Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Det har framkommit behov av ett tillägg gällande antagning till resursskolor i delegationsordningen som antogs i grundskolenämnden den 25 september 2023. Föreslaget har lagts till under avsnitt 3.4 ”Grundskola” p. 3.4.10 antagning till resursskola.

  Bilagor

 3. Vänsterpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om vikariehantering.

  Vänsterpartiet föreslår:

  -          Att förvaltningen utreder i vilken utsträckning anställda vikarierar för kollegor. Att förvaltningen, i några av de fall där detta förekommer, utreder vilka konsekvenser det innebär för elever och personal.

  Bilagor

 4. Grundskolenämnden har tilldelats 35 mnkr i utökat kommunbidrag 2023. Kommunfullmäktige har tilldelat grundskolenämnden 30 mnkr för engångskostnader så som exempelvis köp av läromedel. Kommunfullmäktige har tilldelat grundskolenämnden 5 mnkr för att förstärka det krisstödjande arbetet och konflikthanterande arbetet samt för fortbildning och stöd till lärare och skolpersonal. Dessutom prognostiserar Serviceförvaltningen i Malmö stad med ett underskott om 16 mnkr avseende skolmåltider 2023. Av underskottet avser 13,6 mnkr grundskoleförvaltningens verksamheter.

   

  Grundskoleförvaltningen föreslår att det utökade kommunbidraget om 35 mnkr fördelas ut till verksamheten genom ett budgettillskott i december. Beloppet per elev blir oavsett skolform och huvudman 828 kr/elev. Till beloppet per elev i fristående verksamhet tillkommer administrationspåslag och momskompensation 6 %. Av grundskolenämndens del av kommunbidragsökningen uppgår den fristående verksamhetens del till ca 5,6 mnkr.

   

  Grundskoleförvaltningen föreslår att den fristående verksamheten kompenseras för prognostiserat underskott av skolmåltider 2023 genom att en engångsbetalning görs. Beloppet per elev blir 383 kr/elev. På beloppet per elev i fristående verksamhet tillkommer administrationspåslag och momskompensation 6 %. Då underskottet beräknas uppgå till 13,6 mnkr kommer den fristående verksamheten att kompenseras med 2,6 mnkr.

   

  Bilagor

 5. Kommunfullmäktige har beslutat att stadens inköpsverksamhet genom en tydlig politisk styrning ska användas som strategiskt verktyg för att bidra till fler och bättre innovationer och att vidareutveckla det påbörjade arbetet med att uppnå sociala och miljömässiga mål.

   

  Samtliga nämnder ska med anledning av kommunfullmäktiges beslut årligen redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar över tröskelvärdet och hållbarhetskrav i dessa upphandlingar samt produkt- eller verksamhetsområden där innovativa inköpslösningar efterfrågas.

   

  Nämndens upphandlingsplan ska ligga till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt.

   

  Vidare är den årliga upphandlingsplan ett effektivt hjälpmedel för förvaltningens långsiktiga planering och styrning av vilka avtal som är på väg att löpa ut och ska förlängas eller avslutas, vilket kan leda till att en upphandling eventuellt måste påbörjas. Alla berörda enheter i förvaltningen ska i deras årliga verksamhetsplanering avsätta tillräckliga personella och finansiella resurser för att kunna hantera aktuella och kommande upphandlingar.

   

  Bilagor

 6. Beslutsattest av nämndens gemensamma löpande utgifter för till exempel administration, lokaler samt en-klare förtäring vid nämndsmöten beslutsattesteras inom nämndens förvaltningsuppdrag ändras enligt förvaltningslednings förslag från dagens Kanslichef (GRF 2023–4673) till Enhetschef på staben. Det-samma gäller för ersättning till förtroendevald som utbetalas i enlighet med ”Arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad”. I dessa fall får undantag från principen att underordnad inte får beslutsattestera överordnad tillåtas (GRF 2023–4673).

  Bilagor

 7. Stadsbyggnadskontoret har sänt ut rubricerad detaljplan för samråd. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av anpassad grundskola med 56 platser.

   

  Grundskolenämnden föreslås ställa sig är positiv till rubricerad detaljplan med avsikt att möjliggöra för en ny anpassad grundskola med 56 platser. Grundskolenämnden föreslås understryka att det är mycket angeläget att byggnation kan färdigställas för verksamhetsstart till höstterminen 2028, för att säkerställa ett tillräckligt antal platser för anpassad grundskoleverksamhet. Grundskolenämnden föreslås poängtera att det av stor vikt att det skapas en naturlig koppling mellan anpassad grundskola och den befintliga grundskolan, samt att planeringen säkerställer väl fungerande angöring och en trafiksäker skolmiljö.

  Bilagor

 8. Tillväxtkommissionens slutrapport med ett fokus kring inkluderande och hållbar tillväxt ger en god överblick kring Malmös styrkor och utmaningar med att skapa en tillväxt som bidrar till sysselsättning och förbättrade levnadsvillkor för alla i samhället. En inkluderande tillväxt i staden är av stor vikt för grundskolenämnden och förvaltningens arbete utifrån att olika strukturella faktorer har stor betydelse för elevers lärande och framtidsutsikter. Grundskoleförvaltningen instämmer i många av kommissionens slutsatser men vad gäller en del åtgärdsförslag som rör utbildningsområdet, hänvisar förvaltningen istället till rådande lagstiftning och skolans styrdokument som reglerar stödinsatser.

   

  Bilagor

 9. Grundskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till skolorganisering inför läsåret 2023/2024. Skolorganiseringen beskriver i vilka årskurser respektive skola kommer erbjuda utbildning under aktuellt läsår. Förslaget är framtaget av styrgruppen för produktionsplanering och förvaltningens utbildningschefer har beretts möjlighet att processa förslaget. Därefter har förslaget bearbetats och sammanställts.

  Bilagor

 10. En arkivredovisning redogör för en myndighets handlingar och hur dessa ska hanteras, bland annat vad gäller förvaring och gallring. Syftet är att redovisa den information som nämnden ansvarar för på ett sätt som gör det möjligt att förstå sambandet mellan verksamheten och dess handlingar, överblicka handlingsbeståndet, söka och ta fram allmänna handlingar samt hantera och förvalta handlingar. Arkivredovisningen ska fungera som ett redskap för medarbetarna i den dagliga informationshanteringen.

   

  Version 3.2 av grundskolenämndens arkivredovisning antogs i februari 2021. Arkivredovisningen behöver nu kompletteras, så att den speglar de processer och inkluderar de handlingar som faller inom grundskolenämndens ansvarsområde i dag. Grundskoleförvaltningen har därför utarbetat en reviderad version av grundskolenämndens arkivredovisning. Den nya arkivredovisningen föreslås gälla från den 1 juli 2023.

  Bilagor

 11. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 12. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde

   

  Bilagor

 13.   17

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.