Hoppa över navigering
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott har till miljönämnden översänt remissförslaget Utredning om möjligheten att införa sociala obligationer. Stadskontoret bedömer att det finns starka motiv att införa sociala obligationer på liknande sätt som beslutats om gröna obligationer. Miljönämnden ställer sig positiv till utredningens övergripande slutsats och menar att det finns stora möjligheter till synergieffekter om klimat- och miljöaspekter hanteras tillsammans med sociala investeringar. Därför bör den långsiktiga ambitionen vara att slå ihop arbetet till en gemensam hållbarhetskommitté för såväl gröna som sociala obligationer i Malmö stad. Men miljönämnden bedömer det i nuläget som olämpligt att en redan igångsatt och fungerande process med gröna obligationer skulle slås ihop med en nystartad process med sociala obligationer.

     

  • Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2020-2030 kommer ersätta Kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019 där samtliga åtgärder till största del kommer uppfyllas. Handlingsplanen kommer utgöra ett betydelsefullt verktyg i arbetet mot ett kemikaliesmartare Malmö. Åtgärderna i handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan förvaltningar och bolag inom Malmö stad där miljöförvaltningen har haft ansvar för att leda och samordna arbetet. Miljönämnden beslutade 2019-05-21 § 90 att skicka förslag till Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete på remiss till samtliga Malmö stads nämnder. Samtliga nämnder och bolag som inkommit med remissvar ställer sig bakom handlingsplanen. Miljönämnden har nu att godkänna Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete för barn och unga.

     

    Izabella Arwidson, projektledare, föredrar ärendet för nämnden.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.