Hoppa över navigering
 • § 17

  Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet

 • § 18

  Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

 • § 19

  Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

 • § 20

  Anmälan av inkomna skrivelser - februari 2021

 • § 21

  Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - februari 2021

 • § 22

  Redovisning av delegerade beslut - februari 2021, MN-2021-18

 • Rebecka Persson, miljödirektör, informerar nämnden om

  • Corona-läget

  • Uppdatering kring ärendena gällande Taxeringsrevisorn 2 och Taxeringsrevisorn 5

  • Rekrytering av nya chefer på miljöförvaltningen

 • Miljönämnden ansvarar för samordningen av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att årligen rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen. Så här långt har 27 aktiviteter genomförts inom ramen för arbetet varav 19 genomfördes under det inledande budgetuppdraget och 8 hittills genomförts inom ramen för den beslutade handlingsplanen. Ärendet innehåller en redovisning av genomfört arbete under 2020.

 • Miljönämnden ansvarar för samordning av arbetet enligt Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att årligen rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen samt att vid behov föreslå revideringar av handlingsplanen. Ärendet gäller förslag till reviderad handlingsplan.

 • Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Vattenförvaltningen i Sverige utgår ifrån fem vattenmyndigheter som ansvarar för varsitt vattendistrikt. Vattenmyndigheterna är placerade vid en länsstyrelse i distriktet och Malmö ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt vars vattenmyndighet är placerad vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt genomför nu ett samråd inför vattenarbetet 2021–2027 och har bland annat skickat ut förslag till nytt åtgärdsprogram på remiss. Miljönämnden är positiv till förslagen men lämnar ett antal synpunkter på de åtgärder i åtgärdsplanen som riktar sig till kommuner.

 • Åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ange vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i Sveriges förvaltningsområden Nordsjön och Östersjön. Framtagande av åtgärdsprogrammet är det sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln i havsmiljödirektivet marina strategi. Det föreslagna åtgärdsprogrammet ska genomföras under perioden 2022–2027. Miljöförvaltningen är överlag positiv till förslaget om uppdaterat åtgärdsprogram men vill framföra ett antal synpunkter som kommunstyrelsen bör beakta vid formuleringen av stadens samlade remissvar.

 • Miljönämnden ska senast 2021-03-05 besluta om årsanalys 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen. Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 4 168 000 kronor. Resultatet förklaras av ambitionssänkningar i tillsyns- och kontrollplanerna med anledning av prioriterad trängselkontroll, kostnadsminskningar för resor och konferenser samt Corona-pandemins påverkan på planerat utvecklingsarbete. Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen visar att trenden sker enligt plan i den övervägande delen av målen.

 • Miljöförvaltningen avger en årsrapport som redovisar arbetet med externfinansierade projekt. Innevarande rapport innehåller kort information om de avslutade och pågående externfinansierade projekten på miljöstrategiska avdelningen för perioden januari till december 2020. I informationen framgår hur projekten är kopplade till Malmö stads miljöprogram 2009-2020 samt till Agenda 2030-målen.

 • Tryggare Malmö har under drygt tre år byggt upp ett stabilt och långsiktigt arbete genom samverkan mellan flera kommunala och statliga myndigheter. Det nu etablerade arbetssättet innebär att planerade kontroller av oseriösa verksamheter kan utföras effektivt och gemensamma resurser kan mobiliseras. Samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt när det gäller att stävja de oseriösa och illegala verksamheterna i Malmö. En nationell satsning på myndighetssamverkan kring trygghet och samordnad tillsyn hade gett ännu mer effekt med möjlighet till riktade resurser för att möta kommunernas behov med finansiering, vägledning och nationella strategier.

 • Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska årets uppföljning av intern kontroll rapporteras till miljönämnden som har att rapportera om intern kontroll till kommunstyrelsen i anslutning till årsanalysen för 2020. Planen för 2020 års interna kontrollplan fastställdes av miljönämnden 2020-02-18 § 33. Miljönämndens kontrollområden för 2020 har tagits fram efter genomförd riskanalys. Kommunstyrelsen har beslutat om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder under 2020.

 • Enligt reglemente för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. Miljönämndens risk- och väsentlighetsbedömning har resulterat i förslag till fem granskningsområden samt fyra åtgärder där en av åtgärderna även ska granskas. Miljönämndens risk- och väsentlighetsbedömning åskådliggörs av en riskmatris, som framgår av förslaget. Malmö stad har beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad under 2021.

 • Miljöförvaltningens avdelning för miljö- och hälsoskydd har tagit fram en behovsutredning och tillsynsplan för 2021-2023. Miljönämnden har, enligt nämndens reglemente, prövnings-, anmälnings-, tillsyns- och kontrollansvar över miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt andra närliggande lagstiftningsområden. Föreliggande förslag till ”Behovsutredning och tillsynsplan” omfattar miljö- och hälsoskyddstillsynens lagstiftningsområde inom de områden som nämnden ansvarar för i sitt grunduppdrag enligt kommunens målkedja. I planen föreslås prioriteringar inom den behovsprioriterade tillsynen. Tillsynsområdena styrd- och händelsestyrd tillsyn regleras via lagstiftning varför prioritering inom dessa tillsynsområden inte bör göras. Dessa tillsynsområden prioriteras alltid framför den behovsprioriterade tillsynen.

 • Miljönämnden har fått en motion om Malmö stads lokalkostnader, med förslag att kommunfullmäktige bland annat beslutar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till miljönämnden presentera förslag för hur marksanering kan genomföras mer kostnadseffektivt. Det pågår arbete mellan stadens förvaltningar med syfte att få till bättre och effektivare hantering av markärenden samt samsyn mellan förvaltningarna hur markärenden bör hanteras vilket kan påverka kostnaderna positivt för staden. Det är verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken att komma fram till vilken metod som är bäst lämpad ekonomiskt, teknisk och miljömässig utifrån platsens saneringsbehov och riktvärden för markanvändningen. Miljönämnden har som tillsynsmyndighet möjlighet till rådgivning vid framtagande av detaljplaner samt besluta om försiktighetsåtgärder vid avhjälpandeåtgärder med stöd miljöbalken. Med utgångspunkt från vad som framförts ovan föreslås att motionen anses besvarad.

 • Kommunstyrelsen har översänt remiss från Miljödepartementet – Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Förutom nya och utökade krav på engångsplastprodukter omfattar förslaget även åtgärder för att minska plastartiklar samt att dessa ska användas resurssmart och i cirkulära flöden. Miljönämnden ställer sig positiv till remissens åtgärdsförslag och anser att promemorian tar ett helhetsgrepp om frågor kring utfasning av engångsartiklar samt inriktningen mot cirkulär ekonomi i stort. Däremot förutsätter miljönämnden att kommunerna kompenseras i sin helhet för den kostnadsökning som förslaget innebär. Nämnden anser att en nedskräpnings- samt tillsynsavgift för det utökade lokala tillsynsansvaret samt för de ökade administrationskostnaderna för kommunerna inte enkom kan kompensera för kostnadsökningen i stort. Miljönämnden ser även positivt på förslaget att kommunens renhållningsavgift framöver även inrymmer informations- och kommunikationsinsatser gällande avfallshantering.

 • Som ett led i en mer cirkulär textilkedja föreslår den nationella utredningen, SOU 2020:72, ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Syftet med producentansvaret är att åstadkomma miljönytta samt att ansvaret för avfallshantering och återvinning av textil ska läggas på producenterna utifrån principen om att förorenaren betalar. Miljönämnden ställer sig positiv till utredningens förslag att införa producentansvar för textil då utredningen visar på betydande miljönytta av att samla in och återanvända och återvinna textilier. Miljönämnden instämmer i bedömningen att en kombination av producentansvar och styrmedel som hjälper konsumenter att agera på ett mer hållbart sätt kan ge stor effekt, både på miljön samt för nya arbetstillfällen.

 • Energimarknadsinspektionen har tagit fram rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet. De två dokumenten innehåller åtgärdsförslag inklusive lagändringsförslag för att avhjälpa kapacitetsbristen i elnäten samt ökade incitament för kostnadseffektiva och mer teknikneutrala lösningar i elnätsverksamhet. Miljönämnden är överlag positiv till förslagen men saknar ett helhetsgrepp om effekt- och kapacitetsutmaningen som även inkluderar produktion, effektivisering, optimering samt sårbarhet.

 • Region Skåne har inkommit till kommunstyrelsen med samrådshandlingar för Regionplan för Skåne 2022-2030. Regionplanens syfte är att vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. Planen ska vara vägledande för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland annat ange grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter. Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget men har några synpunkter som bör beaktas i den vidare planprocessen.

 • Stadsbyggnadsnämnden har inkommit med en andra granskning för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården). Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde med hög grad av funktionsblandning i anslutning till Yttre Ringvägen i Hemgården. En fastighetsindelningsbestämmelse har införts som reglerar fastigheten Sallerup 180:201 (Ringladals gård). Denna förändring gör att förslaget enligt 5 kap 25§ plan- och bygglagen måste granskas på nytt. Miljönämnden anser att synpunkter från första granskningstillfället har bemötts på ett tillfredsställande sätt och har inga vidare synpunkter.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse och att säkerställa allmänhetens tillgång till kalkbrottets kant. Miljönämnden är i stora delar positiv till förslaget men anser att en översiktlig mark- och grundvattenundersökning med utgångspunkt från områdets verksamhets- och fyllnadshistorik behöver redovisas för att markens lämplighet för planerat ändamål ska kunna bedömas. Förslaget till detaljplan måste till granskningsskedet visa att riktvärden för buller från trafik och återvinningscentralen klaras för bostäder och skolgård. Utöver det behöver en del aspekter i dagvatten- och skyfallshanteringen förtydligas.

 • Miljöförvaltningen har på delegation överklagat Mark- och miljödomstolens, Växjö tingsrätts avgörande gällande ett nytt tillståndsbeslut för en befintlig miljöfarlig verksamhet och beviljats anstånd att inkomma med en utveckling av grunderna för överklagandet.

 • Ett nämndinitiativ har inkommit från Tobias Petersson (V). I initiativet föreslås att miljönämnden ska besluta att uppdra åt miljöförvaltningen att skyndsamt förbereda en begäran om att för år 2021 äska medel om minst 4 miljoner kronor från kommunfullmäktiges öronmärkta medel ”miljösatsningar 2021”, med syftet att stödja genomförandet av kommande Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030. Utformning, budgetering och prioriteringar inom förslaget, samt inlämning av begäran till kommunfullmäktige, föreslås överlåtas till förvaltningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.