Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

 3.   3

  Fråga om närvarorätt för övriga tjänstepersoner

 4.   5

  Redovisning av delegerade beslut - oktober 2022, MN-2022-24

 5.   6

  Miljödirektören informerar - oktober 2022

 6. Miljönämnden har fått ett Malmöinitiativ som handlar om att det ska vara enkelt och lagligt att rädda bra mat för att minska matsvinnet. Initiativtagaren föreslår bland annat att folkvalda politiker i Malmö ska driva matsvinnsfrågan till partikollegor på nationell nivå för att åstadkomma en lagförändring som innebär att det blir olagligt att slänga ätbar mat. Initiativtagaren önskar också att Malmö stad tar fram en lokal handlingsplan mot matsvinn i Malmö.

  Miljönämnden i Malmö stad anser att matsvinn är ett viktigt ämne och insatser behövs för att minska matsvinnet och dess påverkan på klimatet. Nämnden anser att frågan om förbud mot att slänga ätbar mat är intressant och att den bör utredas på nationell nivå. Gällande förslaget om handlingsplan har Malmö stad en liten påverkan på aktörers matsvinn då insatserna till stor del bygger på frivillighet från företagets sida. Genom Klimatomställning Malmö arbetar Malmö stad med klimatkontrakt där företag, Malmöbor och andra aktörer erbjuds stöd med att identifiera individuella åtaganden och motivera till klimatsmarta val i vardagen.

  Bilagor

 7. Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram rapporten ”Grunder för riskbedömning av förorenade sediment. Underlag till vägledning.”. Rapporten är den andra av totalt fem underlagsrapporter som kommer utgöra underlag till en webb-vägledning om riskbedömning av förorenade sediment.

  I rapporten presenteras grunder för riskbedömning av förorenade sedimentområden som är så förorenade att de behöver utredas, undersökas och eventuellt åtgärdas. Förorenat sediment utgörs av material, exempelvis partiklar med tennföroreningar från båtskrov, som sjunker ner genom vatten och samlas på havs- och sjöbotten. Grunderna för riskbedömning av förorenade sediment utgår från de spridnings- och exponeringsvägar samt skyddsobjekt som ofta aktualiseras i vattenmiljön. De baseras även på de miljörättsliga bestämmelser och miljö- och hållbarhetsmål som är av relevans för vattenmiljön samt Naturvårdsverkets utgångspunkter för avhjälpande av förorenade områden.

  Miljönämnden är positiv till det pågående framtagandet av en vägledning för riskbedömning av förorenade sediment. Rapporten har en logisk och lättföljd struktur, och tar upp de mest relevanta aspekterna för riskbedömning av förorenade sediment. Miljöförvaltningen delar de ställningstaganden som beskrivningar som framgår av rapporten.

  SGI planerar att ta fram ytterligare tre underlagsrapporter till den kommande vägledningen. Miljönämnden vill gärna ta del av dessa och ges möjlighet till yttrande.

   

  Svar till Statens geotekniska institut senast 2022-10-28.

  Bilagor

 8. Naturvårdsverket har föreslagit åtgärder för att genomföra EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten. Naturvårdseket föreslår att prövningsförfarande för produktion och tillhandahållande av återvunnet vatten i befintligt ABC-system samt ett prövningsförfarande där en tillståndsplikt införs för jordbrukets användning av återvunnet vatten i en ny förordning. Miljönämnden ställer sig positiv till att det införs en tillståndsplikt för produktion och tillhandahållande av avloppsvatten men anser att användningen ska prövas så som anmälningspliktig och inte tillståndspliktig. Miljönämnden ställer sig kritiska till att naturvårdsverket endast föreslagit ett upprätthållande av minimikraven avseende kvalitén på vattnet och förordar att fler gränsvärden läggs till och att befintliga redigeras.

   

  Svar till kommunstyrelsen senast 2022-11-03.

  Bilagor

 9. EU-kommissionen har presenterat ett förslag till förordning om restaurering av natur. Syftet med förslaget är att återställa skadade ekosystem. Förordningen medför att medlemsstaterna åläggs bindande mål och skyldigheter i syfte att uppnå en successiv förbättring av en rad olika ekosystem. Den enskilda medlemsstaten ska inom viss tid ta fram och offentliggöra en restaureringsplan som ska redovisa planerade åtgärder och tidsplaner. Miljönämnden är positiv till ett regelverk som tvingar medlemsstater att vidta konkreta, miljöförbättrande åtgärder och anser att förslaget är i linje med nationella och lokala miljömål. Miljönämnden ser dock – för det fall förordningen blir en realitet – ett stort behov av samverkan mellan stat och kommun för att restaureringsåtgärderna ska kunna genomföras med tillräcklig hänsyn till såväl kommunala som enskilda intressen.

   

  Svar till kommunstyrelsen senast 2022-10-27.

  Bilagor

 10. Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över promemorian Säkerheter enligt miljöbalken. I promemorian förslås att ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av avfall och vid utvinningsavfallsverksamhet med innebörden att staten, kommuner, regioner och kommunalförbund inte ska behöva ställa sådan säkerhet. Syftet är att minska administration och låsning av medel för offentliga verksamheter. Förvaltningen föreslår att miljönämnden tillstyrker förslaget i denna del. Förslaget innehåller även ett antal andra förslag som rör bland annat uppdraget för Riksgäldskontorets och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Miljönämnden föreslås lämna förslaget i dessa delar utan synpunkter.

   

  Svar till kommunstyrelsen senast 2022-11-04.

  Bilagor

 11. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en bred översyn av hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål och föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan användas för anläggningsändamål och föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en mer cirkulär ekonomi. Miljönämnden ser mycket positivt på lagförändringar som möjliggör en mer hållbar användning av schaktmassor och annat naturligt material som uppstår i samband med bygg- och anläggningsverksamheter/infrastrukturprojekt utan att det medför en risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Det saknas dock definitioner av ett antal centrala begrepp vilket gör det svårt att bedöma konsekvenserna av förslaget. Avfallsbranschen är utsatt för oseriösa aktörer och vissa förslag riskerar att förvärra situationen med efterföljande konsekvenser för både människors hälsa och miljön och tillsynsmyndighetens verksamhet.

   

  Svar till kommunstyrelsen senast 2022-10-28.

  Bilagor

 12. Tjänsteskrivelse kommer senare.

 13. Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till Översiktsplan för Malmö till miljönämnden för granskning. Sedan samrådet i juni 2020 har för översiktsplaneringen viktiga strategiska dokument, till exempel miljöprogram och energistrategi för Malmö, antagits och kommunövergripande processer, till exempel Klimatomställning Malmö, påbörjats. Vidare har Vattenmyndigheten i Södra Östersjön i augusti 2022 antagit Åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2022–2027, innehållande sex administrativa åtgärder för kommunerna att genomföra. Till granskningshandlingarna hör också platsspecifika riktlinjer, vilka inte fanns med i samrådsskedet. Miljönämnden lämnar synpunkter utifrån de ändrade förutsättningarna.

   

  Svar till stadsbyggnadsnämnden senast 2022-10-31.

  Bilagor

 14. Hyres- och arrendenämnden i Malmö har i föreläggande till Malmö stad anhållit om yttrande över, av Hyresgästföreningen föreslagen förvaltare till fastigheten Taxeringsrevisorn 5, Bostadsrättföreningen 5:an. Hyresgästföreningen har ansökt om att fastigheten ska tvångsförvaltas och föreslår Fastighets AB Trianon (556183-0281) som förvaltare. Fastighets AB Trianon har förklarat sig villigt att åta sig uppdraget. Miljönämnden har inga invändningar mot den föreslagna förvaltaren. Frågan om tvångsförvaltning har varit föremål för nämndens yttrande till Hyres- och arrendenämnden om förslag till särskilt förvaltare, daterat 2022-09-26.

   

  Svar till Hyres- och arrendenämnden senast 2022-10-28.

  Bilagor

 15. E.ON Energiinfrastruktur AB (nedan kallat E.ON) har ansökt om dispens enligt 82 § förordning om stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) avseende utsläppskraven enligt 53, 65 och 72 §§ för Heleneholms kraftvärmeverk fram till den 30 april 2023. Ansökan är tänkt att gälla för de tillfällen som det råder avbrott eller begränsad tillgång av gas, som kan äventyra möjligheterna att leverera fjärrvärme till kunder. Ansökan är även tänkt att gälla vid intrimning av anläggningen med olja innan det råder avbrott eller begränsad tillgång på gas. Ansökan gäller inte vid höga inköpspriser av gas.


  Förvaltningen föreslår miljönämnden att Heleneholms kraftvärmeverk (HVK) beviljas dispens fram till den 30 april 2023. Under dispenstiden ska utsläppskrav enligt förordningen om stora förbränningsanläggningar gälla. Dispensen gäller bara när det inte finns någon gas att tillgå på marknaden.

  Bilagor

 16. Sedan 2012 har cirka 16 procent av nuvarande naturvårdsplanens utpekade områden av olika anledningar fått försämrade naturvärden.

  År 2018 gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en aktualiserad naturvårdsplan och detta följdes år 2020 av samma uppdrag från tekniska nämnden och miljönämnden. Ett förslag till ny naturvårdsplan för Malmö 2022–2030 har nu tagits fram, i syfte framför allt att konkretisera miljöprogrammets mål om tillgängliga gröna och blå miljöer (mål 6), ökad biologisk mångfald (mål 9) och fler skyddade havsområden (mål 11). Naturvårdsplanen syftar även till att uppnå översiktsplanens planeringsstrategier om natur, rekreation och biologisk mångfald.

  Planen antas av stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och tekniska nämnden. Planen kommer att genomföras genom ett förvaltningsövergripande arbete.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.