Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   4

  Redovisning av delegerade beslut - oktober 2023

 3.   5

  Miljödirektören informerar oktober 2023

 4.   6

  Information om arbetet med fördjupad översiktsplan - Öresundsmetron

 5.   7

  Information om eventuella projektavvikelser

 6. Folkhälsomyndigheten har remitterat förslag på ny vägledning och nya allmänna råd om temperatur inomhus till miljönämnden i Malmö stad. Syftet med förslagen är att uppdatera och förenkla Folkhälsomyndighetens vägledning om temperatur inomhus. Ökade kunskaper om klimatförändringar och värmeböljors effekt på människans hälsa ligger till grund för de framtagna förslagen. Förslagen har därför ett större fokus på höga inomhustemperaturer än nuvarande allmänna råd och handbok. Miljöförvaltningen är positiv till de föreslagna ändringarna, men föreslår vissa ändringar till den nya tillsynsvägledningen. Miljöförvaltningen tror att fler ärenden gällande hög inomhustemperatur kommer att behövas utredas till följd av den nya vägledningen.

  Bilagor

 7. Malmö stad har fått en remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet gällande Naturvårdsverkets förslag på ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter och förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. Syftet med ändringen i förordningen om engångsprodukter är att förtydliga begreppet expanderad polystyren. Syftet med ändringen i förordning om nedskräpningsavgifter är att rätta felskrivningar i förordningen, att förtydliga vilka uppgifter som ska rapporteras till Naturvårdsverket samt att ändra på vilka grunder kommunernas kostnader bedöms rimliga. Miljöförvaltningen är positiv till de föreslagna ändringarna i de två förordningarna.

  Bilagor

 8. Naturvårdsverket har skickat Grundläggande om riskbedömning och utgångspunkter för hållbar masshantering, en vägledning om masshantering och användning av massor för anläggningsändamål för yttrande.

   

  Miljöförvaltningen ser positivt på att ny vägledning gällande riskbedömning vid masshantering och användning av massor för anläggningsändamål tas fram. Miljöförvaltningen anser dock att aktuellt dokument inte ger en klar bild över hur riskbedömning inför återanvändning av massor, material och avfall bör gå till. Naturvårdsverket planerar att ta fram kompletterande dokument och fördjupningsmaterial och miljöförvaltningen menar att dessa behöver tas fram i så nära tid som möjligt för att undvika att olika bedömningar tar form inom olika delar av landet i väntan på komplett vägledningsmaterial.

   

  Vidare anser miljöförvaltningen att det saknas information gällande förekomst av POPs-ämnen (Persistent Organic Pollutants) och utfasningsämnen i massor, material och avfall och hur man bör resonera kring detta i samband med hållbar masshantering. Miljöförvaltningen bedömer även att vägledningen bör förtydligas gällande resonemanget kring bakgrundshalter och frågan om att tillföra ämnen som inte förekommer naturligt på platsen.

   

  Bilagor

 9. Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samordnad uppföljningsfunktion gällande sociala villkor i avtal. En utredning har genomförts som visar att Malmö stad behöver växla upp arbetet med att förhindra arbetslivskriminalitet kopplat till stadens leverantörer. Utredningen föreslår att en intern funktion på stadskontorets upphandlingsenhet skapas med uppdrag att förhindra arbetslivskriminalitet kopplat till stadens leverantörer. Miljöförvaltningen är positiv till förslaget.

   

  Bilagor

 10. Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet gällande ett förslag till förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden till bland annat miljönämnden för samråd. Utredningen lämnar förslag på förändringar i miljöbalken, fiskelagen (1993:787), nationalparksförordningen (1987:938), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Under förutsättning att förslaget inte påverkar det rådande generella trålförbudet i Öresund gör miljöförvaltningen bedömningen att de föreslagna åtgärderna kan leda till positiva effekter för djur- och växtlivet i marina skyddade områden där det idag bedrivs fiske med bottentrål.

  Bilagor

 11. Stadsbyggnadsnämnden har översänt en remiss om detaljplan för Limhamn med flera i kalkbrottet till miljönämnden för besvarande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra blandad stadsbebyggelse och att säkerställa allmänhetens tillgång till kanten runt Limhamns kalkbrott. Miljöförvaltningen är positiv till detaljplanens syfte. Planförslaget kommer däremot att justeras och nya granskningshandlingar kommer att tas fram. Miljöförvaltningen tar därför inte ställning till detaljplanen i dess nuvarande utformning utan anser att förslaget behöver kompletteras i de delar som rör markföroreningar, hantering av omgivningsbuller samt reningsbehov av dag- och skyfallsvatten.

  Bilagor

 12. Miljönämnden har att besluta om sammanträdestider för 2024.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.