Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att utse Martin Axelsson och Kajsa Thelin till dataskyddsombud för grundskolenämndens verksamhetsområde med ikraftträdande från och med den 16 maj 2022. Kajsa Thelin anmäldes som kontaktperson/dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

   

  Då Kajsa Thelin gått vidare till en annan tjänst och blev entledigad av grundskolenämnden den 26 april 2023 behöver ett nytt ställföreträdande dataskyddsombud för grundskolenämndens verksamhetsområde att utses. Kommunstyrelsen utsåg, den 17 maj 2023, Loubna Cherkaoui till ställföreträdande dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde (från och med den 1 juli 2023).

   

  Bilagor

 3. Augustenborgsskolans musikprofil har under flera års tid haft ett lågt söktryck. Det låga söktrycket har medfört att profilverksamhetens platser inte har kunnat fyllas.

   

  Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen grundskolenämnden besluta att påbörja en avveckling av Augustenborgsskolans profilverksamhet.

  Bilagor

 4. Från och med 1 januari 2002 infördes maxtaxa i Malmö och den 1 juli 2015 började inkomsttaket i maxtaxan indexeras av Skolverket. Malmö stad har sedan dess årligen justerat den högsta avgiftsgrundande inkomsten och de högsta avgiftsbeloppen enligt de av Skolverket fastställda nivåerna.

   

  Malmö stad tillämpar utöver regelverket för maxtaxan även en progressiv avgiftsskala, med inkomstintervaller, som ger lägre avgifter jämfört med den statliga avgiftsskalan för hushåll med en inkomst upp till 35 000 kronor per månad. Hushåll med en månadsinkomst upp till 10 000 kronor betalar ingen avgift. Den progressiva inkomst-, avgiftsskalan har inte förändrats sedan den infördes 2015. Effekten av progressiviteten har därmed minskat eftersom de genomsnittliga inkomsterna sedan dess har ökat.

   

  Utredningen visar att en indexering av Malmö stads progressiva avgiftsskala, med basår 2015, sänker barnomsorgsavgifterna för de hushåll som har en inkomst upp till 44 700 kronor per månad samt att de hushåll som har en inkomst upp till 12 800 kronor per månad blir avgiftsbefriade. Samtidigt visar beräkningarna att en indexering av avgiftsskalan, med basår 2015, hade medfört en bedömd total minskning av avgiftsintäkterna på cirka 6,2 mnkr för 2023, varav cirka 2,4 mnkr avser grundskolenämnden.

   

  I det fall kommunfullmäktige eventuellt beslutar om införande av en indexering av den progressiva avgiftsskalan bör den gälla från 1 januari 2024 eller senare. Grundskolenämnden vill även understryka vikten av att berörda nämnder blir kompenserade för uteblivna intäkter vid ett sådant beslut.

   

  Grundskolenämnden föreslås godkänna utredningen och förslag till yttrande.

  Bilagor

 5. Grundskolenämnden har fått möjlighet att ge synpunkter på ”Remiss från Utbildningsdepartementet - Informationsförsörjning på skolområdet Skolverkets ansvar”.

   

  Skolinformationsutredningen har bland annat haft i uppdrag att föreslå en långsiktig lösning för att säkerställa myndigheters, kommuners och andra aktörers tillgång till skolinformation. Lösningen ska innebära att Statens skolverk (Skolverket) tar över den insamling av uppgifter från kommuner och enskilda huvudmän som Statistiska centralbyrån (SCB) hittills har utfört på uppdrag av Skolverket. Insamlingen ska göras utanför sådan verksamhet som omfattas av statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lösningen syftar bland annat till att myndigheter och kommuner ska kunna utföra sina författningsreglerade uppgifter och att föräldrar och elever ska ha god tillgång till information inför skolval.

   

  Grundskoleförvaltningen föreslår att grundskolenämnden ställer sig positiv till remissens samtliga förslag och för vidare att det är av stor vikt att informationsförsörjningen inom skolan är välfungerande oavsett skolform och vem som är huvudman.

   

  Bilagor

 6. Kommunstyrelsen har berett grundskoleförvaltningen tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss. Utredningens två slutsatser för att förebygga skolattacker som rör nationellt metodstöd för att identifiera elever med oroväckande beteende och nationellt individuellt stöd vid oro ses som något positivt utifrån likvärdighet och kvalitetssäkring. Grundskoleförvaltningen vill betona vikten av att ta sig an dessa unika ärenden på lokal nivå, så nära individen som möjligt. Det är också av största vikt att Skolverket är medavsändare till det stöd som riktas till skolväsendet. Även att det läggs vikt på att medarbetarna inom skolan blir förtrogna med framtaget stödmaterial och upplägg på området.

  Bilagor

 7. Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerat planprogram för samråd. Planprogrammet avser att möjliggöra för nybyggnation på mark som huvudsakligen har använts som odlingsmark och omfattar bland annat en ny grundskola, förskola och cirka 1300 nya bostäder med en blandning av småhusbebyggelse och flerfamiljshus. Idag bor det cirka 3000 personer i 1000 bostäder i Klagshamn och i området ligger en skola, Klagshamnsskolan, som i dagsläget har en hög beläggningsgrad.

   

  Grundskolenämnden föreslås framhålla att nämnden bedömer att det på sikt kommer att finnas behov av en ny grundskola i Klagshamn. Det finns en osäkerhet kring hur stor befolkningen i grundskoleålder i området kommer att vara efter planprogrammets genomförande och med hänsyn både till detta och till den förhållandevis täta bebyggelse som planeras i planområdet, är det önskvärt att den fortsatta planeringen möjliggör för tillräckliga ytor för en grundskola med en kapacitet för upp till 780 elever. Vidare föreslås nämnden framhålla att det är av stor vikt att den mark som är tilltänkt för byggnation av skola i ett tidigt skede utreds för att säkerställa att den är lämpad för detta ändamål.

   

  Grundskolenämnden föreslås vara kritisk till avsaknaden av en ny idrottshall i planområdet. Den sporthall som finns i området har inte kapacitet för det behov som en ny grundskola innebär och en ny grundskola i Klagshamn kräver således även en ny idrottshall.

   

  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till att planeringen uppmuntrar resor med cykel och kollektivtrafik till och från skolan, men framhålla att det är av vikt att den fortsatta plane-ringen möjliggör för att möta behovet av korttidsparkering och angöring i anslutning till skolan samt en säker trafikmiljö i skolans närhet med låg hastighet och utan backande fordon. Nämnden föreslås framhålla att det är angeläget att det fortsatta arbetet med planprogrammet utreder hur trafiksäkerheten kan förbättras i området på de sträckor och korsningar som idag upplevs som otrygga.

   

  Bilagor

 8. Föreliggande förslag till planprogram syftar att möjliggöra för en utökning av vård- och forskningsverksamheter inom området och har initierats i och med Region Skånes behov av att utöka sjukhusområdet. Samtidigt syftar planprogrammet att möjliggöra för en funktionsblandad stadsdel som tydligare kopplar an till omgivande stadsdelar. Förslaget innebär ett tillskott av cirka 500 nya bostäder och därmed ett ökat behov av cirka 100 grundskoleplatser.

   

  Bedömningen är att det ökade behovet av grundskoleplatser kan hanteras inom befintliga skolor. Det råder dock en hög beläggningsgrad på skolor i närområdet och det ökade behovet riskerar på så sätt att påverka avstånd mellan hem och skola.

  Bilagor

 9. Inskickat Malmöinitiativ om förläggning av studiedagar i samband med religiösa och nationella högtider. I initiativet yrkas att kommunfullmäktige fattar beslut om att förlägga kommunens studiedagar på grund- och gymnasienivå i samband med religiösa och etniska minoriteters högtidsdagar såsom Eid, judiska och ortodoxa kristna högtider liksom samiska, finska, tornedalska och romska nationella dagar.

   

  Bilagor

 10. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 11. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas tillnämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 12. Protokoll från grundskolenämndens arbetsutskott från den 11 augusti 2023 samt från förvaltningsrådet från den 14 augusti 2023.

  Bilagor

 13. Kommunfullmäktige fattade år 2022 beslut om Fri från våld – en gemensam angelägenhet. Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel 2022–2026. Som ett led i detta ska samtliga nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag i Malmö stad upprätta handlingsplaner för den egna verksamheten. Grundskoleförvaltningen har således tagit fram en handlingsplan, vars övergripande målsättningen är att medverka till att trygga barn och ungas uppväxtvillkor samt att förebygga och förhindra våld. Handlingsplanen har aktiviteter inom målen ”Staden bedriver ett verkningsfullt våldsförebyggande arbete” samt ”Stadens arbete bygger på aktuell kunskap och forskning”. Vidare har planen ett särskilt fokus på kompetensutveckling, utifrån ett identifierat behov av ökad kunskap och medvetenhet kring olika former av våld.

   

  Bilagor

 14.   16

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.