Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Grundskolenämndens budget är nämndens övergripande styrdokument för verksamheten under det kommande året. Den här versionen av nämndsbudgeten innehåller planering av verksamhet och planering av ekonomi. Information om förvaltningens åtagandeplan för innevarande läsår medföljer nämndsbudgeten för kännedom. Den del som rör kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden, som vanligtvis ingår i budgeten, kommer att beslutas av nämnden i mars 2024.

   

  I samband med att grundskolenämnden behandlade ärendet på grundskolenämnden i december beslutades om att återremittera ärendet. Grundskolenämnden beslutade om att få ett antal punkter ytterligare besvarade. Dessa punkter besvaras i bilaga till Nämndsbudget 2024.

   

 3. Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande:

   

  Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem ska fastställas per kalenderår.

   

  Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.

 4. Skolverket höjer från och med den 1 januari 2024 inkomsttaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 56 250 kronor per månad. Detta innebär att Malmö stads föräldraavgifter bör revideras i enlighet med detta.

   

  Grundskolenämnden föreslås godkänna det reviderade dokumentet Avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds i stället för förskola respektive fritidshem i Malmö, att gälla från och med 1 januari 2024.

 5. Malmö stadsrevision har granskat språkutveckling i grundskolan.

   

  Den sammanfattande bedömningen är att grundskolenämnden arbetar på ett ändamålsenligt sätt med att säkerställa att elevers behov av språkutveckling tillgodoses i enlighet med kommunfull-mäktiges intentioner, läroplan och övriga gällande regelverk. Samtidigt kan dock konstateras att detta arbete behöver intensifieras och vidareutvecklas för att nå upp till målsättningarna, särskilt avseende elevernas kunskapsresultat i svenska och framför allt i svenska som andraspråk. Det finns även förbättringsmöjligheter avseende maxbeloppet för extraordinära stödåtgärder. Maxbeloppet som skolorna tilldelas är i huvudsak kopplat till resursfördelningsmodellens strukturer-sättningsindex. Detta kan medföra att skolor med stora behov och låg resurstilldelning kan få svårigheter att genomföra skolans pedagogiska uppdrag.

   

  Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2023-10-25 och beslutade att skicka rapporten till grundskolenämnden för yttrande. Rapporten skickas även till kommunfull-mäktige och kommunstyrelsen för kännedom.

   

  I grundskoleförvaltningens förslag till grundskolenämndens yttrande återges svaren till stadsrevisionen.

 6. Kulturnämnden har tagit beslut om ett långsiktigt kulturstrategiskt styrdokument – Kulturstrategiskt program för Malmö stad 2024–2030 samt att skicka programmet på remiss till berörda nämnder, kommunala bolag, Region Skåne och KLYS.

   

  Kulturnämnden önskar genom remissrundan särskilt få svar på följande frågor:

   

  • Finns det några områden i programmet där er nämnd/bolag ser sig särskilt bidra idag och/eller kan förstärka sitt bidrag framåt?
  • På vilket sätt önskar er nämnd/bolag samverka med kulturnämnden för att säkerställa ömsesidigt genomförande av det kulturstrategiska programmet?

   

  Grundskoleförvaltningen ställer sig i grunden positiv till det kulturstrategiska programmet för Malmö stad 2024–2030. De två fokusområden man valt, ”staden vi bygger” och ”människorna som bor och verkar i den”, är heltäckande och punkt fem och sex under området ”Vi är en stad”, omfattar de insatser som grundskoleförvaltningen i Malmö stad ser som mest angelägna under programperioden.

 7. Socialdepartementet har skickat promemorian Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden på remiss till Malmö stad. I promemorian föreslås därför bestämmelser för att tydliggöra socialtjänstens brottsförebyggande ansvar. Grundskoleförvaltningen tillstyrker föreslagna förändringar.

 8. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling enligt 6 kap 10 § skollagen har tagits fram.

 9. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

 10. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

 11. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

 12.   12

  Anmälan av protokoll

 13. Caroline Ekstrand, utbildningschef, informerar om uppföljning av lovskola.

 14.   14

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.