Hoppa över navigering
 1.   1

  Fråga om närvarorätt för övriga tjänstepersoner

 2.   2

  Val av justerare

 3.   5

  Redovisning av delegerade beslut maj 2024

 4.   6

  Miljödirektören informerar maj 2024

 5. Pär Svensson från fastighet- och gatukontoret informerar nämnden om vattentjänstplan.

 6. Sofie Holmkvist informerar om färdplaner.

 7. Erik Ormegard informerar nämnden om beslutsunderlag om vindkraft och efterföljande lokaliseringsutredning.

  Bilagor

 8. Håkan Nilsson informerar nämnden inför budgetskrivelse.

 9. Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 27 maj 2024 besluta om ekonomisk prognos 2024. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och ska ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 714 000,00 kronor till och med april 2024. Den samlade bedömningen av avdelningarnas prognoser är att miljönämnden prognostiserar ett nollresultat för 2024. I prognostiserad budgetavvikelse för helår beaktas lägre intäkter för miljötillsyn och för projektbidrag samt lägre personalkostnader och övriga kostnader.

   

  Bilagor

 10. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för bedömning av hälsorisker orsakade av långvarig exponering av lågfrekventa magnetfält från starkströmsledningar och tillhörande elnätsanläggningar. Vägledningen syftar till att tillhandahålla ett uppdaterat kunskapsunderlag om risken för olägenhet för människors hälsa till följd av långvarig exponering för lågfrekventa magnetfält. Miljöförvaltningens uppfattning är att vägledningen ger en välbehövlig och lättillgänglig bild av de ställningstaganden som olika myndigheter i Sverige har gjort. Däremot saknar miljöförvaltningen en tydligare slutsats av författarna och Folkhälsomyndigheten, vilket gör att det kan bli stora skillnader i tillämpningen av denna vägledning.

  Bilagor

 11. Miljönämnden har fått delbetänkandet från delegationen mot arbetslivskriminalitet för yttrande. Delbetänkandet innehåller en redovisning, uppföljning och analys av myndigheternas samverkan mot arbetslivskriminalitet. Vidare presenteras en sammanställning av framgångsrika arbetssätt både från Sverige och Belgien. Det föreslås även en myndighetsgemensam tipsfunktion. Miljöförvaltningen ser positivt på att arbetet mot arbetlivskriminalitet fortsätter och att en myndighetsgemensam tipsfunktion inrättas. Miljöförvaltningen vill understryka vikten av att samverka med kommunerna så att de kan inkluderas i myndighetsgemensam tillsyn för att nå större effekt i arbetet mot arbetslivskriminalitet, då kommunens verktygslåda är användbar för att försvåra för den som sysslar med denna typ av brottslighet.

  Bilagor

 12. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har översänt en remiss som redovisar Transportstyrelsens försöksverksamhet med vissa godstransporter. Syftet med försöksverksamheten är att lindra bristen på förare med körkortsbehörighet C och att skynda på den gröna omställningen av transportsektorn genom att förare som har haft körkort med behörighet B i minst två år ska kunna framföra lastbil utan släp med en totalvikt över 3 500 kg men inte över 4 250 kg, förutsatt att lastbilen drivs av alternativa bränslen. Miljöförvaltningen är positiv till förslaget i remissen och ser att det kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och partiklar samt minska buller i staden.

  Bilagor

 13. Regeringsprövningsutredningen har haft i uppdrag att se över regeringens roll på miljöområdet i olika avseenden där det övergripande syftet har varit att utreda regeringens roll som överinstans inom vissa delar av miljöområdet och att se över processen för regeringens

  tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken. I betänkandet lämnas förslag till ändringar i lagstiftningen rörande regeringens roll som överinstans på miljöområdet. Förslag lämnas också för under vilka ytterligare omständigheter som regeringen bör pröva tillstånd enligt miljöbalken, för processen för ärenden som får tillåtlighetsprövas av regeringen och för genomförande av undantag från MKB-direktivet.

  Miljöförvaltningen är positiv till förslagen. Miljönämnden positiv att tillståndsfrågor om områdesskydd, vilket i huvudsak rör avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, prövas av domstol. Vidare anser miljönämnden att det är viktigt att en samordnad prövning mellan verksamheter ute i den ekonomiska zonen och den verksamhet eller de åtgärder som krävs i territorialhavet och på land säkerställs. Gällande genomförande av undantag från MKB-direktivet framför förvaltningen att det är viktigt att undantagen främst gäller krissituationer.

  Bilagor

 14. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har inkommit med en remiss om En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande (SOU 2023:72). Förslaget syftar till att förtydliga och förenkla hanteringen av vattenfrågor i planprocessen. Syftet är även att förbättra synkroniseringen av vattenfrågor internationellt samt att ge kommuner de verktyg som behövs för att säkerställa krav på hållbar vattenhantering i planering och byggnation. Miljöförvaltningen anser att förslagen i utredningen förenklar och förtydligar vattenfrågor i planprocessen. Förvaltningen lyfter dock några konsekvenser som förvaltningen inte anser är tillräckligt utredda för framför allt tillsynsverksamheten.

  Bilagor

 15. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörer ska löpande rapportera till nämnden eller bolagsstyrelser om hur den interna kontrollen fungerar. I uppföljningsrapporten per 30 april redovisas en genomförd kommungemensam granskning och en direktåtgärd enligt planen för intern kontroll 2024.

  Bilagor

 16. Miljönämnden har som tradition två studiebesök per år för att bli uppdaterad inom olika områden som nämnden ansvarar eller verkar inom. Dessa studiebesök är uppdelade en för vardera terminen. Under november månad år 2024 har miljönämnden ett planerat studiebesök hos Chokladfabriken, som kommer att informera nämnden sin verksamhet.

 17. I en välfungerande demokrati är det viktigt att medborgarna har kunskap om och inflytande över hur samhällsutvecklingen går, om hur de påverkas av olika beslut och åtgärder som fattas i staden. Enligt kommunallagen, 6 kap. 19 a§, ges en kommunalnämnd möjlighet till och rätten att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga. De enda förutsättningarna är att fullmäktige medger detta och, såklart, att myndighetsutövande och sekretessbelagda ärenden inte handläggs offentligt.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.