Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Ekonomisk prognos är nämndens första uppföljningsrapport för året. Den syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av ekonomin i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten avser perioden januari-april 2023.

   

  För 2023 prognostiserar grundskoleförvaltningen med ett nollresultat jämfört med budget.

  Bilagor

 3. Vänsterpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ om ersättning för skolmat.

   

  Gällande frågan om en modell för löpande justering av ersättning för skolmat hänvisar grundskoleförvaltningen till den överenskommelse som finns mellan skolrestauranger inom serviceförvaltningen och grundskoleförvaltningen. I denna finns ett avsnitt som reglerar prisjusteringar mellan budgetåren.

   

  Om grundskoleförvaltningen skulle öka genomsnittskostnaden för skolmåltider med 1 000 per elev i grundskola årskurs 1 – 9 skulle kostnadsökningen bli 35 miljoner kronor och vid en ökning med 2 000 kr blir motsvarande kostnadsökning 70 miljoner kronor.

   

   

  Bilagor

 4. Kommunfullmäktige har gett grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över motion från Lisa Stolpe (V) om daglig fysisk aktivitet i skolan enligt modellen ”Aktivitet förebygger” AF.

   

  I motionen yrkas att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder och förvaltningar att ta fram en handlingsplan, inklusive kostnadsberäkning, för hur Aktivitet Förebygger (AF) ska införas i Malmö Stad som ett pilotprojekt på en lämplig skola i kommunen.

  Bilagor

 5. Ett nämndinitiativ har inkommit från Vänsterpartiet angående tid för betygssättning. Vänsterpartiet yrkar:

   

  • Att förvaltningen rekommenderar skolorna i Malmö stad att lägga betygssättningen så sent på terminen som möjligt.
  • Att förvaltningen i samband med sin rekommendation informerar hela verksamhetens medarbetare om att en sådan rekommendation nu finns via Komin.

   

  Grundskoleförvaltningen gör bedömningen att den tid som är avsatt för betygsättningen är skälig utifrån den administration som krävs för att betygen ska registreras och kommuniceras korrekt till berörda. Utifrån detta föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska besluta att nämndinitiativet ska anses vara besvarat och att det inte behövs någon ny rutin då detta redan en del av grundskoleförvaltningens administrativa årshjul.

  Bilagor

 6. Ett Malmöinitiativ har inkommit gällande att ”diskriminering på religiös grund av muslimska barn och unga sker på Malmös skolor”. Enligt aktuellt initiativ borde en skola inte skicka ut brev om att skolmaten avbeställs om eleverna väljer att avsäga sig den under ramadan. Initiativet efterfrågar att skolorna följer grundskolenämndens framtagna rekommendationerna gällande fasta under ramadan och att en utbildningsinsats krävs för detta på den aktuella skolan och eventuellt andra skolor.

   

  Grundskoleförvaltningen föreslår att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att grundskoleförvaltningen får i uppdrag att återigen påminna och informera om de framtagna rekommendationerna för elever som väljer att fasta, alla elevers rätt till skollunch och att denna rätt gäller till fullo oavsett om en viss elev har för avsikt att fasta helt eller delvis.

   

  Bilagor

 7. Enligt kommunallagen ska kommuner följa upp och kontrollera verksamhet som genom avtal överlåtits på privata utförare och i avtalen garantera allmänhetens rätt till insyn. För att tillgodose dessa krav ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod besluta om ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata aktörer. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till program för mandatperioden 2022–2026 och grundskoleförvaltningen är remissinstans.

  Bilagor

 8. Grundskolenämnden beslutade i juni 2014 om antagande av en riktlinje för namngivning och namnbyte av grundskolor i Malmö stad. Riktlinjen reviderades 2017. Behovet av en ny revidering av riktlinjen har aktualiserats bland annat efter diskussioner vid namngivningsärenden av grundskolor.

   

  Syftet med reviderad riktlinje är att förtydliga processen kring namngivning och namnbyte av grundskolor och tydliggöra de principer som följs i processen. I riktlinjen föreslås fem principer som ska följas vid namngivning och namnbyte av grundskolor i Malmö stad.

   

  Grundskolenämnden föreslås besluta att anta reviderad Riktlinje för namngivning och namnbyte av grundskolor. Grundskolenämnden föreslås även besluta att uppdra åt grundskoleförvaltningen att besluta om framtida revideringar av riktlinjen.

  Bilagor

 9. Stadsbyggnadskontoret har översänt rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen avser det planområde som utgör den sista etappen av stadsdelen Elinelund och området ligger sydost om Limhamns kalkbrott, innanför Yttre Ringvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse och säkerställa allmänhetens tillgång till kanten runt kalkbrottet. I planförslagen möjliggörs för skolbyggnation mot Limhamns kalkbrott, jämte den största parken i området, med en fastighetsyta på cirka 24 200 kvadratmeter. I detaljplanen presenteras en möjlig fördelning av fastigheten med grundskola för 780 barn med 11 700 kvadratmeter friyta, förskola för 120 barn med 3 600 kvadratmeter friyta och en sporthall. Skolan planeras ha angöring i den sydvästra delen av fastigheten.

   

  Grundskolenämnden föreslås ställa sig fortsatt positiv till placeringen av grundskolan i detaljplanen. Det finns ett stort behov av fler grundskoleplatser i Limhamnsområdet, både på kort och lång sikt och det är av stor vikt att skolans verksamhetsstart kan ske senast hösttermin 2029. Det är mycket angeläget att även den fortsatta planeringen säkerställer tillräcklig friyta per elev samt att det vid verksamhetstart av skolan finns tillräckliga möjligheter för angöring, personalparkering samt leveranser och avfallshämtning. Det är även av stor vikt att skolans elever på ett säkert sätt kan ta sig till och från skolan med cykel, gång och kollektivtrafik.

   

  Grundskolenämnden föreslås framhålla att det är önskvärt att byggnation i närhet till grundskolan kan färdigställas i nära anslutning till att grundskolan står färdig, för att minska bullernivåerna från vägtrafik och byggnation i området. Vidare är det önskvärt att i ett tidigt skede utreda eventuella negativa effekter av grundskolans konstruktion som barriär mot trafikbuller och hur dessa effekter kan minskas för att skapa en säker och välkomnande miljö på skolgården även under kvällar och helger.

  Bilagor

 10. Vänsterpartiet har inkommit med en motion där det förslås att grundskolenämnden ges i uppdrag att införa förstärkt skolmat på fredagar samt frukost på måndagar på Malmös grundskolor. Grundskoleförvaltningen instämmer i att det föreligger ett viktigt samband mellan förutsättningar för elevers lärande, hälsa och utveckling och en näringsrik kost. Alla elever i grundskolan erbjuds därför en näringsriktig och kostnadsfri skolmåltid, i enlighet med skollagen. Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig sin utbildning, genom exempelvis resursfördelning, organisation och val av arbetssätt. Skolan kan inte fullt ut kompensera för till exempel familjebakgrund men har ett ansvar i att eleverna får kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa och bra kosthållning. Ansvaret för barnets grundläggande behov och förutsättningar för lärande inför skoldagen, genom exempelvis sömn och kost, åligger vårdnadshavare. Servering av skolfrukost och förstärkt skollunch bedöms inte utgöra generella insatser som alla grundskolor i Malmö stad har behov av eller som insatser inom ramen för skolans kompensatoriska uppdrag. Mot bakgrund av detta anser grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

   

  Bilagor

 11. Vänsterpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ för bättre anpassad undervisningstid. Vänsterpartiet menar att kompetensbristen ställer höga krav på de legitimerade lärarna, bland annat i form av ökat antal timmar undervisning och behov av specialsalar. Ett sätt att hantera kompetensbristen vore att inom Malmö reglera undervisningstiden, vilket skulle stärka arbetsmiljön och Malmö stads attraktivitet. Vänsterpartiet yrkar på att uppdra åt förvaltningen att utreda vilka åtgärder som behövs för att genomföra förändringar i undervisningstid, med särskilt fokus på specialsalar och legitimerade lärare samt föreslå skola för pilotprojekt. Yrkandet innehåller även att förvaltningen i samverkan med fackförbunden ta fram ett Malmö-övergripande förslag för en övre och undre gräns för undervisningstiden samt rekommendation för schemalagd tid för både för- och efterarbete.

  Bilagor

 12. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas tillnämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 13. Protokoll från grundskolenämndens arbetsutskott från den 12 maj 2023.

  Bilagor

 14. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

  Bilagor

 15. Erik Kytömäki, utredningssekreterare, informerar nämnden kring ärenden om kränkande behandling.

  Bilagor

 16. Centrala elevrådet informerar nämnden om sitt arbete.

 17.   20

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.