Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Grundskolenämndens budget är nämndens övergripande styrdokument för verksamheten under det kommande året. Nämndsbudgeten innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden, planering av verksamhet samt planering av ekonomi. Information om förvaltningens åtagandeplan för innevarande läsår medföljer nämndsbudgeten för kännedom. Grundskolenämnden beslutade 2023-02-16 om planering av verksamhet samt planering av ekonomi. Det aktuella ärendet Nämndsbudget 2023 – komplettering plan för kommunfullmäktigemål är del 2 av årets nämndsbudget och innehåller endast kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden.

  Bilagor

 3. Grundskolenämnden är anställningsmyndighet och har som sådan det yttersta arbetsmiljöansvar för grundskoleförvaltningens medarbetare och chefer. Detta innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocessen, regler för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) följs upp. Grundskolenämnden kan aldrig avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar men för att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifterna till verksamheten. Grundskolenämnden föreslås att fördela arbetsmiljöuppgifterna till grundskoledirektören som i sin tur fördelar till underställda chefer.

  Bilagor

 4. Stadskontoret har påpekat att förvaltningarnas delegationsordningar behöver uppdateras så att beslut om avskrivningar som är ett verkställande beslut rensas bort från förvaltningarnas delegationsordningar. Grundskoleförvaltningen har därefter som förslag valt att flytta dessa punkter till grundskoleförvaltningens attestinstruktion då någon behöver vara ansvarig för dessa beslut. I förslag till delegationsordning samt attestinstruktion markeras ny text med gult och gammal text genomstruken med rött. Serviceförvaltningen debiteringsenhet skriver idag på delgivningskvitto för skuldsanering från kronofogden. De önskar få in detta i vår delegationsordning för att tydligt visa att de är behöriga till detta.

  Bilagor

 5. Efter revisionens granskning av följsamhet till attestreglementet och deras synpunkter på attestregler för nämndens presidium har stadskontoret försökt hitta en hållbar lösning utan att korsattester uppstår och utan att underordnad attesterar överordnads omkostnader. Kommunstyrelsen har nu uppdaterat attestreglementets tillämpningsanvisningar i ärendet kring rubriken Jäv och korsattest och börjar gälla per den 15 mars. I grundskoleförvaltningens förslag följer vi kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar. I förslag till uppdaterad attestinstruktion markeras ny text med gul markering och gammal text genomstruken med rött.

  Bilagor

 6. Vid varje mandatperiod ska förvaltningens attestförteckning som är kopplad till förvaltningens attestinstruktion upp till beslut av ny nämnd. Nämnden har genom beslut gett grundskoledirektören rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd enligt 7 kap. 6 § KL. Nämnden ska hela tiden veta vem som har rätt att fatta beslut. Attestförteckningen visar vem som förvaltningsdirektören vidare delegerat sin attest rätt till. Attestförteckningen hålls hela tiden uppdaterad.

  Bilagor

 7. Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag i Malmö stad samt avveckling av den särskilda intäktsramen Statsbidrag flyktingar från och med 2023. Intäktsramen har tidigare funnits hos arbetsmarknads- och socialnämnden. Från och med 2023 ska intäkterna fördelas mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden utsågs av kommunfullmäktige till samordningsansvarig för dessa statsbidrag.  Enligt riktlinjerna för hantering av riktade statsbidrag ska en skriftlig överenskommelse upprättas mellan nämnder som berörs av statsbidraget för att reglera moment såsom värdering och fördelning mellan nämnder samt övriga moment som inte är av administrativ karaktär. Överenskommelsen mellan grundskolenämnden och berörda nämnder återfinns i bilaga 1.

  Bilagor

 8. Stadsbyggnadskontoret har översänt Strategi för kustskydd på remiss. Syftet med strategin är att ge Malmö stads syn på klimatet och översvämningsrisken från havet i kommunen under kommande 100 år. På grund av stigande havsnivåer finns risk för översvämningar som på lång sikt bedöms påverka hela Malmös kustlinje. För att skydda mot detta föreslås ett sammanhängande kustskydd dimensionerat för höjda vattennivåer. Strategi för kustskydd ska införlivas i översiktsplanen och planerat antagande för strategin är i slutet av år 2023 i kommunfullmäktige.  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till strategin, men framhålla att det är av vikt att finansieringsmodeller samt ansvarsfördelning för kustskyddsåtgärder utreds. Nämnden föreslås även framhålla att det är viktigt att klimatanpassningar ses i ett brett perspektiv som även tar hänsyn till andra risker, såsom exempelvis översvämningsrisk vid skyfall. Vidare föreslås grundskolenämnden framhålla vikten av att planerad byggnation av grundskolor som riskerar att försenas, när hänsyn behöver tas till risker med stigande havsnivåer, vid behov kan ersättas eller kompletteras med annan skolbyggnation. Allt för att säkerställa en kontinuerlig och ostörd skolverksamhet även vid oönskade händelser.

  Bilagor

 9. Miljöpartiet har inkommit med en motion gällande barn och ungas psykiska ohälsa. I motionen lyfts fram att andelen elever som rapporterar att de lider av stress och psykisk ohälsa har ökat. Vidare påtalas brister i studiero och brister i elevhälsans förmåga att hjälpa elever med behov och att det ska ha bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga. Mohamed Yassin och Stefana Hoti vill genom sin tidigare motion komplettera elevhälsans fysiska hälsokontroller med en psykisk hälsokontroll för att tidigt fånga upp barn och unga som mår dåligt. Vidare skriver motionärerna att det stora antalet elever per skolkurator och skolpsykolog ofta anges som ett av de främsta skälen till elevhälsans svårigheter att hjälpa elever med olika grad av psykisk ohälsa. Motionärerna anser därför att Malmö stad behöver utreda vilken gräns som är rimlig i Malmös kontext och att berörda nämnder får i uppdrag att utreda och införa en maxgräns på antal elever per kurator och skolpsykolog. I ärendets beredning har grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden getts möjlighet att yttra sig. Sammanfattningsvis framför nämnderna att behovet av psykisk hälsokontroll redan täcks av de befintliga insatserna inom medicinska elevhälsan. Aktuellt ärende nu avser uppdraget att utreda och införa en maxgräns på antal elever per skolkurator och skolpsykolog.

  Bilagor

 10. Ett nämndinitiativ har inkommit från Magnus Olsson (SD) angående anställning av elevassistenter.

  Bilagor

 11. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas tillnämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 12. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

  Bilagor

 13. Enligt grundskolenämndens beslut den 21 maj 2019 ska fokusgruppssamtal om skolmat och skolrestaurangmiljö genomföras med elever jämna år. Under hösten 2022 genomfördes fokusgruppssamtal på totalt sexton grundskolor och tre grundsärskolor i Malmö stad. Eleverna fick ett underlag med sammanlagt 23 faktorer om skolmat och skolrestaurangsmiljö. Eleverna valde ut följande fem faktorer som de allra viktigaste för en lyckad skolmåltid: att ”maten smakar gott”, att ”det finns tillräckligt med mat så att alla kan äta sig mätta” och att ”det är lugnt och trevligt i skolrestaurangen”. Eleverna bedömde även hur väl dessa faktorer stämmer överens med den egna skolan. Utöver ovanstående resultat identifierades en nyckelfaktor i skolornas arbete kring mat och restaurangmiljö som handlar om betydelsen av en välfungerande konstellation, det vill säga, en jämbördig och kontinuerlig dialog mellan skolledning, skolrestaurang och elever där var och bidrar med utifrån mandat, kunskap och ansvar.

  Bilagor

 14.   18

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.