Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Anmälan av inkomna skrivelser - mars 2024

 3.   3

  Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - mars 2024

 4.   4

  Redovisning av delegerade beslut - mars 2024

 5.   5

  Miljödirektören informerar - mars 2024

 6. Britt-Marie Fagerström, process- och projektledare från stadskontoret, informerar.

 7. Jesephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg från stadsbyggnadskontoret, och Annika Reischmann, planeringssekreterare från stadsbyggnadskontoret, informerar. 

 8.   8

  Information om medarbetarenkäten

 9. En undersökning av ålgräsets täckningsgrad och djuputbredning utfördes i oktober 2023 längs tre transekter inom Malmö stads havsområde. Undersökningen visade på friska bestånd av ålgräs. Den ekologiska statusen enligt Vattendirektivets klassning  var "God" för transekt 17 och 18 och "Hög" status för transekt 19. Under hela perioden 2016-2023 har dock ålgräsmängden minskat drastiskt på djupet 2-4 meter i transekt 19.

 10. Årsrapporten är en sammanställning av miljöförvaltningens externfinansierade projekt under 2023. 2023 ledde eller deltog miljöförvaltningen i 38 externfinansierade projekt och projekten har bidragit med 15 624 000 kronor till förvaltningen. Det är något fler projekt och cirka 3 miljoner kronor mer än under 2022.

 11. Nämndsbudget 2024 ska beslutas, enligt Malmö stads tidplan för budget och uppföljning under år 2024, vid två tillfällen. Nämndens plan för verksamheten och plan för ekonomin beslutades av nämnden den 25 januari 2024. Nämndens plan för kommunfullmäktigemålen och budgetuppdrag ska beslutas senast den 28 mars 2024. I plan för kommunfullmäktigemålen beskriver nämnden sina insatser för att bidra till kommunfullmäktigemålen de tio kommunfullmäktigemål som nämnden omfattas av. Nämnden beskriver även övergripande hur bidragen ska följas upp och hur bidragen förväntas leda till förflyttning mot kommunfullmäktigemålen, för året och mandatperioden. Från och med 2024 är det åter obligatoriskt att använda indikatorer vid planering och uppföljning. Indikatorerna kan vara kvalitativa eller kvantitativa.

 12. Länsstyrelsen Skåne har inkommit med en remiss om handlingsplan för ekologiskt funktionella landskap i Skåne. Handlingsplanen syftar till att bevara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den understryker vikten av att skydda, utveckla och i vissa delar även koppla ihop de viktigaste områdena inom de olika naturtyperna samt betonar att information, kunskapsuppbyggnad och samverkan är en viktig del av genomförandet. Miljöförvaltningen är positiv till handlingsplanen och är eniga med länsstyrelsen om att information, kunskap och samverkan är viktigt. Miljöförvaltningens bedömning är uppdelad efter föreslagna insatsområden i handlingsplanen.

 13. Anton Sauer (C) och Emelie Nyman (C) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ska anta ett inriktningsbeslut om en bilfri innerstad för att skapa en tryggare och trivsammare innerstad med mindre negativ påverkan på människor och miljön. Miljöförvaltningen anser att åtgärder för en bilfri innerstad ligger i linje med flera av miljöprogrammets mål. Samtidigt genomför staden redan idag en rad insatser som ger de effekter som motionen efterfrågar. Därför föreslår förvaltningen att anse motionen besvarad.

 14. Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Havs- och vattenmyndigheten till miljönämnden för samråd. Remissens förslag är en översyn av nuvarande hamnar av riksintresse för yrkesfisket och förslag på nya hamnar. Hamnar av riksintresse för yrkesfisket är hamnar som identifierats som betydande landnings- och hemmahamnar. I nuläget har Malmö en utpekad hamn av riksintresse för yrkesfisket som i och med förslaget föreslås tas bort. Att Malmö inte längre skulle ha ett utpekat riksintresse innebär att man i stadsplanering inte behöver tillgodose riksintressets behov. Miljöförvaltningen har noterat informationen men har inget att tillägga till kommunstyrelsen.

 15. 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med berörda nämnder stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Uppdraget resulterade i en handlingsplan som miljönämnden har samordnat. Arbetet med handlingsplanen har redovisats årligen till miljönämnden. Detta ärende innehåller en slutredovisning av handlingsplanens genomförande. Av planens 41 aktiviteter har 39 genomförts enligt plan.

   

 16. 2018 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med berörda nämnder stärka Malmös roll som framtidens kuststad. Uppdraget resulterade i en handlingsplan som miljönämnden har samordnat. Arbetet med handlingsplanen har redovisats årligen till miljönämnden. Detta ärende innehåller ett förslag till fortsättning av arbetet efter den tidigare handlingsplanens slut. Förslaget innehåller två delar, en samordning av linjearbetet kopplat till hav och kust och en samordning av utvecklingsarbete och projekt inom hav och kust. Fortsättningen av arbetet med framtidens kuststad föreslås samordnas av miljöförvaltningen och bedrivas inom deltagande förvaltningars ordinarie budget. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut om hur arbetet ska fortsätta, i enlighet med uppdraget i den tidigare handlingsplanen.

 17. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillföra byggnader och ytor med nya funktioner relaterade till idrott, utbildning och evenemang i Stadionområdets norra del. De nya funktionerna innebär att Stadionområdet kan få bredare verksamhet och stärka sin position i ett nationellt perspektiv. Detaljplanen syftar även till att utveckla områdets gröna kvaliteter. Miljöförvaltningen är positiv till detaljplanens syfte men tar i samrådsskedet inte ställning till förslaget till detaljplan, då det behöver kompletteras i vissa delar.

 18. På miljönämndens sammanträde 2024-01-25 väckte Jenny Bengtsson (SD) ett ärende genom ett nämndinitiativ i vilket hon föreslår nämnden att uppdra åt miljöförvaltningen att genomföra en utredning och kartläggning av miljöpåverkan till följd av upploppen som ägde rum i Malmö den 28 augusti 2020. Utredningen ska enligt förslaget i nämndinitiativet inkludera en bedömning av eventuella föroreningar, skador på grönområden, samt andra potentiella miljöproblem. Jenny Bengtsson föreslår också nämnden att implementera utbildningsprogram och informationskampanjer riktade mot både invånare och lokala organisationer för att öka medvetenheten om miljöpåverkan av sådana händelser. Miljöförvaltningen föreslår nämnden att avslå nämndinitiativet och att nämnden fortsätter att rikta sina resurser mot insatser som har störst nytta ur ett miljö- och hälsoperspektiv. För akuta eller oroliga händelser finns också rutiner i staden för att minska eventuella negativa konsekvenser.

 19. Miljönämnden har som tradition två studiebesök per år för att bli uppdaterad inom olika områden som nämnden ansvarar eller verkar inom. Dessa studiebesök är uppdelade en för vardera terminen. Under maj månad år 2024 har miljönämnden ett planerat studiebesök i Köpenhamn.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.