Hoppa över navigering
  • Miljönämnden förelade 2018-11-20 tekniska nämnden att komma in med en utredning över vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska trafikbullret på de tio förskole- och skolgårdar som är utsatta för buller över riktvärdena. Tekniska nämnden har överklagat detta föreläggande om att utreda situationen på tio platser. Miljönämnden bedömer efter tekniska nämndens överklagande att miljönämndens föreläggande bör omprövas och upphävas.

    Miljönämnden har utifrån klagandes överklagande gjort bedömningen att rättsläget är oklart. Bullerfrågan är en komplex och stadsövergripande fråga där många förvaltningar kan ha ett ansvar. Miljönämnden avser därmed att utreda klagandes argument och gör därför en omprövning av ärendet för att gemensamt med fastighets- och gatukontoret utreda hur arbetet med att åtgärda bullerutsatta skol- och förskolegårdar ska genomföras framöver. Miljönämnden gör därför bedömningen att det i dagsläget inte är nödvändigt att förelägga tekniska nämnden om utredningar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.