Hoppa över navigering
 • § 78

  Val av justerare och bestämmande av tid för justering

 • § 79

  Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

 • § 80

  Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

 • § 81

  Anmälan av inkomna skrivelser - maj 2020

 • § 82

  Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - maj 2020

 • § 83

  Redovisning av delegerade beslut - maj 2020, MN-2020-17

 • Miljödirektör Rebecka Persson informerar om:

   

  • Lägesrapportering avseende Covid -19
  • Lagrådsremiss om trängseltillsyn
  • Aktuella samarbeten mellan storstäderna
  • Klimatkontrakt Viable Cities
  • Lägesrapport chefsrekryteringar
  • Utsläpp av avloppsvatten från Danmark
  • Miljörankingen
 • Olof Liungman, avdelningschef på miljöstrategiska avdelningen, informerar om arbetet med att ta fram förslag till Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030.

 • § 86

  Skriftlig information om Storstadspaketet, MN-2020-4220

 • Projektet Clever Cities vill visa att grönare städer är bättre för människor och samhället. Genom stor- och småskalig implementering av naturbaserade lösningar samt kunskapsutbyte mellan projektets nio städer vill man höja kunskapen om sociala nyttor med grönare städer och samla in data och underlag för politiska beslut. Malmö stad utforskar, tillsammans med lokala nätverk och verksamheter, möjligheten att skapa lekfulla gröna stråk, med ätbara inslag, i Lindängen.

 • Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 27 maj besluta om ekonomisk prognos 2020. Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året.
  Miljönämnden visar ett positivt resultat på 471 000 kronor till och med april 2020. Bedömningen är att överskottet till och med april minskar med motsvarande belopp under årets resterande månader varför nämnden prognostiserar ett nollresultat för 2020. Det finns dock en osäkerhet hur effekterna av coronapandemin kommer att påverka nämndens ekonomi.

 • Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörer ska löpande rapportera till nämnden eller bolagsstyrelser om hur den interna kontrollen fungerar. Miljönämnden antog anvisningar för intern kontroll 2016-12-14, § 176. Anvisningarna beskriver organisation, arbetsgång och ansvar samt hur riskanalyser ska göras på förvaltningen. I rapporten redovisas genomförd direktåtgärd och granskningar till och med 30 april 2020 enligt planen för intern kontroll.

 • Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Hållbar slamhantering som utgör en del av utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. Miljönämnden anser att regelverket gällande slamspridning behöver uppdateras utifrån tillgängliga riskanalyser, men anser att betänkandets alternativ 1 (totalt spridningsförbud) är för snävt och begränsande. Nämnden anser att utredningens alternativ 2 (spridningsförbud men med vissa undantag) är väl avvägt och att det är det alternativ som bör realiseras tillsammans med de uppdrag till Naturvårdsverket som föreslås gällande uppströmsarbete och kontroll av den slamspridning som tillåts. Om alternativ 2 blir realitet måste kvalitetskraven som ställs bli tillräckligt höga för att slamspridningen fortsättningsvis ska kunna vara långsiktigt hållbar. Miljönämnden anser vidare att möjligheten att införa miljösanktionsavgifter bör utredas för att den nya regleringen av slamspridningen ska få önskad effekt.

 • Miljönämnden anser att det är välkommet att den nationella samordningen samt att resurserna att stödja kommunerna i deras luftvårdsarbete förstärks. Samtidigt är det viktigt att det med ett utökat kommunalt ansvar följer resurser att genomföra detta. Kommuner som idag genomför luftkvalitetsmodellering bör kunna bli kompenserade för detta arbete i motsvarande grad som föreslagna nationella aktörer kommer att bli. Genomförs utredningarnas förslag kommer Malmö stad att behöva ta fram en Förebyggande luftkvalitetsstrategi för hur det långsiktiga arbetet med att förbättra luftkvaliteten ska arbetas in i kommunala planer och program.

 • I promemorian föreslås ändringar i livsmedelslagen (2006:804) som innebär att den även ska gälla för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Syftet med förslaget är att effektivt kunna tillämpa Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Utöver dessa ändringar föreslås även en ansvarsfördelning mellan myndigheter när det gäller kontrollen av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Enligt förslaget kommer det operativa kontrollansvaret för sakområdet, material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, att ligga hos kommunerna när det gäller anläggningar som inte är livsmedelsanläggningar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
  Miljönämnden avstyrker förslaget i sin helhet eftersom det saknas en tydlig konsekvensanalys utifrån aspekter så som riskklassning, sanktioner, avgiftssystem och fördelning av kontrollansvaret mellan myndigheterna. Därtill är tidsfristen för genomförande alltför kort. Miljönämnden ser dock positivt på själva grundfrågan, det vill säga att kontaktmaterial ska omfattas av livsmedelslagstiftningen.

 • VA Syd har översänt samrådsförslag till ny renhållningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och Malmö stad. Renhållningsordningen är gemensam för Burlövs kommun och Malmö stad och består av lokala föreskrifter och en avfallsplan, som VA Syd valt att kalla Kretsloppsplan. Syftet är att sätta riktning för avfallshantering i kommunen för de kommande tio åren.

  Miljönämnden anser att Kretsloppsplanen överlag har rätt fokus avseende föreslagna mål och målområden, då fokus ligger på att förebygga avfall och minska resursanvändningen. Miljönämnden ser dock att tillsynsmyndighetens ansvar för åtgärder i planen innehåller felaktigheter och är i delar olämpliga eftersom de stipulerar prioriteringar för miljönämndens tillsynsarbete. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten bibehåller sitt oberoende och har självständighet i prioriteringen av tillsynen då tillsynsbehovet kan ändras. Miljönämnden förordar därför att Mål 3.1, punkt 4, plockas bort från planen.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare. Stadskontoret har utrett möjligheten för införandet av ett anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till kommunfullmäktige. Utredningens förslag är att införa en visselblåsarfunktion i Malmö stad. Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget om att inrätta en visselblåsarfunktion i Malmö stad som stadskontoret blir ansvarig för. Miljönämnden tycker att utredningen är bra och pekar ut de svårigheter som finns med dagens lagstiftning gällande anonymitetsskyddet.

 • Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med granskningshandlingar för detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 (Hemgården). Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget och många av miljönämndens synpunkter från samrådsskedet har beaktats. Dock krävs i delar av området kompletterande markundersökningar samt att placeringen av industribyggnader längs Sallerupsvägen bör säkerställas för att minska risken att industribullernivåer överskrids vid närmaste bebyggelse.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.