Möte 2019-06-11

Miljönämnden
14:30 - 17:06 Samlingssalen, Bergsgatan 17
 • § 102

  Kulturnämnden har bett miljönämnden yttra sig över förslaget till Handlingsplan för kulturstrategi 2019-2020. Miljönämndens uppdrag i handlingsplanen fokuserar på fördjupat samarbete kring lärande för hållbar utveckling, med utgångspunkt i Agenda 2030. Miljönämnden finner att detta är relevant, genomförbart och svarar mot Malmös utmaningar. Vidare finner miljönämnden att åtagandet bidrar till måluppfyllelsen inom den egna verksamheten. Miljönämnden har inget att invända mot kulturnämndens begäran om att förlänga nuvarande kulturstrategi fram till 2021.

   

  Monika Månsson, projektledare, miljöstrategiska avdelningen, ger en information i ärendet.

 • § 107

  Programmet för att motverka hemlöshet har tagits fram på uppdrag från kommunfullmäktige i samband med antagandet av Malmö stads handlingsplan för bostadsförsörjning. Programmet innefattar strategiska målsättningar, samt en handlingsplan. Miljönämnden har ett uttalat ansvar i insatsen ” Bättre utnyttja Malmös fastighetsbestånd” på sidan tolv i programmet.

   

  Programmet innefattar tre strategiska områden för att motverka hemlöshet:

  • Minska antalet hushåll som hamnar i hemlöshet
  • Ett hållbart och kostnadseffektivt sekundärt bostadsbestånd
  • Hjälp till eget boende

 • § 108

  Malmö stadsrevision har granskat hur Policyn för hållbar utveckling och mat efterlevs i Malmö stad. Med anledning av detta har beslut om uppdrag till miljöförvaltningen tagits både i miljönämnden i januari 2019 och i kommunstyrelsen i mars 2019. För att få en samlad hantering av frågorna föreslås miljönämnden besluta att miljöförvaltningen samordnar de två uppdragen. En samordnad hantering i dialog med stadskontoret kommer att kräva en längre handläggningstid än den som beslutades av miljönämnden i januari 2019. Miljöförvaltningen föreslår därför att miljönämnden beslutar om förlängd handläggningstid så att det samlade ärendet återrapporteras senast vid miljönämndens sammanträde i december 2019, i stället för som tidigare beslutats i augusti 2019.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.