Hoppa över navigering
 • § 116

  Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

 • § 117

  Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

 • § 118

  Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

 • § 119

  Anmälan av inkomna skrivelser - augusti 2020

 • § 120

  Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - augusti 2020

 • § 121

  Redovisning av delegerade beslut - augusti 2020, MN-2020-17

 • Miljöförvaltningens bostadstillsynsenhet har följt upp det så kallade Herrgårdsärendet. Ärendet startades 2008 och var mycket uppmärksammat. Av de 867 lägenheterna var över 400 fukt- och mögelskadade, över 200 hade kackerlackor och ventilationen var undermålig eller icke-existerande. Omfattande åtgärder har utförts efter miljöförvaltningens tillsynsarbete och ärendet avslutades 2015. Under 2019 genomfördes uppföljande inspektioner för att se att inga strukturella problem återkommit i beståndet. Inga strukturella hälsoskyddsproblem upptäcktes under dessa inspektioner, som utfördes i 22 lägenheter i två huskroppar. Detta visar att resultatet av den fastighetsövergripande tillsynen varit effektiv och varaktig.

 • Olof Liungman, avdelningschef, föredrar ärendet för nämnden.

 • Olof Liungman, avdelningschef, föredrar ärenden för nämnden.

 • Mot bakgrund av revisorskollegiets rapport Granskning av klimatutsläpp och matkonsumtion beslutade kommunstyrelsen om indikatorer för uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat, att dessa gäller för samtliga nämnder och bolag i Malmö stad, samt att miljönämnden ska återrapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. Enligt aktuell uppföljningsrapport visar indikatorerna Andel ekologisk mat samt Utsläpp av växthusgaser från inköpta livsmedel förbättrade värden för 2019 men förändringen sker sannolikt inte i tillräckligt snabb takt för att målen under 2020 ska kunna nås. Indikatorerna Inköp inom avtalsprislistan och Andel etiskt certifierat kaffe, te, kakao och bananer visar på ett resultat som ännu inte når policyns måluppfyllelse. Måluppfyllelsen skiljer sig även mycket mellan olika förvaltningar, vilket kan bero på att de har olika förutsättningar, såsom matgästernas behov, personalens kunskap och tillagningsmöjligheter.

 • Rebecka Persson, miljödirektör, informerar om:

  • Ny avdelningschef för avdelningen för miljö och hälsoskydd
  • Lägesrapport rörande Covid -19
  • Budgetprognos delårsrapport
  • Miljöredovisning 2019 i filmformat på politikersidan på Komin
 • Kommunfullmäktige har remitterat en motion av Måns Berger (MP) om hållbarhetsanalys inför alla beslut. Förslagsställaren yrkar på att det inför alla nämndsbeslut genomförs hållbarhets-analyser med syftet att säkerställa att alla politiska beslut samstämmer med Agenda 2030. I Malmö stads ärendehandbok finns redan förvaltningsövergripande instruktioner om att handläggare ska göra konsekvensbeskrivningar ur såväl miljöhänseende som jämställdhet och jämlikhet vid handläggning av nämndsärenden. Miljönämnden anser det vara önskvärt att konsekvensbedömningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv genomförs och tillgängliggörs för politikerna. Då tydliga instruktioner kring implementering saknas välkomnar miljönämnden ett förtydligande om när och hur hållbarhetsanalyser ska genomföras i stadens förvaltningar.

 • Kommunfullmäktige har remitterat en motion av Måns Berger (MP) om klimatanpassning. Förslagsställaren yrkar på att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att klimatanpassa stadens särskilda boenden utifrån värmebölja. Miljönämnden anser att det är en angelägen fråga och ser positivt på förslagen, men anser att det finns aspekter som bör belysas ytterligare.

 • Miljödepartementet har översänt remissen Stärkt lokalt åtgärdsarbete -att nå målet Ingen övergödning med inbjudan att inkomma med synpunkter. Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag effektivt kan minskas genom stärkt lokalt åtgärdsarbete. Synpunkter från stadsbyggnadskontoret har inkluderats i detta svar. Malmö stad, genom miljönämnden, ställer sig positiv till majoriteten av föreslagna åtgärder för att öka möjligheterna till minskad övergödning. Samordning av lokalt åtgärdsarbete för att motverka övergödning behöver samordnas inom ramen för den samlade vattenförvaltningen.

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för hamnanknutna verksamheter, logistikföretag och verksamhetskopplad service samt möjliggöra etablering av vindkraft. Planförslaget innebär även att ett naturområde skapas som kompensation för mark som tas i anspråk, vilken i sin tur utgör kompensation för en tidigare ersättningsbiotop för fåglar. För att kunna genomföra planen krävs en utfyllnad i Norra Hamnen på cirka 236 000 m2 stort vattenområde som kräver tillstånd för vattenverksam-het enligt miljöbalken. Detaljplaneläggningen och miljöbedömning samordnas med den prövningen enligt miljöbalken. Miljönämnden anser att nämndens synpunkter i samrådsskedet har beaktats i stor utsträckning men vidhåller behovet för en översiktlig markundersökning i den del av hela planområdet som idag är utfylld samt att vindkraftverkens totalhöjd inte ska regleras utifrån dagens tekniska förutsättningar.

 • Region Skåne, Skånetrafiken har översänt förslag till ny Tågstrategi – Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne på remiss. Miljönämnden anser att effekten av Öresundsmetron på transport- och kapacitetsbehov bör inkluderas i strategin, då denna har en stor påverkan på inte minst Citytunneln. Miljönämnden saknar utöver det en separat analys över sträckan Malmö C – Hyllie, som pekas ut som en flaskhals i strategin. Miljönämnden saknar även en analys av strategins miljöeffekter, vilket exemplifieras av miljöaspekter i anslutning till Kontinentalbanan.

 • Under våren 2020 har avdelningen för livsmedelskontroll utfört kontroll på 141 restauranger och caféer i Malmö. Fokus vid besöken var att kontrollera att verksamheterna uppfyller kraven i informationsförordningen angående korrekt information om allergener. Av de kontrollerade verksamheterna i projektet uppfyllde 47 % kraven. Resultatet från kontrollen visar att kunskapen om livsmedel, allergener och livsmedelsallergier behöver fördjupas hos personalen i restauranger och caféer i Malmö. Under 2021 kommer projektet att upprepas och följas upp.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.