Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Grundskolenämndens budget är nämndens övergripande styrdokument för verksamheten under det kommande året. Nämndsbudgeten innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden, planering av verksamhet samt planering av ekonomi. Information om förvaltningens åtagandeplan för innevarande läsår medföljer nämndsbudgeten för kännedom.

  Bilagor

 3. Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande:


  Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska fastställas per kalenderår.


  Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.

  Bilagor

 4. Grundskolenämndens årsanalys är nämndens tredje och sista uppföljningsrapport för 2022 och utgör ett av flera underlag till Malmö stads årsredovisning.

   

  Årsanalysen omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling under året inklusive eventuella avvikelser, uppföljning och analys av kommunfullmäktiges mål under mandatperioden och uppföljning av budgetuppdrag 2022 samt ett bokslut per utgången av december månad.

  Bilagor

 5. Grundskolenämnden har tillfrågats av kommunstyrelsen att lämna yttrande på ”Remiss från Utbildningsdepartementet - Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan”.

  I förslaget till yttrande föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska ställa sig positiv till stora delar av förslagen i remissen, men önska vissa förtydligande gällande den förslagna modellen av fördelning av undervisningstiden. Det bedöms också finnas vissa utmaningar gällande tillgången till utbildad personal i de ämnen som får utökad undervisningstid.

  Bilagor

 6. Grundskolenämnden är vårdgivare för den del inom grundskoleförvaltningen vars verksamhet regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL). Den av nämnden utsedda verksamhetschefen enligt HSL har uppdraget att leda detta arbete. Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem som vårdgivaren är skyldig att inrätta. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att ge vårdgivaren bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete samt att förenkla tillgång till information.

  Bilagor

 7. Malmö stadsrevision har granskat arbetet med särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola. Stadsrevisionens sammanvägda bedömning är att grundskolenämnden i huvudsak bedriver ett ändamålsenligt arbete för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Granskningen visar dock att det inte är säkerställt att elevers behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, samt att det finns en risk för att de åtgärder som vidtas inom ramen för åtgärdsprogrammet inte alltid till form och omfattning motsvarar elevens behov. Brister identifieras även avseende skolenheternas användning av huvudmannens mallar för arbetet med särskilt stöd.

  Bilagor

 8. Malmö stadsrevision har granskat användningen av tolkar i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden samt grundskolenämnden har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning avseende användning av tolktjänster.

   

  Stadsrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnderna inte har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning avseende användningen av tolktjänster inom förvaltningen. Det saknas riktlinjer kring när tjänstepersoner inom förvaltningen förväntas använda tolk. Det sker inte en systematisk uppföljning, återapportering och analys av tolkkostnaderna i tillräcklig utsträckning. Nämnderna avropar från ramavtalet för tolktjänster.

  Bilagor

 9. I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med intern kontroll samt att nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av det gångna årets arbete med intern kontroll till kommunstyrelsen. Följande ärende innehåller förslag till internkontrollplan för 2023 samt en rapport för uppföljningen av intern kontroll 2022 med tillhörande självskattning.

  Bilagor

 10. Kommunstyrelsen begär varje år in en redovisning över EU-projekt och annat internationellt samarbete. Grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen har ett omfattande skolutvecklingsarbete influerat av internationella perspektiv samt samverkar kring internationella frågor av gemensamt intresse genom deltagande i nätverk, projekt och annat samarbete. Pågående pandemi Covid-19 har påverkat resande och därmed implementering av de internationella projekten och en del projekt har förlängts. Grundskolenämndens och förvaltningens internationella arbete redogörs i rapporten ” Redovisning av internationellt arbete 2022”

  Bilagor

 11. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 12. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas tillnämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 13. Bilagor

 14.   17

  Grundskoledirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.