Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   4

  Redovisning av delegerade beslut - september 2023

 3.   5

  Miljödirektören informerar september 2023

 4. Miljönämnden ska senast 2023-09-29 besluta om delårsrapport 2023 och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. I delårsrapporten ska nämnder och bolag rapportera om verksamhetens utveckling samt avvikelser och dess konsekvenser i förhållande till nämnden/bolagets planering. I delårsrapporten följer nämnden upp och analyserar kommunfullmäktigemålen. Utfallet i nämndens delårsrapport visar att tre mål bedöms vara delvis uppnått enligt plan samt två mål bedöms vara uppnått enligt plan. Nämnden redovisar ett negativt resultat för januari till augusti på 1 550 000 kronor. Bedömningen är att intäkter och kostnader ska vara i balans för helåret 2023 och lämnar därför en prognos på ett nollresultat. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse i förhållande till investeringsramen.

  Bilagor

 5. Klimat- och näringslivsdepartementet har bett Malmö stad yttra sig över EU-kommissionens förslag till revidering av avfallsdirektivet. Revideringen syftar till att göra hanteringen av livsmedelsavfall och textilavfall inom EU mer hållbar samt att säkerställa den fria rörligheten för använda textilier och textilavfall på EU:s inre marknad. Förslaget innebär att textiltillverkare blir ansvariga för textilprodukternas hela livscykel. Vad gäller livsmedelsavfall föreslår EU-kommissionen att det införs rättsligt bindande mål för minskning av det totala matsvinnet med 30 procent per person i butiker, restauranger och hushåll före utgången av år 2030 samt med 10 procent vad gäller bearbetning och tillverkning av livsmedel.

   

  Miljöförvaltningen är positiv till förslaget men bedömer att det kan komma att leda till ett ökat tillsynsansvar och anser att kompensation för full kostnadstäckning ska ges för kostnaderna med detta extra arbete.

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen har genom stadskontoret översänt remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet om EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens. EU-kommissionen föreslår att upprätta ett ramverk för kontroll av jordhälsa och resiliens i hela EU. Med hjälp av data från kontrollerna kan EU-kommissionen och medlemsstaterna arbeta effektivare mot målet om hållbar och resilient jord i hela EU år 2050. Kontrollerna kommer att genomföras på nationell nivå av en statlig myndighet.

   

  Miljöförvaltningen ställer sig positiv till förslaget men är angelägen om att förslaget inte leder till för mycket administration, varken för offentlig eller privat sektor, samt att livsmedelsförsörjningen inte försvåras

  Bilagor

 7. Sverige har sedan tidigare ett förbud mot användning av tandamalgam och har kommit långt i sitt arbete med utfasning och miljöförvaltningen har uppfattningen att Sverige inte kommer påverkas av den föreslagna ändringen i det avseendet.

   

  Miljöförvaltningen ser positivt på de förslagna ändringarna i kvicksilverförordningen och bedömer det som rimligt att ett kvicksilverfritt EU därigenom ska kunna uppnås före år 2030. Detta är förstås under förutsättning att respektive land inom EU tar sitt ansvar och ser till att de restriktioner och förbud som nu införs i kvicksilverförordningen följs. Miljöförvaltningen bedömer sammantaget att ändringarna kommer att bidra till en minskad risk för att människor och miljön ska behöva bli exponerade för kvicksilver.

  Bilagor

 8. Förslaget syftar till att förbättra funktionaliteten på den europeiska interna marknaden genom att reducera de negativa klimat- och miljökonsekvenserna relaterade till design, produktion och service av fordon samt hantering av uttjänta fordon. Miljöförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och hur det kan bidra till positiva miljö- och klimateffekter. Miljöförvaltningen anser det även vara positivt att förslaget förväntas bidra till fler arbetstillfällen inom den cirkulära ekonomin.

   

  Tidigare EU-direktiv inom området har endast gällt för personbilar och lätta fordon. Miljöförvaltningen är positiva till att EU-kommissionen nu föreslår att förordningen ska tillämpas på samtliga fordon som är registrerade i unionen. Miljöförvaltningen önskar däremot en högre ambition gällande användningen av återvunnen plast och stål inom fordonsindustrin.

  Bilagor

 9. Stadskontoret har tillsammans med Malmö Leasing och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till Fordonsstrategi för Malmö stad för en effektiv styrning av stadens interna fordonsflotta. Fordonsstrategins huvudspår är att elektrifiera samt effektivisera användningen av stadens

  fordonsflotta bestående av personbilar, lätta och tunga transportfordon och arbetsmaskiner.

   

  Miljöförvaltningen ställer sig positiv till förslaget men understryker vikten av den fysiska

  placeringen av bilpoolen för miljöförvaltningens verksamhet. Miljöförvaltningen vill även framhålla vikten av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv vid effektivisering av stadens fordonsflotta där till exempel cyklar och lådcyklar är viktiga alternativ.

  Bilagor

 10. Under 2022 utreddes hur staden ansvarsmässigt kan organisera sig för en effektiv etablering av laddinfrastruktur för Malmö stads verksamheter (STK 2021-1589). I utredningen föreslog att Malmö Leasing får det övergripande ansvaret för etableringen av laddinfrastruktur för de elfordon som nyttjas av stadens verksamheter samt att Parkering Malmö tillsammans med servicenämnden får utföraransvaret (inköp och installation av laddplats). Förslagen presenterades i rapporten ”En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter” som kommunstyrelsen antog 7 december 2022. Kommunstyrelsen beslutade i samband med detta att ge Malmö Leasing AB och Parkering Malmö AB i uppdrag att ta fram en handlingsplan för etablering av intern laddinfrastruktur för stadens verksamheter i enlighet med slutsatserna i rapporten ”En optimerad och elektrifierad fordonsflotta för Malmö stads verksamheter”.

  Bilagor

 11. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörer ska löpande rapportera till nämnden eller bolagsstyrelser om hur den interna kontrollen fungerar. I uppföljningsrapporten per 31 augusti redovisas två åtgärder samt två kommungemensamma granskningar enligt planen för intern kontroll 2023.

  Bilagor

 12. Malmö stadsrevision har genom konsultfirman PwC (Price waterhouse Coopers) granskat nämndernas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda otillåten påverkan i myndighetsutövningen. Syftet är att bedöma om granskade nämnder säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig för att minska riskerna med otillåten påverkan. Revisorernas bedömning är att miljönämnden delvis uppfyller samtliga av frågeställningarna, men behöver vidta ytterligare åtgärder för att på ett ändamålsenligt sätt hantera riskerna med otillåten påverkan vid myndighetsutövning.

   

  Revisorskollegiet sammanställde sju rekommendationer till nämnden och begärde att nämnden skulle inkomma med ett yttrande gällande vilka åtgärder som planeras, deras förväntade effekt och när de senast ska vara genomförda. Miljönämnden skickade in ett första yttrande över revisionsrapporten 2022-09-28. Nämnderna skulle även inkomma med ett uppföljande yttrande senast 2023-08-31 för att säkerställa att rekommendationerna efterlevs. Anstånd har begärts och meddelats till den 4 oktober 2023. Miljönämnden redovisar i sitt svar under varje rekommendation de åtgärder som hittills har genomförts enligt rekommendationer från PwC.

  Bilagor

 13. Miljöförvaltningen och Livsmedelsverket har idag delat kontrollansvar för anläggningen Markos Chark i Malmö. Anläggningen består av både charkuteriproduktion och en butiksdel, där Livsmedelsverket ansvarar för kontroll av produktionen och miljöförvaltningen för butiken.

   

  Eftersom butiksdelen endast består av en liten del av verksamheten, som dessutom är svår att urskilja från produktionsdelen, föreslår miljöförvaltningen att Livsmedelsverket tar över kontrollansvaret för hela anläggningen. Förslaget skulle innebära fördelar både för kontrollen och företagaren eftersom all kommunikation skulle ske med samma myndighet.

  Bilagor

 14. Sedan den 1 maj 2023 ska kommunen bedriva tillsyn över vissa fritidbåtshamnar för att säkerställa att de har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har en skyldighet att upprätta. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för det arbetet. Miljöförvaltningen lämnar mot den bakgrunden ett förslag till taxa för avfallshantering i fritidsbåtshamnar. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan.

  Bilagor

 15. Miljöförvaltningen har tagit fram förslag till ändringar i miljönämndens taxa enligt miljöbalken. De föreslagna justeringarna finns i bilagan till taxan och görs i huvudsak med anledning av ändringar i Miljöprövningsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

  Bilagor

 16. De föreslagna ändringarna i miljönämndens taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen syftar till att skapa likvärdighet i kontrollen och säkerställa att tillräckliga avgifter tas ut. Genom förslaget kommer en och samma timavgift tas ut för både kontrolltid och registrering av anläggningar och verksamheter.

  Bilagor

 17. Ärendet avser uppdatering av miljönämndens delegationsordning. Uppdateringen görs i huvudsak med anledningen av nya bestämmelser. Exempelvis har tillsynen över avfallshantering i vissa fritidsbåtshamnar övergått från Transportstyrelsen till kommunerna. Därtill har Livsmedelsverket tagit fram en ny riskklassningsmodell för planering av regelbunden riskbaserad kontroll, vilket bland annat innebär att miljöförvaltningen under år 2023 behöver fatta beslut om fastställande av kontrollfrekvens för samtliga livsmedelsanläggningar. Utöver förändringarna som beror på nya bestämmelser föreslås även att miljödirektören ska skriva under resor utanför Norden i stället för ordföranden.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.