Hoppa över navigering
 1.   1

  Välkommen till miljönämnden

 2.   2

  Val av justerare

 3. I kommunallagen regleras att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar (KL 6 kap 25 §). En nämnd får dock kalla en ledamot eller ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar (KL 6 kap 26 §) Enligt miljönämndens reglemente har miljödirektören permanent närvarorätt till nämndens sammanträden. Miljönämnden har dock behov av att andra än miljödirektören närvarar vid sammanträdena. För att miljönämnden inte ska behöva besluta om närvarorätt för övriga närvarande varje gång som nämnden sammanträder föreslås nämnden ge dessa närvarorätt för hela mandatperioden 2023-2026.

  Bilagor

 4. En ny mandatperiod börjar från och med 2023-01-01. Miljönämnden har att besluta om datum och tider för sina sammanträden för år 2023. Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag som innebär att nämnden sammanträder en gång per månad klockan 13:00, förutom i juli när nämnden har sommaruppehåll. Miljöförvaltningen lämnar också förslag på datum för heldagsutbildningar för miljönämnden samt förslag på datum för studiebesök.

  Det föreliggande förslaget är reviderat i jämförelse med det som togs upp på miljönämndens sammanträde 2022-11-15.

 5. Kommunfullmäktige har gett miljönämnden uppdraget att inom sitt verksamhetsområde ha hand om Malmö stads uppgifter inom bland annat miljöbalksområdet och livsmedelslagstiftningen. För att avlasta nämnden och möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning finns möjlighet för kommunala nämnder att delegera sin beslutanderätt.


  Genom sin delegationsordning beslutar miljönämnden om vem som får fatta beslut på dess vägnar. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. De ärenden nämnden delegerar sammanställs i dokumentet Delegationsordning för miljönämnden.

  Bilagor

 6. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). Nämnden ska därför utse namngivna personer med rätt att företräda miljönämnden och underteckna handlingar på dess vägnar. Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

 7. Miljönämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta arbetsmiljöansvar för miljöförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocessen samt ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp.

  I 6 § AFS 2001:1 regleras att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter. För att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifterna till verksamheten. Miljönämnden föreslås därför fördela arbetsmiljöuppgifterna till miljödirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer på ett sätt som är lämpligt och praktiskt.

  Bilagor

 8. Miljönämnden ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att denna attestförteckning hålls aktuell och förvaras på ett överskådligt sätt.

  Nämnden kan utöver reglementet utfärda ytterligare attestinstruktioner för sitt verksamhetsområde. I attestinstruktionen står det bland annat vem som får attestera och till vilka belopp.

  Bilagor

 9. Miljönämnden har att utse ordinarie samt ersättande medlemsrepresentant för Malmö stad i Sydvästskånes grundvattenkommitté (SSGK). Miljönämnden kan också nominera en förtroendevald från nämnden till ledamot i SSGK:s styrelse samt till revisor i SSGK. Medlemsrepresentant och styrelseledamot bör vara olika personer eftersom de tjänstgörande medlemsrepresentanterna är de som är beslutsföra under SSGK:s stämmor och bland annat godkänner alternativt nekar styrelsen ansvarsfrihet.

  SSGK är en frivillig sammanslutning mellan kommuner, företag och andra med intresse för grundvattnet i sydvästra Skåne. Kommittén har till uppgift att administrera och genomföra undersökningar som rör grundvattnet inom verksamhetsområdet, där medlemmarna och tillsynsmyndigheterna kan använda underlaget i sin miljötillsyn.

 10. Miljönämnden har att nominera ledamöter, ersättare och övriga funktionärer till Skånes miljö- och hälsoskydd (SMHF) för mandatperioden 2023-2026.

  Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) är en ideell förening. Förbundet har som ändamål för sin verksamhet att ideellt främja det skånska miljöarbetet och en god livsmiljö hos befolkningen, bestående i en god yttre och inre miljö, ett gott hälsoskydd och en god livsmedelskvalitet. Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund ska förverkliga sitt ändamål genom att anordna konferenser, kurser, seminarier och studieresor samt andra informationsinsatser och genom att samarbeta med andra sammanslutningar och organ samt företag och enskilda som har intresse för ovan angiven verksamhet. De till styrelsen föreslagna personerna kommer att delta i möten, temadagar eller liknande på olika platser inom Skåne ca 4-6 gånger per år.

 11. Miljönämnden har att utse en ordinarie representant samt en ställföreträdande representant i RCE Skånes styrgrupp för mandatperioden 2023-2026.

  RCE Skåne (Regional Centre of Expertise), som verkar för lärande för hållbar utveckling i samverkan mellan offentlig förvaltning, lärosäten och näringsliv, godkändes av FN 2006. I styrgruppen är fem organisationer representerade: Malmö stad, Malmö universitet, Lunds kommun, Lunds universitet samt HUT Skåne (ett nätverk av organisationer och företag som arbetar för hållbar utveckling). De båda städerna representeras av både politiker och tjänstepersoner. Förslaget är att Malmö stad även innevarande mandatperiod representeras av miljönämnden.

 12. Medlemmar i Klimatkommunerna behöver nominera kandidater till styrelsen. Nomineringarna skickas från respektive kommun/region senast den 17 februari till kansliet@klimatkommunerna.se. Kansliet vidarebefordrar sedan nomineringarna till valberedningen. Valberedningens förslag på styrelseledamöter skickas till medlemmarna, kontaktpersoner och politiker i Klimatkommunerna i samband med att årsredovisningen, förslag till verksamhetsplan och budget skickas ut, senast 31 mars. Ny styrelse väljs av årsmötet den 28 april i Göteborg.

  Nämnden ska också utse en kontaktpolitiker för mandatperioden 2023-2026. Anstånd att meddela kontaktpolitiker har begärts av miljöförvaltningen så att kontaktpolitiker ska meddelas till kansliet (kansliet@klimatkommunerna.se) i januari månad 2023.

  Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som arbetar med lokalt klimatarbete. Föreningens grunduppdrag är att stötta kommuner och regioner till utsläppsminskningar. Det görs genom att skapa forum för erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, diskutera lösningar och kommunicera lokalt klimatarbete. Föreningen genomför tre nätverksträffar per år.

  Bilagor

 13. Miljönämnden har att nominera en eller flera representanter till styrelsen för Sveriges Miljökommuner för mandatperioden 2023-2026.

  Sveriges miljökommuner och är en branschorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder med målsättningen att vara ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet ska ideellt främja svenskt miljöarbete och en god livsmiljö genom att vara aktivt i frågor om god inre och yttre miljö, gott hälsoskydd, god livsmedelskvalitet och god djurhållning. Förbundet har idag ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. . Totalt är 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

 14. Miljönämnden har att utse en politisk representant att representera Malmö i KIMO:s arbete under mandatperioden 2023-2026. Enligt KIMO Sveriges stadgar ska varje kommun efter val till kommunfullmäktige utse en politiker att vara kommunens politiska representant.

  KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) är en organisation där kommuner runt Nordsjön och Östersjön samverkar för att minska utsläppen, nedskräpningen och annan påverkan på havsmiljön. KIMO Sverige är det svenska nätverket inom KIMO International. KIMO är främst en lobbyorganisation som för in kommunernas perspektiv på internationell nivå.

 15. Miljönämnden har att utse en ordinarie samt en ställföreträdande representant till Eurocities miljöforum för mandatperioden 2023-2026.

  Eurocities Miljöforum träffas två gånger per år för att diskutera olika miljöaspekter i europeiska städer samt ta ställning till förslag på lagstiftning från Europeiska Kommissionen.

 16.   16

  Information om miljönämndens personuppgiftsansvar

 17.   17

  Information om planerade utbildningsinsatser

 18.   18

  Praktisk information till förtroendevalda i miljönämnden

 1. Ordförande Sofia Hedén och miljödirektör Rebecka Persson hälsar miljönämnden välkomna. Miljönämnden och tjänstepersoner på förvaltningen presenterar sig för varandra.

 2. § 2

  Val av justerare

 3. I kommunallagen regleras att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar (KL 6 kap 25 §). En nämnd får dock kalla en ledamot eller ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en anställd hos kommunen eller regionen eller en särskilt sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar (KL 6 kap 26 §) Enligt miljönämndens reglemente har miljödirektören permanent närvarorätt till nämndens sammanträden. Miljönämnden har dock behov av att andra än miljödirektören närvarar vid sammanträdena. För att miljönämnden inte ska behöva besluta om närvarorätt för övriga närvarande varje gång som nämnden sammanträder föreslås nämnden ge dessa närvarorätt för hela mandatperioden 2023-2026.

  Bilagor

 4. En ny mandatperiod börjar från och med 2023-01-01. Miljönämnden har att besluta om datum och tider för sina sammanträden för år 2023. Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag som innebär att nämnden sammanträder en gång per månad klockan 13:00, förutom i juli när nämnden har sommaruppehåll. Miljöförvaltningen lämnar också förslag på datum för heldagsutbildningar för miljönämnden samt förslag på datum för studiebesök.

  Det föreliggande förslaget är reviderat i jämförelse med det som togs upp på miljönämndens sammanträde 2022-11-15.

 5. Kommunfullmäktige har gett miljönämnden uppdraget att inom sitt verksamhetsområde ha hand om Malmö stads uppgifter inom bland annat miljöbalksområdet och livsmedelslagstiftningen. För att avlasta nämnden och möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning finns möjlighet för kommunala nämnder att delegera sin beslutanderätt.


  Genom sin delegationsordning beslutar miljönämnden om vem som får fatta beslut på dess vägnar. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. De ärenden nämnden delegerar sammanställs i dokumentet Delegationsordning för miljönämnden.

  Bilagor

 6. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). Nämnden ska därför utse namngivna personer med rätt att företräda miljönämnden och underteckna handlingar på dess vägnar. Detta kan gälla allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

 7. Miljönämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta arbetsmiljöansvar för miljöförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocessen samt ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp.

  I 6 § AFS 2001:1 regleras att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter. För att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifterna till verksamheten. Miljönämnden föreslås därför fördela arbetsmiljöuppgifterna till miljödirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer på ett sätt som är lämpligt och praktiskt.

  Bilagor

 8. Miljönämnden ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att denna attestförteckning hålls aktuell och förvaras på ett överskådligt sätt.

  Nämnden kan utöver reglementet utfärda ytterligare attestinstruktioner för sitt verksamhetsområde. I attestinstruktionen står det bland annat vem som får attestera och till vilka belopp.

  Bilagor

 9. Miljönämnden har att nominera ledamöter, ersättare och övriga funktionärer till Skånes miljö- och hälsoskydd (SMHF) för mandatperioden 2023-2026.

  Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) är en ideell förening. Förbundet har som ändamål för sin verksamhet att ideellt främja det skånska miljöarbetet och en god livsmiljö hos befolkningen, bestående i en god yttre och inre miljö, ett gott hälsoskydd och en god livsmedelskvalitet. Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund ska förverkliga sitt ändamål genom att anordna konferenser, kurser, seminarier och studieresor samt andra informationsinsatser och genom att samarbeta med andra sammanslutningar och organ samt företag och enskilda som har intresse för ovan angiven verksamhet. De till styrelsen föreslagna personerna kommer att delta i möten, temadagar eller liknande på olika platser inom Skåne ca 4-6 gånger per år.

 10. Medlemmar i Klimatkommunerna behöver nominera kandidater till styrelsen. Nomineringarna skickas från respektive kommun/region senast den 17 februari till kansliet@klimatkommunerna.se. Kansliet vidarebefordrar sedan nomineringarna till valberedningen. Valberedningens förslag på styrelseledamöter skickas till medlemmarna, kontaktpersoner och politiker i Klimatkommunerna i samband med att årsredovisningen, förslag till verksamhetsplan och budget skickas ut, senast 31 mars. Ny styrelse väljs av årsmötet den 28 april i Göteborg.

  Nämnden ska också utse en kontaktpolitiker för mandatperioden 2023-2026. Anstånd att meddela kontaktpolitiker har begärts av miljöförvaltningen så att kontaktpolitiker ska meddelas till kansliet (kansliet@klimatkommunerna.se) i januari månad 2023.

  Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som arbetar med lokalt klimatarbete. Föreningens grunduppdrag är att stötta kommuner och regioner till utsläppsminskningar. Det görs genom att skapa forum för erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, diskutera lösningar och kommunicera lokalt klimatarbete. Föreningen genomför tre nätverksträffar per år.

  Bilagor

 11. Miljönämnden har att utse ordinarie samt ersättande medlemsrepresentant för Malmö stad i Sydvästskånes grundvattenkommitté (SSGK). Miljönämnden kan också nominera en förtroendevald från nämnden till ledamot i SSGK:s styrelse samt till revisor i SSGK. Medlemsrepresentant och styrelseledamot bör vara olika personer eftersom de tjänstgörande medlemsrepresentanterna är de som är beslutsföra under SSGK:s stämmor och bland annat godkänner alternativt nekar styrelsen ansvarsfrihet.

  SSGK är en frivillig sammanslutning mellan kommuner, företag och andra med intresse för grundvattnet i sydvästra Skåne. Kommittén har till uppgift att administrera och genomföra undersökningar som rör grundvattnet inom verksamhetsområdet, där medlemmarna och tillsynsmyndigheterna kan använda underlaget i sin miljötillsyn.

 12. Miljönämnden har att nominera en eller flera representanter till styrelsen för Sveriges Miljökommuner för mandatperioden 2023-2026.

  Sveriges miljökommuner och är en branschorganisation för kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder med målsättningen att vara ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Förbundet ska ideellt främja svenskt miljöarbete och en god livsmiljö genom att vara aktivt i frågor om god inre och yttre miljö, gott hälsoskydd, god livsmedelskvalitet och god djurhållning. Förbundet har idag ca 220 medlemmar, varav majoriteten är kommunernas miljönämnder samt kommunalförbund och gemensamma nämnder inom miljö- och hälsoskydd. . Totalt är 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet.

 13. Miljönämnden har att utse en politisk representant att representera Malmö i KIMO:s arbete under mandatperioden 2023-2026. Enligt KIMO Sveriges stadgar ska varje kommun efter val till kommunfullmäktige utse en politiker att vara kommunens politiska representant.

  KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) är en organisation där kommuner runt Nordsjön och Östersjön samverkar för att minska utsläppen, nedskräpningen och annan påverkan på havsmiljön. KIMO Sverige är det svenska nätverket inom KIMO International. KIMO är främst en lobbyorganisation som för in kommunernas perspektiv på internationell nivå.

 14. Miljönämnden har att utse en ordinarie samt en ställföreträdande representant till Eurocities miljöforum för mandatperioden 2023-2026.

  Eurocities Miljöforum träffas två gånger per år för att diskutera olika miljöaspekter i europeiska städer samt ta ställning till förslag på lagstiftning från Europeiska Kommissionen.

 15. Nils Hermansson, utvecklingssekreterare, informerar nämnden om vad personuppgiftsansvar innebär samt vad dataskyddsförordningen innebär och hur förvaltningen arbetar med dessa frågor.

 16. Nämndsekreterare Emelie Andersson informerar nämnden om de planerade utbildningsinsatser från stadskontoret och miljöförvaltningen. Utbildningsinsatserna från stadskontoret kommer äga rum mellan januari-februari.

 17. IT-tekniker Albert Spiljak informerar nämnden om hur taggarna används, receptionens öppettider samt hur larmet fungerar i byggnaden. Nämnden blir även informerad om att anmäla önskemål om lokal till gruppmöten till nämndsekreterarna Douglas Truedsson eller Emelie Andersson i god tid innan mötet.


  Nämndsekreterare Emelie Andersson informerar nämnden om arvodesregler, kontaktperson till iPads och vad nämndsekreterarna kan vara behjälpliga med överlag när det gäller tekniska frågor. Vidare får nämnden information om hur förvaltningen skickar ut information om kallelse och protokoll.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.