Hoppa över navigering
  • Miljöförvaltningen avger en årsrapport som redovisar arbetet med externfinansierade projekt. Innevarande rapport innehåller kort information om de avslutade och pågående externfinansierade projekten på miljöstrategiska avdelningen för perioden januari till december 2019. I informationen framgår det hur projekten är kopplade till de långsiktiga politiska målen i Malmö stads miljöprogram, till miljönämndens mål samt de globala målen Agenda 2030.

  • Miljönämnden ska senast 2020-02-21 besluta om årsanalys 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen. Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för 2019 på 131 064 kronor. Eftersom det totala resultatet inte nämnvärt avviker mot budgeterat nollresultat kommenteras inte detta ytterligare. Av nämndens 13 nämndsmål har 12 mål bedömts uppnådda och ett mål bedömts delvis uppnått. Därmed har nämnden i stor utsträckning bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

  • Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska årets uppföljning av intern kontroll rapporteras till miljönämnden som har att rapportera om intern kontroll till kommunstyrelsen i anslutning till årsanalysen för 2019. Planen för 2019 års interna kontrollplan fastställdes av miljönämnden 2019-02-19 § 26. Miljönämndens kontrollområden för 2019 har tagits fram efter genomförd riskanalys. Kommunstyrelsen har beslutat om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stadsnämnder under 2019.

  • Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. Miljönämndens risk och väsentlighetsbedömning har resulterat i förslag till sju granskningsområden samt en åtgärd. Miljönämndens risk- och väsentlighetsbedömning åskådliggörs av en riskmatris. Malmö stad har beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder och helägda bolag under 2020.

  • Tekniska nämnden har översänt förslag till Plan för god ljudmiljö i Malmö 2020–2028 till miljönämnden för samråd. Plan för god ljudmiljö är Malmö stads åtgärdsprogram för omgivningsbuller. Miljöförvaltningen ser positivt på planens övergripande upplägg och struktur. Dock bedömer miljöförvaltningen det viktigt att kommande handlingsplan innehåller genomförande av bullerskyddsåtgärder vid prioriterade bostäder i staden. Detta så skyddsåtgärder kan genomföras med en god kostnadseffektivitet vid mest prioriterade bostäder samtidigt som miljönämnden kan avskriva lägre prioriterade tillsynsärenden.

  • Trafikverket Region Syd har inkommit med en samrådsremiss avseende en ombyggnad av E6 söder om Malmö till Malmö stad. Kommunstyrelsen har i sin tur lämnat ärendet på remiss till miljönämnden. Miljönämnden anser att den föreslagna ombyggnaden kommer leda till ökad trafik både söder om och inne i Malmö, och anser därför att det behöver utredas hur trafikökningen kommer påverka trafik-, luft- och bullersituationen. Miljönämnden förordar vidare en tydligare prioritering av kollektivtrafiken.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.