Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   4

  Redovisning av delegerade beslut - februari 2023

 3.   5

  Miljödirektören informerar - februari 2023

 4.   6

  Information om avvikelser i projektportföljen

 5. Miljönämnden ska senast 2023-02-24 besluta om årsanalys 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen. Årsanalysen omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling, kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt ett bokslut med en ekonomisk analys. Uppföljningen av kommunfullmäktigemålen under mandatperioden visar att tre mål bedöms som uppnådda och två av målen bedöms som delvis uppnådda. Miljönämnden redovisar ett positivt resultat för 2022 med 4 587 000 kronor. De främsta orsakerna till överskottet är det erhållna riktade statsbidraget för arbetet med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som uppgick till 3 871 000 kronor samt uppkomna vakanser under året.

  Bilagor

 6. Samarbetsprojektet Tryggare Malmö har under drygt fem år byggt upp ett stabilt och långsiktigt arbete genom samverkan mellan flera kommunala och statliga myndigheter. Det nu etablerade arbetssättet innebär att planerade insatser mot oseriösa verksamheter kan utföras effektivt och att gemensamma resurser mobiliseras. Samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt när det gäller att stävja de oseriösa och illegala verksamheterna som finns i Malmö.

  Bilagor

 7. Enligt Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030 ansvarar miljönämnden för att återkommande sammanställa en miljöredovisning som följer upp måluppfyllelsen av miljöprogrammet. Miljöredovisningen utgår från målområdena i miljöprogrammet och under respektive målområde presenteras några utvalda indikatorer som ingår i uppföljningen samt några av de aktiviteter som stadens förvaltningar och bolag arbetat eller arbetar med. Fokus ligger främst på att presentera arbete som slutfördes under 2022 eller pågår in i år 2023.

  Bilagor

 8. Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska 2022 års uppföljning av intern kontroll rapporteras till miljönämnden som har att rapportera om intern kontroll till kommunstyrelsen i anslutning till årsanalysen för 2022. Planen för 2022 års interna kontrollplan fastställdes av miljönämnden 2022-02-17 § 45. Miljönämnden kontrollområden för 2022 har tagits fram efter genomförd riskanalys. Kommunstyrelsen har beslutat om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads samtliga nämnder och bolag. Beskrivna förbättringsåtgärder för granskningarna kommer att återrapporteras till nämnden senast på junisammanträdet 2023.

  Bilagor

 9. Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. Miljönämndens risk- och väsentlighetsbedömning har resulterat i förslag till fyra granskningsområden samt två åtgärder. Miljönämndens risk- och väsentlighetsbedömning åskådliggörs av en riskmatris, som framgår av förslaget. Malmö stad har beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder och helägda bolag i Malmö stad under 2023.

  Bilagor

 10. Malmö stadsrevision har granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder och miljönämnden är en av de granskade nämnderna. Syftet med granskningen är att bedöma om miljönämnden har en tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll.


  Den sammanvägda bedömningen är att miljönämnden inte har en helt tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Revisionskriterierna är delvis uppfyllda, men det finns några brister som behöver åtgärdas. Miljönämnden finner stadsrevisionens åtgärdsförslag relevanta och ämnar följa rapportens rekommendationer.

  Bilagor

 11. Miljönämnden har överklagat miljöprövningsdelegationens, Länsstyrelsen Skåne, beslut som avser nytt tillstånd för Miljöfabriken 2000 AB och beviljats anstånd att inkomma med en utveckling av grunderna för överklagandet. Miljönämnden anser att villkor 4, 7, 9, 10 och 12 ska omformuleras då villkoren inte är tillräckligt omfattande, långsiktiga och tydliga för en rättssäker och effektiv tillsyn av verksamheten. Miljönämnden anser i första hand att beslutet ska ändras enligt miljönämndens yttrande alternativ att målet återförvisas till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.

  Bilagor

 12. Kommunstyrelsen har översänt remissen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg” som inkommit från Klimat- och näringslivsdepartementet. Förslaget innebär att regeringen ges förutsättningar att tillåta nya kärnkraftsreaktorer som inte enbart ersätter äldre reaktorer utan även möjliggör för uppförande av kärnkraftsreaktorer på nya platser där kärnkraftsreaktorer inte tidigare har funnits. Miljönämnden anser att förslaget om lagändring för att möjliggöra för ny etablering av kärnkraft i Sverige bör föregås av en utredning med en miljökonsekvensbeskrivning för att synliggöra de risker och konsekvenser etableringen av kärnkraft kan medföra.


  Miljönämnden anser inte att förslaget i tillräcklig utsträckning bidrar till Malmö stads målsättning om en leveranssäker och hållbar energiförsörjning.

  Bilagor

 13. Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet om Naturvårdsverkets skrivelse Grovavfall och farligt avfall för miljönämnden att besvara.


  Naturvårdsverket har haft i uppdrag att föreslå hur servicenivån för kommunernas insamling av grovavfall och farligt avfall kan förbättras. Syftet är att förenkla för medborgarna och förbättra möjligheterna för återanvändning, förberedelse för återanvändning, återvinning eller annat omhändertagande. Miljönämnden anser att förslaget är positivt eftersom det dels kan förbättra servicenivån och dels främja en hantering högre upp i avfallstrappan. Förslaget kan leda till att antalet inkommande nedskräpningsärenden till miljöförvaltningen minskar om möjligheterna för att lämna avfallstyperna i fråga förbättras.

  Bilagor

 14. Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram rapporten ”Vägledning och kunskapsunderlag vid riskbedömning av förorenade sedimentområden. Problembeskrivning, konceptuell modell och övergripande åtgärdsmål.”. Rapporten är den tredje av totalt fem underlagsrapporter som kommer utgöra underlag till en webb-vägledning om riskbedömning av förorenade sediment.


  Miljönämnden är positiv till det pågående framtagandet av en vägledning för riskbedömning av förorenade sedimentområden. Rapporten har en logisk och lättföljd struktur, och utgör ett handfast stöd såväl avseende de underlag som bör ligga till grund för en problembeskrivning och konceptuell modell som hur dessa i nästa steg ska användas vid framtagande av relevanta övergripande åtgärdsmål för det förorenade sedimentområdet. Miljöförvaltningen delar de ställningstaganden och beskrivningar som framgår av rapporten.


  SGI planerar att ta fram ytterligare två underlagsrapporter till den kommande vägledningen. Miljönämnden vill gärna ta del av dessa och ges möjlighet till yttrande.

  Bilagor

 15. Miljönämnden har fått Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak för yttrande.


  Livsmedelsverket föreslår att snusliknande produkter, med och utan nikotin, ska omfattas av samma krav som snus och tuggtobak. Sedan 1 januari 2023 jämställs snusliknande produkter med snus och tuggtobak enligt livsmedelslagen. Förslaget innebär att snusliknande produkter inkluderas i föreskrifterna. Tillsynsansvaret för tillverkare av snusliknande produkter kommer enligt förslaget att tillfalla kommunerna.

  Bilagor

 16. VA Syd har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken samt enligt Lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL) för om- och utbyggnad samt utökad verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö med tillhörande utloppsledningar till Öresund samt ny avloppstunnel i centrala Malmö. Inför de planerade tillståndsansökningarna genomför nu VA Syd samråd med möjlighet att inkomma med synpunkter. Miljönämnden anser att samrådsunderlaget kan ligga till grund för kommande tillståndsansökan med beaktande av vissa synpunkter inför ansökans innehåll och miljökonsekvensbeskrivning.

  Bilagor

 17. VA Syd har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för om- och utbyggnad samt utökad verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk med tillhörande utloppsledningar till Öresund samt ny avloppstunnel i centrala Malmö. VA Syd har inbjudit till avgränsningssamråd med möjlighet att inkomma med synpunkter på samrådsunderlaget. Miljönämnden anser att samrådsunderlaget kan ligga till grund för kommande tillståndsansökan med beaktande av vissa synpunkter inför ansökans innehåll och miljökonsekvensbeskrivning.

  Bilagor

 18. Miljönämnden beslutade den 10 januari 2023 att anta sammanträdestider 2023. Nytt förslag är att flytta sammanträdet i mars från den 28 till den 29 mars. Samtidigt föreslås en temahalvdag med fokus på budgetdialog den 25 april.

 19. Miljöförvaltningen anordnar varje år en miljölägesdag där årets arbete med miljöprogrammet presenteras i form av miljöredovisning. Miljönämnden erbjuds att delta på miljölägesdagen den 16 mars.

 1. Miljöförvaltningen anordnar varje år en miljölägesdag där årets arbete med miljöprogrammet presenteras i form av miljöredovisning. Miljönämnden erbjuds att delta på miljölägesdagen den 16 mars.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.