Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Grundskoleförvaltningen har genomfört en internkontrollgranskning avseende prövningar av betyg efter lovskola. Granskningen är baserat på att det finns risk för bristande följsamhet av bestämmelser gällande prövning. Tänkbar orsak kan vara otillräcklig kompetens på huvudmannanivå och verksamhetsnivå hur prövning ska genomföras utifrån Skolverkets allmänna råd för prövning. Det kan leda till att prövningar inte sker mot alla delar av kunskapskraven och samtliga betygssteg, vilket medför konsekvenser kring likvärdighet och tillförlitlig betygssättning.

  Granskningen är avgränsad till den obligatoriskt anordnade lovskolan i juni månad för Åk 9. Ett urval på 5 skolor gjordes, en skola från varje utbildningsområde, utifrån ett statiskt underlag kring genomförda prövningar. Underlag kring hur skolorna planerar, följer upp och utvärderar genomförandet av prövningar samt formerna för dokumentationen av prövningar samlades in för ett urval av skolor. Underlaget kompletterades med intervjuer av rektorer och personal. Frågor omfattade bland annat hur skolorna säkerställer att:

  - prövningen omfattar kunskapskravens alla delar och ett representativt urval av det centrala innehållet,

  - eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper så att dessa kan bedömas enligt hela betygsskalan A–F

  - val av ändamålsenliga och varierade former för prövningen


  Granskningen visar på en variation från att prövningarna omfattar kunskapskravens samtliga delar till att endast omfatta kraven för betyg E. Det saknas även former för uppföljning av prövningen. Granskningen visar på skillnader och variationer dels i hur skolorna planerar, följer upp och utvärderar genomförandet av prövningar, dels kring former för dokumentation. Sammantaget visar granskningen att huvudmannen behöver fortsätta utveckla arbetet med att säkerställa att skolorna systematiskt och kontinuerligt arbetar för att prövningar genomförs på ett likvärdigt sätt med följsamhet kring regelverket för prövningar efter anordnad lovskola.


  Skolverkets nya allmänna råd för betyg och prövning anger att huvudmannen vid behov behöver sätta in insatser som skapar förutsättningar och struktur för ett effektivt och ändamålsenligt prövningsförfarande. Utifrån detta förslås följande två insatser genomföras:


  Grundskoleförvaltningens ska genomföra en uppföljning av skolornas läsårsarbete med lovskola och detta ska kompletteras med ett underlag för uppföljning av skolornas arbete med prövningar utifrån de tre övergripande frågeställningarna i denna granskning. Detta ska vara klart 1 november 2023 och uppföljningen genomförs av utbildningschefer med stöd av utvecklingsavdelningen.

  Grundskoleförvaltningen ska genomföra en uppföljning av kompetensutvecklande insatser under läsåret 2022/2023 utifrån grundskoleförvaltningens övergripande handlingsplan för implementering av de nya läroplanerna. Planen innehåller insatser för såväl huvudmannanivå som skolnivå kring Skolverkets nya allmänna råd för betyg och prövning (2022). Detta ska vara klart 1 november 2023 och uppföljningen genomförs av utbildningschefer med stöd av utvecklingsavdelningen.

  Bilagor

 3. Grundskolenämnden har beslutat om Internkontrollplan 2022 i syfte att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen av ohanterade tillbud och arbetsskador syftar till att undersöka efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads rutin för hantering av ärenden i Agera samt utifrån resultatet identifiera eventuella förbättringsbehov. Såväl anmälan som hantering av tillbud och arbetsskador sker i Malmö stads IT-stöd Agera och ingår därför i rutinen. Granskningen utgick ifrån att ärenden ska ha påbörjats för hantering inom tre månader efter att de anmäls. Resultatet visade att av de ärenden som inkom under perioden första halvåret 2022 hade 85% hanterats tillfredställande avseende tidsperspektivet. Vid intervjuer med chefer där ärenden ännu inte hanterats framgick att rutinen varit känd och används men att orsaken främst låg i att tiden inte räckte till samt brister i själva hanteringen i Agera. För att säkerställa en hantering i linje med rutinen behövs ett mindre krångligt system, och i väntan på det, några förbättringsåtgärder som grundskoleförvaltningen lokalt kan åstadkomma. Grundskoleförvaltningen fortsätter även att följa det stadsövergripande översynsarbetet som pågår av Agera, inför kommande upphandling av nytt ärendehanteringssystem.

  Bilagor

 4. Malmö stadsrevision har granskat om grundskolenämndens verksamhet avseende grundsärskolan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Stadsrevisionens sammanvägda bedömning är att grundskolenämndens verksamhet avseende grundsärskolan bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt, men att det finns brister som rör mottagande och arbetet med särskilt stöd. Grundskolenämnden har under 2022 vidtagit åtgärder utifrån stadsrevisionens rekommendationer. Processen för mottagande i grundsärskolan har förtydligats utifrån Skolverkets allmänna råd och grundsärskolan har särskilts inom det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen. De åtgärder som vidtagits för att öka kapacitet att kunna ta emot elever i grundsärskolan har ännu inte gett önskad effekt då det fortsatt finns elever som väntar på placering. I flertalet fall är det för tidigt för att se några tydliga effekter av vidtagna åtgärder men möjligheterna att uppnå förväntad effekt på sikt bedöms vara god.

  Bilagor

 5. Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om en remiss från Utbildningsdepartementet gällande föreslagna följdändringar i andra lagar med anledning av beslutade ändringar i skollagen, bland annat gällande benämning av skolform grundsärskola. Grundskoleförvaltningen har inget emot ett namnbyte på skolformen i sig men är kritisk till den benämning som beslutats av Riksdagen gällande skollagen, och som nu även föreslås för övriga berörda lagar.

  Bilagor

 6. Malmö stadsrevision granskade under 2021 Malmö stads gemensamma redovisningsenheter. Granskningen visade på ett antal förbättringsområden. Dessa förbättringsområden yttrade sig grundskolenämnden om i december 2021. Nu ska grundskolenämnden lämna ett uppföljande yttrande till revisorskollegiet senast den 22 december 2022.


  Grundskoleförvaltningen har inte vidtagit några åtgärder sedan förra yttrandet. Förvaltningen arbetar vidare med styrning och uppföljning av redovisningsuppdraget i enlighet med tidigare avlagt svar samt i enlighet med stadskontorets sammanfattande svar utifrån granskningsrapportens slutsatser.

  Bilagor

 7. Föreliggande ärende gäller ändring av primärhyresgäst för ett antal idrottshallar/gymnastikhallar från grundskolenämnden till fritidsnämnden. Grundskoleförvaltningen föreslår att tillägg till hyreskontrakt tecknas avseende avgående hyra för Annebergsskolans gymnastikhall, Elinelundsskolans gymnastikhall, Geijerskolans gymnastikhall, Neptuniskolans gymnastikhall, Risebergaskolans gymnastikhall, Tingdammsskolans gymnastikhall och Hermodsdalsskolans gymnastikhall, samt att hyresavtal avseende Djupadalsskolans idrottshall övergår till fritidsnämnden.

  Bilagor

 8. Grundskoleförvaltningen föreslår att avtalsförlängning tecknas för tillfälliga skolpaviljonger på Videdalsskolan. Förlängningen avser hyrestiden från och med 2022-04-01 till och med 2026-06-30 och hyran uppgår till 2 042 000 kr per år.

  Bilagor

 9. Grundskoleförvaltningen föreslår grundskolenämnden att avtalsförlängning tecknas för tillfälliga skolpaviljonger på Sofielundsskolan inom fastigheten Trevnaden 1 i Malmö. Förlängningen avser hyrestiden från och med 2022-04-01 till och med 2026-06-30 och hyran uppgår till 1 045 000 kr per år. Hyran kommer dock vara högre, 1 790 000 kr per år, fram till och med 2022-08-31 då kostnader för investeringsdelen och för avetablering och återställande av mark kvarstår.

  Bilagor

 10. Den 1 september 2022 inkom Moderaterna med en motion till kommunfullmäktige. Av motionen framgår ett förslag om att grundskoleförvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en grundskola med spelutvecklingsprofil. Motionen har överlämnats till grundskolenämnden för yttrande. Grundskolenämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 7 december 2022.

  Bilagor

 11. Grundskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till skolorganisering inför läsåret 2023/2024. Skolorganiseringen beskriver i vilka årskurser respektive skola kommer erbjuda utbildning under aktuellt läsår. Förslaget är framtaget av styrgruppen för produktionsplanering och förvaltningens utbildningschefer har beretts möjlighet att processa förslaget. Därefter har förslaget bearbetats och sammanställts.

  Bilagor

 12. Den 9 december 2022 bjuder Centrala elevrådet och Elevernas riksförbund in till ett seminarium om demokratiska processer i skolan. Ordinarie ledamöter erbjuds delta med möjlighet att skicka en ersättare vid förhinder.

 13. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 14. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 15. Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från den 18 november 2022 och förvaltningsrådets protokoll från den 14 november 2022

 16. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

  Bilagor

 17. Cecilia Holmkvist, enhetschef, återrapporterar om utbildningsinsatser kopplat till den nya ANDTS-strategin.

 18. Lisa Bolin, utvecklingssamordnare, informerar och återkopplar om det utvecklande åtagandet svenska som andraspråk.

 19.   22

  Information från förvaltningsdirektören

 1. Grundskoleförvaltningen har genomfört en internkontrollgranskning avseende prövningar av betyg efter lovskola. Granskningen är baserat på att det finns risk för bristande följsamhet av bestämmelser gällande prövning. Tänkbar orsak kan vara otillräcklig kompetens på huvudmannanivå och verksamhetsnivå hur prövning ska genomföras utifrån Skolverkets allmänna råd för prövning. Det kan leda till att prövningar inte sker mot alla delar av kunskapskraven och samtliga betygssteg, vilket medför konsekvenser kring likvärdighet och tillförlitlig betygssättning.

  Granskningen är avgränsad till den obligatoriskt anordnade lovskolan i juni månad för Åk 9. Ett urval på 5 skolor gjordes, en skola från varje utbildningsområde, utifrån ett statiskt underlag kring genomförda prövningar. Underlag kring hur skolorna planerar, följer upp och utvärderar genomförandet av prövningar samt formerna för dokumentationen av prövningar samlades in för ett urval av skolor. Underlaget kompletterades med intervjuer av rektorer och personal. Frågor omfattade bland annat hur skolorna säkerställer att:

  • prövningen omfattar kunskapskravens alla delar och ett representativt urval av det centrala innehållet,
  • eleverna ges möjlighet att visa sina kunskaper så att dessa kan bedömas enligt hela betygsskalan A–F
  • val av ändamålsenliga och varierade former för prövningen

  Granskningen visar på en variation från att prövningarna omfattar kunskapskravens samtliga delar till att endast omfatta kraven för betyg E. Det saknas även former för uppföljning av prövningen. Granskningen visar på skillnader och variationer dels i hur skolorna planerar, följer upp och utvärderar genomförandet av prövningar, dels kring former för dokumentation. Sammantaget visar granskningen att huvudmannen behöver fortsätta utveckla arbetet med att säkerställa att skolorna systematiskt och kontinuerligt arbetar för att prövningar genomförs på ett likvärdigt sätt med följsamhet kring regelverket för prövningar efter anordnad lovskola.

  Skolverkets nya allmänna råd för betyg och prövning anger att huvudmannen vid behov behöver sätta in insatser som skapar förutsättningar och struktur för ett effektivt och ändamålsenligt prövningsförfarande. Utifrån detta förslås följande två insatser genomföras:

  Grundskoleförvaltningens ska genomföra en uppföljning av skolornas läsårsarbete med lovskola och detta ska kompletteras med ett underlag för uppföljning av skolornas arbete med prövningar utifrån de tre övergripande frågeställningarna i denna granskning. Detta ska vara klart 1 november 2023 och uppföljningen genomförs av utbildningschefer med stöd av utvecklingsavdelningen.

  Grundskoleförvaltningen ska genomföra en uppföljning av kompetensutvecklande insatser under läsåret 2022/2023 utifrån grundskoleförvaltningens övergripande handlingsplan för implementering av de nya läroplanerna. Planen innehåller insatser för såväl huvudmannanivå som skolnivå kring Skolverkets nya allmänna råd för betyg och prövning (2022). Detta ska vara klart 1 november 2023 och uppföljningen genomförs av utbildningschefer med stöd av utvecklingsavdelningen.

  Bilagor

 2. Grundskolenämnden har beslutat om Internkontrollplan 2022 i syfte att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen av ohanterade tillbud och arbetsskador syftar till att undersöka efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads rutin för hantering av ärenden i Agera samt utifrån resultatet identifiera eventuella förbättringsbehov. Såväl anmälan som hantering av tillbud och arbetsskador sker i Malmö stads IT-stöd Agera och ingår därför i rutinen. Granskningen utgick ifrån att ärenden ska ha påbörjats för hantering inom tre månader efter att de anmäls. Resultatet visade att av de ärenden som inkom under perioden första halvåret 2022 hade 85% hanterats tillfredställande avseende tidsperspektivet. Vid intervjuer med chefer där ärenden ännu inte hanterats framgick att rutinen varit känd och används men att orsaken främst låg i att tiden inte räckte till samt brister i själva hanteringen i Agera. För att säkerställa en hantering i linje med rutinen behövs ett mindre krångligt system, och i väntan på det, några förbättringsåtgärder som grundskoleförvaltningen lokalt kan åstadkomma. Grundskoleförvaltningen fortsätter även att följa det stadsövergripande översynsarbetet som pågår av Agera, inför kommande upphandling av nytt ärendehanteringssystem.

  Bilagor

 3. Malmö stadsrevision har granskat om grundskolenämndens verksamhet avseende grundsärskolan bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Stadsrevisionens sammanvägda bedömning är att grundskolenämndens verksamhet avseende grundsärskolan bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt, men att det finns brister som rör mottagande och arbetet med särskilt stöd. Grundskolenämnden har under 2022 vidtagit åtgärder utifrån stadsrevisionens rekommendationer. Processen för mottagande i grundsärskolan har förtydligats utifrån Skolverkets allmänna råd och grundsärskolan har särskilts inom det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen. De åtgärder som vidtagits för att öka kapacitet att kunna ta emot elever i grundsärskolan har ännu inte gett önskad effekt då det fortsatt finns elever som väntar på placering. I flertalet fall är det för tidigt för att se några tydliga effekter av vidtagna åtgärder men möjligheterna att uppnå förväntad effekt på sikt bedöms vara god.

  Bilagor

 4. Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden tillfälle att yttra sig om en remiss från Utbildningsdepartementet gällande föreslagna följdändringar i andra lagar med anledning av beslutade ändringar i skollagen, bland annat gällande benämning av skolform grundsärskola. Grundskoleförvaltningen har inget emot ett namnbyte på skolformen i sig men är kritisk till den benämning som beslutats av Riksdagen gällande skollagen, och som nu även föreslås för övriga berörda lagar.

  Bilagor

 5. Malmö stadsrevision granskade under 2021 Malmö stads gemensamma redovisningsenheter. Granskningen visade på ett antal förbättringsområden. Dessa förbättringsområden yttrade sig grundskolenämnden om i december 2021. Nu ska grundskolenämnden lämna ett uppföljande yttrande till revisorskollegiet senast den 22 december 2022.

  Grundskoleförvaltningen har inte vidtagit några åtgärder sedan förra yttrandet. Förvaltningen arbetar vidare med styrning och uppföljning av redovisningsuppdraget i enlighet med tidigare avlagt svar samt i enlighet med stadskontorets sammanfattande svar utifrån granskningsrapportens slutsatser.

  Bilagor

 6. Föreliggande ärende gäller ändring av primärhyresgäst för ett antal idrottshallar/gymnastikhallar från grundskolenämnden till fritidsnämnden. Grundskoleförvaltningen föreslår att tillägg till hyreskontrakt tecknas avseende avgående hyra för Annebergsskolans gymnastikhall, Elinelundsskolans gymnastikhall, Geijerskolans gymnastikhall, Neptuniskolans gymnastikhall, Risebergaskolans gymnastikhall, Tingdammsskolans gymnastikhall och Hermodsdalsskolans gymnastikhall, samt att hyresavtal avseende Djupadalsskolans idrottshall övergår till fritidsnämnden.

  Bilagor

 7. Grundskoleförvaltningen föreslår att avtalsförlängning tecknas för tillfälliga skolpaviljonger på Videdalsskolan. Förlängningen avser hyrestiden från och med 2022-04-01 till och med 2026-06-30 och hyran uppgår till 2 042 000 kr per år.

  Bilagor

 8. Grundskoleförvaltningen föreslår grundskolenämnden att avtalsförlängning tecknas för tillfälliga skolpaviljonger på Sofielundsskolan inom fastigheten Trevnaden 1 i Malmö. Förlängningen avser hyrestiden från och med 2022-04-01 till och med 2026-06-30 och hyran uppgår till 1 045 000 kr per år. Hyran kommer dock vara högre, 1 790 000 kr per år, fram till och med 2022-08-31 då kostnader för investeringsdelen och för avetablering och återställande av mark kvarstår.

  Bilagor

 9. Den 1 september 2022 inkom Moderaterna med en motion till kommunfullmäktige. Av motionen framgår ett förslag om att grundskoleförvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en grundskola med spelutvecklingsprofil. Motionen har överlämnats till grundskolenämnden för yttrande. Grundskolenämndens svar ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 7 december 2022.

  Bilagor

 10. Grundskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till skolorganisering inför läsåret 2023/2024. Skolorganiseringen beskriver i vilka årskurser respektive skola kommer erbjuda utbildning under aktuellt läsår. Förslaget är framtaget av styrgruppen för produktionsplanering och förvaltningens utbildningschefer har beretts möjlighet att processa förslaget. Därefter har förslaget bearbetats och sammanställts.

  Bilagor

 11. Den 9 december 2022 bjuder Centrala elevrådet och Elevernas riksförbund in till ett seminarium om demokratiska processer i skolan. Ordinarie ledamöter erbjuds delta med möjlighet att skicka en ersättare vid förhinder.

 12. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 13. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 14. Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från den 18 november 2022 och förvaltningsrådets protokoll från den 14 november 2022.

 15. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

  Bilagor

 16. Cecilia Holmkvist, enhetschef, återrapporterar om utbildningsinsatser kopplat till den nya ANDTS-strategin.

 17. Lisa Bolin, utvecklingssamordnare, informerar och återkopplar om det utvecklande åtagandet svenska som andraspråk.

 18. § 187

  Information från förvaltningsdirektören

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.