Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   4

  Redovisning av delegerade beslut - januari 2023

 3.   5

  Miljödirektören informerar - januari 2023

 4. I miljönämndens budget för 2023 beskriver nämnden sitt ansvar och planering för verksamheten under året. Planen innehåller utvecklingen av verksamheten, prioriteringar under året och vilken effekt samt resultat som prioriteringarna förväntas ha.


  Kommunbidraget för 2023 uppgår till 81 710 000 kronor, vilket är en nettoökning med 3 519 000 kronor jämfört med budget 2022. Ökningen består av indexuppräkning och justering för nytt personalomkostnadspålägg. Nämnden har även fått ett effektiviseringskrav med 3,1 %.

  Bilagor

 5. Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har tagit fram en behovsutredning för 2023–2025 med tillsynsplan för 2023. Miljönämnden har, enligt nämndens reglemente, prövnings-, anmälnings-, tillsyns- och kontrollansvar över miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt andra närliggande lagstiftningsområden. Föreliggande förslag till behovsutredning och tillsynsplan omfattar miljö- och hälsoskyddstillsynens lagstiftningsområde inom de områden som nämnden och avdelningen för miljö och hälsoskydd ansvarar för i sitt grunduppdrag enligt kommunens målkedja.


  I planen föreslås prioriteringar inom den behovsprioriterade tillsynen. Tillsynsområdena styrd- och händelsestyrd tillsyn regleras via lagstiftning varför prioritering inom dessa tillsynsområden inte bör göras. Dessa tillsynsområden prioriteras alltid framför den behovsprioriterade tillsynen.

  Bilagor

 6. Miljönämnden fastställde i januari 2022 en kontrollplan för livsmedelskontrollen 2022 – 2024 som innehåller en beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan ska uppfyllas. Kontrollplanen omfattar prioriteringar som ska revideras årligen. Prioriteringarna baseras på omvärldsbevakning, förvaltningens erfarenhet av verksamheterna samt anpassning efter nationella mål inom livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket har fastställt nationella operativa mål som kommer gälla under perioden 2023 – 2025. Detta innebär att miljöförvaltningen uppdaterat prioriteringarna inför 2023 för att säkerställa att den offentliga kontrollen utförs riskbaserat, effektivt, verkningsfullt och med kvalitet.

  Bilagor

 7. Miljönämnden har fått ett Malmöinitiativ som handlar om utprovning av automatisk övervakning, en ”ljudradar”, och bötfällande av fordon som överskrider tillåten ljudnivå.


  Miljönämnden anser att initiativet om ljudradar är intressant för att förbättra ljudmiljön i Malmö och minska störningar, men konstaterar att det för närvarande inte finns juridiska förutsättningar att införa systemet. Miljönämnden anser därmed förslaget besvarat.

  Bilagor

 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-30 § 336 att godkänna miljönämndens återrapportering av ansökta medel från kommunstyrelsen för genomförande av konsultutredningar, som underlag till att Malmö stads organisation ska uppnå nettonollutsläpp. Vid tillfället för återrapporteringen framkom det att delar av arbetet var försenat, varför kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade miljönämnden att återkomma till kommunstyrelsen med en kompletterande rapportering avseende det avslutande arbetet. Miljöförvaltningen har nu tagit fram rapporten ”Klimatberäkningar Malmö stad” som kompletterande återrapportering.

  Bilagor

 9. Miljöförvaltningen har genomfört mätningar av luftkvalitet och buller vid Nobelvägen utmed de nybyggda husen i Norra Sorgenfri. Resultaten visar att luftkvaliteten i området inte överskrider miljökvalitetsnormerna eller de nationella miljömålen. Bullernivån ligger dock lite över trafikbullerförordningens riktvärde men i linje med Trafikverkets rekommendation enligt Infrastrukturproposition.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.