Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att utse Martin Axelsson och Kajsa Thelin till dataskyddsombud för grundskolenämndens verksamhetsområde med ikraftträdande från och med den 16 maj 2022. Kajsa Thelin anmäldes som kontaktperson/dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

   

  Då Kajsa Thelin gått vidare till en annan tjänst behöver hon entledigas från sitt uppdrag som dataskyddsombud.

  Bilagor

 3. Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig om Skolverkets nya nationella digitaliserings-strategi för åren 2023–2027. Strategin innehåller två övergripande mål med tillhörande delmål. Delmålen utgår från av Skolverket sju särskilt prioriterade områden där skolväsendet enligt Skolverket behöver ta kliv framåt. För att ge den föreslagna strategin en tydlig riktning, och för att ge skolväsendets verksamheter bättre förutsättningar och stöd för ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete, har Skolverket valt att göra delmålen mer avgränsade än i den föregående strategin.


  Grundskoleförvaltningen förslår att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande med synpunkter om strategins innehåll och skickar det till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 4. Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig om remissen ”Allmänt fritidshem och fler barns tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid, SOU 2022:61”. Utredningens uppdrag har varit att analysera och ta ställning till om rätten att delta i utbildning i fritidshem bör utökas till att omfatta fler elever. Det övergripande syftet med utredningens förslag ska enligt direktivet vara att ge fler elever möjlighet att stimuleras i sin utveckling och sitt lärande och bidra till en meningsfull fritid.


  Grundskoleförvaltningen ställer sig i grunden positiv till förslagen, men de organisatoriska förutsättningarna i form av personal- och lokalförsörjning gör det mycket svårt att genomföra rent praktiskt.

  Bilagor

 5. Malmö stad har under 2023 möjlighet att via kommunstyrelsen ansöka om medel (ett rambelopp om 22 mkr) från Socialstyrelsen för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden, med syftet att utveckla samverkan mellan aktörer i lokalsamhället och att minska risken för att barn och unga dras in eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Kommunstyrelsen har även avsatt särskilda medel under 2023 (15 mkr) för att inom ramen för kommunfullmäktigeområdet ”Trygghet och delaktighet” inleda ett långsiktigt och strategiskt områdeslyft i Malmö stads socioekonomiskt sårbara områden, med ett särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor. Stadens förvaltningar har utifrån detta anmodats av stadskontoret att inkomma med äskanden av nämnda medel utifrån förslag på insatser som kan bidra till ökad integration, trygghet och delaktighet samt en hållbar lokal utveckling.


  Stadskontoret har uppmanat förvaltningar med utvecklingsledare inom CTC att även beakta förslag på insatser som kan stärka CTC-arbetet, vars yttersta syfte är att främja lokal hållbar utveckling med fokus på barn och ungas uppväxtvillkor.  Grundskoleförvaltningen ansöker om totalt 8 775 tkr för 2023 för aktiviteter kopplade till detta område.

  Bilagor

 6. Föreliggande ärende avser kommunbidragsväxling för Riseberga gymnastikhall uppgående till 1 899 tkr från grundskolenämnden till fritidsnämnden. 2018 togs det fram en modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar där kostnadsfördelningen mellan fritidsnämnden och grundskolenämnden fastslogs. Utifrån denna modell genomfördes en kommunbidragsväxling för aktuella hallar. Vid detta tillfälle renoverades dock Riseberga gymnastikhall, varför ingen kommunbidragsväxling gjordes för denna hall. Grundskoleförvaltningen föreslår därför att grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att överföra 1 899 tkr från grundskolenämnden till fritidsnämnden för finansiering av driftkostnader för Riseberga gymnastikhall från och med 2023.

  Bilagor

 7. Grundskoleförvaltningen föreslår att hyreskontrakt tecknas för Mellanhedsskolan inom fastigheten Klarinetten 1 i Malmö. Projektet avser om- och nybyggnation av en skola för 775 elever. Förhyrningen omfattar ca 9 330 kvadratmeter lokalarea (LOA). Årshyran uppgår till 11 040 000 kr eller ca 1 180 kr/kvm. Hyran per elev är ca 14 245 kr. Hyrestiden är 2023-01-01 – 2042-12-31. Hyreskostnaden uppgår under kontraktstiden till 220 800 000 kr före indexreglering. Föreliggande hyreskontrakt ersätter tidigare tecknat huvudavtal 6933-003-6E07 undertecknat 2018-10-12 respektive 2018-10-18.

  Bilagor

 8. Sverigedemokraterna, genom Magnus Olsson, har inkommit med ett nämndinitiativ ang anställning av elevassistenter och den problematik som varit kring elevassistenter på Mellanhedsskolan. Skolledningen för Mellanhedsskolan är kallad till arbetsutskottet den 14 april 2023 och grundskoleförvaltningen gör den bedömningen att ytterligare utredning kopplat till elevassistenterna på Mellanhedsskolan inte är behövlig i nuläget. I januari gav grundskoleförvaltningen kompetensförsörjningsenhet (KFE), HR-avdelning i uppdrag att göra en förstudierapport kring kompletterande kompetenser, den blev klar 8 mars och den 21 mars 2023 fick KFE i uppdrag att starta upp projekt Utveckling av befattning elevassistent i GRF. En utredning har även gjorts för att kvalitetssäkra elevassistenternas anställning och kommer att presenteras den 14 april 2023 på AU. Grundskoleförvaltningen följer de lagar och regler som gäller för hur vårdnadshavare ska få fortlöpande information. När personal misstänks för brott följer grundskoleförvaltningen de arbetsrättsliga lagar som gäller. Gällande rätt kan sammanfattas med att arbetstagare i dag har ett starkt anställningsskydd. Utifrån skollagen, diskmineringslagen och arbetsmiljölagen finns redan framtagna rutiner och blanketter för skolornas hanteringar av bland annat hot, våld, kränkningar, tillbud och arbetsskador avseende elever och rutiner vid misstanke om sexualbrott mot elev av medarbetare.

  Bilagor

 9. Ett nämndinitiativ har inkommit från Moderaterna angående ett räddningspaket till Malmös skolor.

  Bilagor

 10. Ett nämndinitiativ har inkommit från Vänsterpartiet angående bättre anpassad undervisningstid.

  Bilagor

 11. Ett nämndinitiativ har inkommit från Vänsterpartiet angående nedskärningarnas effekter.

  Bilagor

 12. Ett nämndinitiativ har inkommit från Vänsterpartiet angående tid för betygssättning.

  Bilagor

 13. Ett nämndinitiativ har inkommit från Vänsterpartiet angående bemanning i grundskola och fritidshem.

  Bilagor

 14. Ett nämndinitiativ har inkommit från Vänsterpartiet angående ersättning för skolmat.

  Bilagor

 15. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

   

  Bilagor

 16. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas tillnämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 17. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

  Bilagor

 18. Anna Olin, enhetschef för medicinska elevhälsan, informerar om hur fjärrundervisning under pandemin har påverkat barns mående.

  Bilagor

 19.   22

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.