Hoppa över navigering
 • (Förslag den 29 januari 2019. Senast den 5 februari 2019.)

 •   2

  Anmälan om förhinder att bevista dagens sammanträde

 •   3

  Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

 •   4

  Fråga om närvarorätt för övriga närvarande

 •   5

  Informationsärende - Meetings plus - Elin Lundén och Anna Lennartsson, sekreterare, stadskontoret (20 min)

 •   6

  Informationsärende - praktisk inforation för miljönämnden - Simon Chrisander, miljönämndens ordförande och Sofie Holmkvist, enhetschef, enheten för kansli och juridik (40 min)

 •   7

  Miljödirektören informerar

 •   8

  Redovisning av delegerade beslut - januari 2019, MN-2019-00015

 • Malmö stadsrevision har stickprovsvis granskat verifikationer och löpande bokföring vid arbets-marknads- och socialnämnden, fritidsnämnden och miljöförvaltningen för perioden januari – juni 2018.
   
  Malmö stad hänvisar i sin nya policy till gällande upphandlingslagstiftning som endast ställer på krav på dokumentering vid upphandling från 100 000 kr.

  Miljöförvaltningen har den 20 november 2018 uppdaterat sin rutin för direktupphandling vari det nu har klargjorts när dokumentationskravet infaller vilket ligger i linje med lagkravet men med en viss utökning om undantag görs i förhållande till rutinens huvudregel.

  Miljöförvaltningen kommer att följa revisorernas rekommendationer enligt bifogad rapport.

  Malmö stadsrevision har stickprovsvis granskat verifikationer och löpande bokföring vid arbets-marknads- och socialnämnden, fritidsnämnden och miljöförvaltningen för perioden januari – juni 2018.
   
  Malmö stad hänvisar i sin nya policy till gällande upphandlingslagstiftning som endast ställer på krav på dokumentering vid upphandling från 100 000 kr.

  Miljöförvaltningen har den 20 november 2018 uppdaterat sin rutin för direktupphandling vari det nu har klargjorts när dokumentationskravet infaller vilket ligger i linje med lagkravet men med en viss utökning om undantag görs i förhållande till rutinens huvudregel.

  Miljöförvaltningen kommer att följa revisorernas rekommendationer enligt bifogad rapport.

  Svar till revisorskollegiet senast 2019-01-31 (SR-2018-64)

 • Malmö stadsrevision har granskat hur policyn för hållbar utveckling och mat efterlevs i Malmö stad. Med anledning av revisionens utfall har revisorskollegiet begärt svar på vilka åtgärder som miljönämnden åtar sig att genomföra samt när de ska vara genomförda.

   

  Miljönämnden avser att i sin helhet följa revisionens rekommendationer och beslutar därför att uppdra miljöförvaltningen att ta fram ett förslag till förvaltningsrutin för efterlevnad av matpolicyn vid representation och evenemang samt ett förslag på hur matpolicyn löpande ska följas upp av nämnden.

  Svar till revisorskollegiet senast 2019-01-31 (SR-2018-54)

 • Enligt föreskrifterna för den kommunala arkivvården i Malmö stad ska samtliga nämnder redovisa sina handlingar processorienterat, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd. Miljönämndens gällande arkivredovisning bestående av en arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur samt processbeskrivningar med arkivförteckning (antagen 10 mars 2017 av stadsarkivet) har nu reviderats

 • Förslag till sammanträdestider för miljönämnden 2019:

   

  Tisdag 22 januari                                          kl. 13:00 (enligt beslut i miljönämnden 2018-09-25 § 126)

  Tisdag 19 februari                                      kl. 14.30 Årsanalys 2018 och Nämndsbudget 2019  exklusive nämndsmål

  Tisdag 26 mars                                          kl. 14.30 Nämndsbudget 2019 inklusive nämndsmål och Budgetskrivelse 2020

  Onsdag 10 april                                          kl. 09.00

  Tisdag 21 maj                                             kl. 14.30 Ekonomisk prognos 2019

  Tisdag 11 juni                                            kl. 14.30

   

  Tisdag 27 augusti                                       kl. 14.30

  Måndag 23 september                                kl. 14.30 Miljönämndens sammanträde Delårsrapport januari-augusti 2019

  Tisdag 15 oktober                                      kl. 09.00

  Tisdag 19 november                                   kl. 12.30 Budgetdialog inför nämndsbudget 2020

                                                                   kl. 14.30 Miljönämndens sammanträde

  Tisdag 10 december                                  kl. 14.30 Miljönämndens sammanträde

   

  Förslag till tider för information, utbildning och studieresor för miljönämnden 2019:

  Tisdag 29 januari kl. 09.00 (heldag) – Utbildning och presentation av verksamheten, del I

  Onsdag 27 februari kl. 09.00 (heldag) – Utbildning och presentation av verksamheten, del II

  Onsdag 10 april kl. 13.00 (halvdag) – Studieresa

  Tisdag 15 oktober kl. 13.00 (halvdag) – Studieres

 •   14

  Nominering av uppdrag till styrelse och revisorer till Sveriges Miljökommuner (tidigare FAH – Kommunerna och Miljön) för mandatperioden 2019-2022, MN-2018-10451

 • Miljöredovisning 2018 följer upp ”Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020” och redovisar översiktligt hur arbetet går med att uppnå Malmö stads fyra övergripande miljömål. Samtliga fyra miljömål ser endast ut att kunna uppnås till viss del år 2020. Trenden inom de flesta områden är övervägande positiv men av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna uppnås inom utsatt tid. Mycket arbete krävs inom den kommunala organisationen för att åstadkomma de förändringar som behövs för att skapa en mer hållbar verksamhet och möjligheten till en mer hållbar vardag för Malmöbon så att Malmös miljö kan utvecklas i en mer positiv riktning.

 • Miljönämnden är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i Malmö kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en fastställd kontrollplan som beskriver myndighetens planering av verksamheten under treårsperioden, för att uppnå målen för säkra livsmedel och korrekt information och redlighet.
   

  Under perioden 2019–2021 kommer miljöförvaltningen i Malmö att kontrollera samtliga registrerade livsmedelsanläggningar i staden. Avdelningen för livsmedelskontroll kontrollerar att de som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet följer gällande lagstiftning. Ett annat uppdrag för avdelningen är att registrera de nya etablerade livsmedelsverksamheterna och ge råd och service till företag. Detta i syfte att skapa hållbara livsmedelsverksamheter över tid med en säker livsmedelshantering.

 •   17

  Inbjudan till Miljölägesdagen 13 februari 2019 på Malmömässan, MN-2019-00016

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.