Hoppa över navigering
  • Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till planprogram för Amiralsgatan och Station Persborg. Planprogrammet möjliggör 2 800 nya bostäder, 500 grundskoleplatser, 450 förskoleplatser och cirka 1 500 arbetsplatser. Målet är att länka samman stadsdelen till den övriga staden för att skapa sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster. Miljönämnden är i stort positiv till förslaget och uppskattar att frågor som avstånd till verksamheter i Sofielunds industriområde, dagvatten och skyfall, omgivningsbuller samt förorenad mark uppmärksammats i detta tidiga skede. Miljönämnden anser att området ska fortsätta vara en grönskande stadsdel även efter förtätningen och menar att planprogrammet på vissa punkter kan stärkas i det sammanhanget. Miljönämnden anser även att anknytningen till delmålen i de globala hållbarhetsmålen bör ändras till att vara på en övergripande planprogramsnivå.

  • Kulturnämnden har till miljönämnden översänt remiss Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Handlingsplanens övergripande mål är att öka inflytande och delaktighet för den romska minoriteten i Malmö. Miljönämnden ställer sig positiv till att en handlingsplan för den nationella minoriteten romer tas fram med fokus på alla Malmö stads verksamheter men vill poängtera att det bör vara en handlingsplan för samtliga nämnder och inte endast stadens förvaltningar. Vidare efterfrågar miljönämnden prioriterade områden och uppföljningsbara delmål i handlingsplanen. Dessa skulle underlätta för såväl miljönämndernas uppdrag som kulturnämndens ansvar för uppföljning.

  • Med anledning av den pågående Corona-pandemin och de negativa ekonomiska effekterna för näringsidkare och ideella föreningar finns behov av att under en begränsad period vara generös med att bevilja anstånd för betalning av fakturor på tillsynsavgifter samt att ge verksamheter möjlighet att dela upp betalning av fakturor överstigande 4 000 kronor. Miljöförvaltningen avser även skjuta fram faktureringen av årsavgifter för tillsyn för vissa verksamheter. Förvaltningens bedömning är att ovanstående åtgärder kommer att underlätta för näringsidkare och ideella föreningar att betala sin avgift till miljöförvaltningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.