Hoppa över navigering
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning till samtliga nämnder i staden för yttrande. Förslaget innebär en omorganisation där ansvar för den kommuncentrala strategiska lokalförsörjningen kommer att flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen samtidigt som de delar som rör förhyrning gentemot den externa hyresmarknaden kommer flyttas från tekniska nämnden till servicenämnden. Miljönämnden vill framföra några synpunkter på förslaget avseende nämndens uppdrag kopplat till lokalförsörjningen i Malmö stad men ställer sig positiv till förslaget i sin helhet. Miljönämnden tillstyrker därför remissförslaget.

    Bilagor

  • Miljönämnden antog anvisningar för intern kontroll 2016-12-14, § 176. Anvisningarna beskriver organisation, arbetsgång och ansvar samt hur riskanalyser ska göras på förvaltningen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörer ska löpande rapportera till nämnden eller bolagsstyrelser om hur den interna kontrollen fungerar. I uppföljningsrapporten redovisas genomförda granskningar till och med 31 augusti 2019 enligt planen för intern kontroll.

     

    Patrik Henriksson, controller, föredrar ärendet för nämnden.

    Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.