Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

 3.   3

  Fråga om närvarorätt för övriga tjänstepersoner

 4.   6

  Redovisning av delegerade beslut - december 2022, MN-2022-24

 5.   7

  Miljödirektören informerar - december 2022

 6.   8

  Information om miljöförvaltningens resultat i medarbetarenkät 2022

 7.   9

  Information om 100 klimatneutrala städer

 8.   10

  Information om kommunikation av stadens klimat- och miljöarbete

 9. Under 2021 har avdelningen för livsmedelskontroll genomfört ett kontrollprojekt med fokus på att rätt information lämnas om allergena ingredienser av personalen på 411 av Malmös restauranger och caféer. Vid varje verksamhet kontrollerades mellan en och tre maträtter, vilket innebär att 983 maträtter granskades. Av dessa maträtter kunde miljöförvaltningen konstatera att korrekt information om allergena ingredienser gavs i 86 procent av fallen.

  Bilagor

 10. Kommunstyrelsen har översänt Remiss från Miljödepartementet - Förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022 för yttrande. Remissen berör Mer hållbara måltider i skolan, Riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och ungdomar samt Cirkulärt Lyft - Stöd till textil- och modeföretag för utveckling och omställning till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi. Miljönämnden ställer sig positiv till förslagen om mat och måltider men har svårt att ta ställning till förslaget om stöd till textil- och modeföretag eftersom tillräcklig bakgrundsinformation saknas i underlaget. Gällande Programområde Hållbar elektrifiering vill miljönämnden ta tillfället i akt att återigen lyfta synpunkter som framförts i tidigare remiss från Miljödepartementet om SOU 2022:21 - Rätt för klimatet, som var att miljönämnden saknade förslag på förändringar i ellagen som förtydligar förutsättningarna för delning av energi inom en energigemenskap, samt skapar incitament för bildandet av energigemenskaper i linje med elmarknadsdirektivet.

   

  Svar till kommunstyrelsen senast 2022-12-21, STK-2022-1274.

  Bilagor

 11. Revisorskollegiet har granskat Malmö stads ärendeprocess, med syftet att bedöma om kommunstyrelsen, miljönämnden och tekniska nämnden säkerställt att ärenden bereds i den utsträckning som behövs inför beslut av kommunfullmäktige. Revisorskollegiet menar att miljönämndens styrdokument är förenliga med lagkrav, men inte helt förenliga med ärendehandboken. Miljönämnden återrapporterar härmed hur nämnden under året arbetat fram nya rutiner och processer utifrån revisorskollegiets rekommendationer i enlighet med Malmö stads ärendehandbok.

   

  Svar till revisorskollegiet senast 2022-12-31, SR-2021-66.

  Bilagor

 12. I ärendet presenteras förslag på Upphandlingsplan 2023 – 2024 för miljönämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet), hur hållbarhetshänsyn säkras i nämndens inköp och upphandlingar samt hållbarhetskrav och behov av innovativa inköpslösningar. Nämndernas upphandlingsplaner ligger till grund för stadens planering av gemensamma och strategiskt viktiga inköpsprojekt.

  Bilagor

 13. Ärendet avser uppdatering av miljönämndens delegationsordning. Den senaste ändringen beslutades i maj 2020. Nu aktuell översyn syftar till att aktualisera och komplettera delegationsordningen, främst med anledning av lagändringar. Vidare föreslås några språkliga ändringar samt små justeringar av texten av redaktionell karaktär.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.