Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   4

  Redovisning av delegerade beslut - mars 2023

 3.   5

  Miljödirektören informerar - mars 2023

 4. Vätgas är ett av de hållbara drivmedlen som är avgörande för att nå Malmö stads miljömål samtidigt som en grön tillväxt möjliggörs. År 2022 fick därför miljönämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och kommunstyrelsen medverka och stödja initiativ med syfte att utveckla vätgas som drivmedel. Arbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret samt stadskontoret.

  Bilagor

 5.   7

  Information om Naturvårdsverkets begäran om information, MN-2022-12111

 6. Nämndsbudget 2023 ska beslutas, enligt anvisningar från stadskontoret, vid två tillfällen: i januari och mars 2023. Nämndens plan för kommunfullmäktigemål och budgetuppdrag ska beslutas senast den 31 mars 2023. Nämnden ska beskriva planerade bidrag till respektive kommunfullmäktigemål och vilken effekt som nämndens bidrag förväntas ha på kommunfullmäktigemålet för mandatperioden. Det finns inte längre några krav på att nämnden ska redovisa indikatorer och önskat utfall för mandatperioden i sin budget. För att kunna följa utvecklingen och förflyttningen över tid har nämnden kopplat statistik till kommunfullmäktigemålen.

  Bilagor

 7. Kommunstyrelsen har gett miljönämnden medel från kommunfullmäktiges klimatstrategiska satsning 2022. Finansieringen har gått till arbete med elförsörjningsprojekt, klimatkontrakt för Malmöborna, kemikalieinventering, artinventering och en nulägesanalys för omställningsområdet cirkulär ekonomi. I ärendet redovisas miljönämndens arbete kopplat till satsningen.

   

  Svar till kommunstyrelsen senast 2023-03-31, STK-2022-845.

 8. Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till Strategi för kustskydd till bland annat miljönämnden för samråd. Syftet med strategin är att ge kommunens syn på klimatet och översvämningsrisk samt att lämna förslag på hur översvämningsrisken från havet ska hanteras i stadens fysiska planering och hur befintlig bebyggelse ska skyddas. Miljönämndens ställer sig överlag positiv till förslaget men lämnar ett antal synpunkter och förändringsförslag i syfte att förbättra strategin ytterligare.

   

  Svar till stadsbyggnadsnämnden senast 2023-03-31, SBN-2021-44.

  Bilagor

 9. Miljönämnden ansvarar för samordningen av arbetet med Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I samordningsansvaret ingår att årligen rapportera genomfört arbete enligt handlingsplanen till kommunstyrelsen. Hittills har 36 aktiviteter genomförts och avslutats inom ramen för arbetet, varav 19 genomfördes under det inledande budgetuppdraget under 2018 och 17 inom ramen för den beslutade handlingsplanen. Under 2022 avslutades 8 aktiviteter. Detta ärende innehåller en redovisning av genomfört arbete under 2022 samt en summering av samtliga aktiviteter som genomförts och redovisats sedan arbetets start 2018. Handlingsplanen sträcker sig till och med år 2023 och miljönämnden föreslås besluta att miljöförvaltningen ska fortsätta samordna deltagande förvaltningars arbete inom havs- och kustfrågor även efter handlingsplanens utgång.

  Bilagor

 10. Nuvarande naturvårdsplan för Malmö antogs av kommunfullmäktige år 2012. Sedan 2012 har cirka 16 % procent av naturvårdsplanens utpekade områden av olika anledningar fått försämrade naturvärden. Ett förslag till ny naturvårdsplan för Malmö har nu tagits fram, med syftet att framför allt konkretisera miljöprogrammets mål om biologisk mångfald och rekreation. Till naturvårdsplanen hör ett underlag i form av områdesbeskrivningar och karta över Malmös mest värdefulla naturområden. Detta underlag antas inte politiskt. Planen ska antas av stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden.

  Bilagor

 11. Miljönämnden har fått ett Malmöinitiativ som handlar om att Malmö stad bör bygga ut solenergitillgången i staden. Initiativtagaren föreslår bland annat att täcka lämpliga kommunala tak, stödja utbyggnaden för industrier och privatpersoner samt samarbeta med Öresundsbrokonsortiet för att sätta solceller på Öresundsbron. Miljönämnden i Malmö stad ser positivt på utbyggnad av solceller som en del i att uppfylla kommunens miljö- och energimål. Malmö stad arbetar aktivt med utbyggnad av solceller på kommunens egna tak samt samverkar med andra aktörer för att öka utbyggnadstakten. Öresundsbron är ett exempel på en extern aktör där Malmö stad inte kan bygga solceller själva men gärna är med och stöttar ett initiativ.

  Bilagor

 12. Eon Energidistribution AB planerar att placera nya markförlagda kraftledningar för att ansluta den planerade omformarstationen utmed befintlig järnväg i Lockarp i Malmö kommun till elnätet. Eon har tagit fram tre olika markledningsalternativ och ur hälsosynpunkt har miljönämnden inget att erinra mot något av de tre alternativen men ser att sträckningsalternativ B har minst påverkan på naturvärden i området.

   

  Svar till Energimarknadsinspektionen senast 2023-03-29.

  Bilagor

 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en bussdepå med ytor för uppställning, tankning, laddning och underhåll av bussar i anslutning till trafikplats Lockarp. Detaljplanen möjliggör de byggnader och anläggningar som krävs för verksamheten och de skyddsåtgärder som krävs för att kringliggande bebyggelse och infrastruktur inte ska utsättas för oacceptabel störning. Miljönämnden är över lag positiv till planförslaget.

   

  Svar till stadsbyggnadsnämnden senast 2023-03-29, SBN-2019-114.

  Bilagor

 14. Malmö stad är sedan 2015 medlem i Climate-KIC som är Europas största offentlig-privata partnerskap inom klimatområdet. Då ägarstrukturen för Climate-KIC har ändrats har miljönämnden fått ett reviderat medlemsavtal för godkännande.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.