vägledningen är övervägande väl avvägt och kommer kunna användas av både företag och tillsynsmyndigheter för att ta fram och granska energihushållningsplaner. Miljönämnden anser att vägledningen är alltför generell till sin karaktär och att den i vissa delar bör fördjupas, framförallt kring processen med att ta fram och granska energihushållningsplaner. Vägledningen bör även kompletteras med ett avsnitt om vilka tidsperspektiv en energihushållningsplan bör ha och lämpliga åtgärder.

 • Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets remiss om vägledning om tillsyn och prövning av hamnar. Vägledningen ger en god övergripande beskrivning av hamnverksamheten och vilka miljömässiga tillsyns- och prövningsaspekter som aktualiseras vid hamnverksamhet. Miljönämnden anser dock att vägledningen behöver fördjupas och kompletteras inom en del områden. Exempelvis önskar nämnden förtydliganden kring punkter som förhållandet mellan allmän och icke-allmän hamn, fler verksamhetsutövare, avfall i form av gods, hantering av muddermassor, utsläpp till luft och vatten samt buller från hamn och följdverksamheter. Miljönämnden efterfrågar även ett förtydligande avseende kravet på landström och efterföljande tillsynsansvar.

 • Utredningens uppdrag har varit dels att utreda och lämna förslag till förenklingar av regelverk med betydelse för mikroföretagande, dels att överväga och föreslå vissa åtgärder som förenklar och moderniserar bokföringslagen. Miljönämnden anser att intentionerna med utredningens förslag, kopplade till förenklingspolitiken och tillsyn, är bra men anser att fler kontrollmoment inte är rätt väg att gå. Istället behövs stödjande strukturer med fokus på att stärka finansieringen för tillsynen och att nyttja digitaliseringens möjligheter. Miljönämnden avstyrker förslagen om ökad statlig styrning för att öka efterlevnaden av förvaltningslagen och översynen av kommunallagen.

 • Miljönämnden kan varje kalenderår besluta om att höja taxorna för de olika verksamheterna med en procentsats som motsvarar de tolv månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex för kommunal verksamhet visar en höjning med 2,1 procent. Taxorna räknas därför upp i enlighet med index för år 2022.

 • En extra insatt utlysning inom Regionalfonden har blivit möjlig på grund av en valutakursväxling. Malmö stad har möjlighet att söka bidrag för projekt senast den 13 december 2021. Bidraget kan uppgå till 50% av den totala budgeten för projekt. Malmö stad planerar att ansöka om en totalbudget uppemot 14 000 000 kronor för en projektperiod from 2022-01-01 tom 2023-10-31. Projektets övergripande syfte är att stärka Malmö stads arbete med att accelerera klimatomställningen för att uppnå 1,5-gradersmålet och samtidigt skapa samhällsnytta. Detta görs genom att stärka den centrala omställningsfunktionen inom Klimatomställning Malmö, ta fram färdplansmetodik för att skapa samsyn och engagemang för de åtgärder som krävs i klimatomställningen, ta fram färdplaner för ett antal prioriterade omställningsområden samt mobilisera viktiga aktörer för omställningen. Projektansökan kommer vidare att stärka Malmös chanser i processen att bli en av Europas 100 första klimatneutrala städer.
  Miljönämnden föreslås godkänna deltagande i ansökan samt en medfinansiering om ett totalbelopp på 7 000 000 kronor.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.