Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   4

  Redovisning av delegerade beslut - april 2023

 3.   5

  Miljödirektören informerar - april 2023

 4. Länsstyrelsen har skickat en remiss om sin bedömning av tillsynsmyndighet för förorenade områden i Malmö stad. Vid länsstyrelsens tidigare beslut om överlåtelse eller återkallande av tillsyn har inte tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken utan endast 9 kap. miljöbalken tagits med. Länsstyrelsen har för avsikt att justera tidigare beslut eftersom det underlättar för tillsynen att en verksamhet har samma tillsynsmyndighet för både 9 och 10 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen vill rätta till detta genom nya beslut om återkallelser och överlåtelser om miljönämnden är av samma åsikt.

   

  Länsstyrelsens förslag innebär att Malmö stad tar över tillsynen enligt 10 kap. för Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk medan länsstyrelsen tar över tillsynen enligt 10 kap. för Nordcarb Engineered Carbon AB, Gamla Spillepeng (Spillepengen avfallsanläggning) och SYSAVs avfallsförbränningsanläggning.

   

  Miljönämnden är positiv till att länsstyrelsen gör en ny bedömning av tillsynsmyndighet för förorenade områden eftersom länsstyrelsens tidigare överlåtelse eller återkallande av tillsyn inte omfattade tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken utan endast 9 kap. miljöbalken.

  Bilagor

 5. Kommunstyrelsen har genom stadskontoret översänt Remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet – Förslag till författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och nära våtmark. Miljönämnden ser positivt på förslaget. Med denna förändring kommer flertalet av de vattenfåglar som för närvarande dör av blyförgiftning i EU att räddas och ytterligare blyföroreningar i våtmarkerna kommer till stor del att upphöra. Miljönämnden vill dock framföra att det fortsatt kommer vara möjligt för jägare att använda blyhagel inom områden som inte omfattas av det kommande förbudet. Som ett nästa steg vore det därför lämpligt att införa totalförbud mot användning av blyhagel vid jakt och skytte i hela EU.

   

  Miljönämnden anser också att det övergripande tillsynsansvaret i första hand bör ligga på en statlig nivå och inte, som det föreslås, på kommunal nivå då det finns oklarheter gällande tillsynens genomförande och finansiering. I det fall kommunen skulle få tillsynsansvaret finns det behov av omfattande tillsynsvägledning.

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen har bett miljönämnden om yttrande över en remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet gällande direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. I förslaget föreslår Europeiska kommissionen att de två direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG slås samman för att reglera alla berörda luftföroreningar. Syftet är att stärka och förenkla lagstiftningen samt att anpassa EU:s luftkvalitetsnormer till Världshälsoorganisationens nya riktlinjer, som bland annat innebär skärpningar av gränsvärden för luftföroreningar till år 2030.

  Miljönämnden är positiv till förslaget. Ur miljönämndens perspektiv innebär förslaget inga större åtgärder och därmed inga ekonomiska konsekvenser utöver de ordinarie utgifter för kontroll av luftkvalitet som redan utförs i Malmö. Miljönämnden anser artikel 28 som beskriver hur fysiska personer som drabbas av hälsoskador kan få ersättning, behöver utredas vidare.

  Bilagor

 7. Miljönämnden har att svara på en remiss om ändrade regler för vattenskoter (SOU 2022:49). Remissens förslag innebär att det allmänna förbudet i vattenskoterförordningen upphävs och att användningen av vattenskoter som huvudregel kommer att regleras på samma sätt som övrig fritidsbåtstrafik. Dock föreslås en möjlighet för länsstyrelsen att meddela föreskrifter som begränsar användningen av vattenskoter i specifika vattenområden. Det föreslås även införas ett förbud mot att använda vattenskoter i naturreservat. Miljönämnden är positiv till regleringens utformning men anser att utredningen inte tillräckligt motiverar varför inte ett förbud också föreslås införas i Natura 2000-områden och att naturskyddsvärdet bör ges större vikt.

  Bilagor

 8. John Roslund (M) har inkommit med en motion där han föreslår kommunfullmäktige att ge nämnderna i uppdrag att ta fram ett särskilt minnesdokument med Malmös stadsvapen att användas vid avtackning av Malmö stads fritidspolitiker. Minnesdokumentet föreslås undertecknas av berörd nämndsordförande och förvaltningsdirektör. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då Malmö stad har en långtgående decentraliserad styrmodell och avtackning av förtroendevalda bör hanteras av nämnderna själva.

  Bilagor

 9. Kommunstyrelsen har för 2023 avsatt ansökningsbara medel för sociala insatser och lokal utveckling. Miljönämnden ansöker om 1 930 000 kr för fortsatt utveckling av pilotsamarbetet Hållbara Rosengård med syfte att motverka segregation i ett utsatt område och öka trygghet och delaktighet för medborgarna genom sociala insatser och lokal utveckling tillsammans med fastighetsägare och civilsamhället i Rosengård. Samarbetet har pågått sedan juni månad 2021. Arbetet har genomförts med stöd av förvaltningens arbetsmarknadsanställda klimatambassadörer. Med ekonomisk förstärkning möjliggörs en fortsatt utveckling av den lokala samarbetsprocessen och genomförandet av framtagna insatser för att förbättra nedskräpnings- samt skadedjursproblematik och avfallshantering i Rosengård. Genomförandet av fortsatta insatser i Hållbara Rosengård bidrar på sikt även till mer jämlika, trygga och hälsosamma boendemiljöer för barn och unga boende i ett socialt utsatt område.

 10. Inom ramen för nämndens uppdrag med miljöövervakning har en undersökning av förekomsten av fisk i Malmös vattendrag genomförts. Vattendrag som har undersökts är Sege å, Risebergabäcken, Oxiediket, Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket.

   

  Undersökningen ger information om vattendragens nuvarande status som biotop för strömlevande fiskarter som grönling och öring. Resultatet visar att det är relativt stabila förhållanden för fiskfaunan i Risebergabäckens nedre och mellersta delar. Dessa två lokaler har god till måttlig ekologisk status medan övriga vattendrag har en sämre status. Vid undersökningen 2016 noterades öring på endast sex lokaler av åtta. Mätningen 2022 visar på öring i sju av dessa lokaler.

   

  Bilagor

 11. Malmö stad har genom EU-direktiv och miljöbalken en skyldighet att kontrollera samt ha kunskap om stadens utomhusluft. Under 2022 uppmättes något lägre luftföroreningshalter än föregående år och denna minskning har pågått under lång tid. De nationella miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal för alla luftföroreningar. I dag är uppmätta halter lägre eller i nivå med de nationella miljömålen även i de mest, ur luftföroreningsperspektiv, besvärliga miljöerna. Noterbart är att marknära ozon fortsätter att minska, vilket är ett trendbrott efter flera decenniers stadig ökning. Koldioxidhalten fortsätter däremot att stadigt öka.

   

  Bilagor

 12. Miljöförvaltningen har under 2022 och 2023 genomfört ett provtagningsprojekt hos 20 verksamheter i Malmö som säljer eller serverar kebab. Syftet har varit att undersöka om det finns odeklarerade allergener i kebabprodukter som säljs i staden. Totalt har tolv restauranger, fem livsmedelsbutiker och tre grossister kontrollerats. Analyser har utförts på 30 kebabprodukter och av dessa innehöll tio prover odeklarerade allergener. Resultatet synliggör allvarliga brister i flera producenters rutiner och har inneburit förbud samt återkallande av en stor mängd osäkra produkter.

  Bilagor

 13. Miljönämnden har fått samrådsremiss för Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58 i Malmö och Burlövs kommuner, Skåne län från Trafikverket för yttrande.

  I tidigare samrådsunderlag har Trafikverket konstaterat att de planerade åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan då det inte kan uteslutas att brostöd, i direkt anslutning till Sege å, kommer att krävas. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar samma geografiska område som järnvägsplanen med de markanspråk som krävs för att bygga den planerade åtgärden och omfattar mark för nya spår, broar, servicevägar och teknikytor. Under byggskedet kommer mark tillfälligt att tas i anspråk för byggvägar och för etablerings- och arbetsytor. Även influensområden är medtagna i miljökonsekvensbeskrivningen och dessa, beroende på vilken miljöaspekt som beskrivs, omfattar ett större geografiskt område än järnvägsplanens gränser.

  Miljönämnden har valt att avgränsa sitt yttrande till att omfatta ytvatten, förorenad mark och buller.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.