Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Delårsrapport 2023 är årets andra uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av nämndens utveckling gällande verksamheten och ekonomi, inklusive prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten omfattar en sammanfattande uppföljning av verksamhetens utveckling, uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

   

  I delårsrapporten sker också en avrapportering till nämnden av det uppdrag grundskole-förvaltningen fick i samband med Ekonomisk prognos 2023.

  Bilagor

 3. I samband med grundskolenämndens sammanträde i juni avseende nämndinitiativet (M) Räddningspaket för Malmös skolor beslutade nämnden att grundskoleförvaltningen skulle återkomma om ett tilläggsäskande till kommunstyrelsen. Då förvaltningen i samband med delårsrapporten lämnar en nollprognos för året och det endast återstår tre månader på terminen och året rekommenderar grundskoleförvaltningen grundskolenämnden att inte begära ytterligare medel för budgetåret 2023, äskande uppgår därmed till 0 kr.

  Bilagor

 4. Det har framkommit behov av ändringar i delegationsordningen som antogs i grundskolenämnden den 20 juni 2023.

   

  Under avsnitt 3.1 Diskriminering och annan kränkande behandling (tillämplig i alla skolformer) p. 3.1.3 och 3.1.4 ändrats från att Grundskoledirektören har delegation på diskrimineringsersättning upp till 50 000kr och Arbetsutskottet har delegation på diskrimineringsersättning på upp till 100 000kr till att Grundskoledirektören har delegation på diskrimineringsersättning oavsett summa. Med tillägget att information om förlikning i mål ska ges till Arbetsutskottet.

   

  Under avsnitt 5. Delegationsärenden - Ekonomi, p. 5.3 Avtal/hyresavtal/leasingavtal (p. 5.3.4 och 5.3.5) finns det behov av förtydligande.

   

  Det har även framkommit behov av ett tillägg i delegationsordningen gällande investeringar i fastigheter. Föreslaget har lagts till under avsnitt 5. Delegationsärenden Ekonomi, p. 5.6. Investeringar i fastigheter.

   

  Förslag till ändringar har gulmarkerats och nuvarande text är genomstruken med rött i det bifogade förslaget till reviderad delegationsordning.

   

  Bilagor

 5. Grundskolenämnden har beslutat om intern kontrollplan 2023 där granskning avseende försent betalda leverantörsfakturor ingår. Anledningen till att detta kontrollområde valdes är att det fick ett högt värde i riskbedömningen. 100 stycken stickprov på fakturor med belopp över 5 000 kr under första tertialet 2023 har tagits för att närmare undersöka varför fakturorna betalades försent. Ca 7 procent av fakturorna var försenade till betalning.

  Bilagor

 6. Grundskolenämnden har beslutat om intern kontrollplan 2023 och i den ingår även kommungemensamma granskningar. Enligt Kommunstyrelsens beslut är Röjande av sekretess ett av tre kommungemensamma granskningsområden 2023. Granskningen utgörs av en enkätundersökning som genomförts av stadskontoret samt kompletterande intervjuer. Granskningen visar sammanfattningsvis att tryggheten är god gällande hanteringen av sekretessbelagd information. Utvecklingspotential förefaller framför allt finnas i fråga om implementering och synliggörande av befintligt stöd och kompetenshöjande insatser inom ramen för ordinarie drift.

  Bilagor

 7. Grundskoleförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av skolorganisering för läsåret 2023/2024. Skolorganiseringen beskriver i vilka årskurser respektive skola kommer erbjuda utbildning under aktuellt läsår. Revideringar behöver göras utifrån ursprunglig, av nämnden beslutad, skolorganisering för läsåret 2023/2024.

  Bilagor

 8. I samband med att beslut för Söka Skola 2023 återförvisats från Skolväsendets överklagandenämnd, så har förvaltningen uppmärksammat att ett förtydligande i grundskolenämndens riktlinjer för skolplacering daterade 24 maj 2022 behöver göras avseende urvalsgrupp 3 som avser syskonförturen.

  Bilagor

 9. Grundskolenämnden har av kommunstyrelsen fått möjlighet att yttra sig angående ”Remiss från Utbildningsdepartementet - Statens skolverks förslag till ändring i förordningen (2020:833)”.

   

  Grundskoleförvaltningen föreslår att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att ställa sig positiv till de föreslagna förändringarna. Grundskoleförvaltningen bedömer att det inte kommer ha en negativ påverkan på grundskoleförvaltningens verksamheter. Det bedöms inte heller vara några problem med den föreslagna tiden för ikraftträdande, givet att Skolverket bedömer att det är genomförbart till årsskiftet 2023/23.

  Bilagor

 10. Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig om remiss från Justitiedepartementet gällande ”Förstärkt skydd för den personliga integriteten - behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök”.

   

  I betänkandet föreslås en kriminalisering av oskuldskontroller och oskuldsingrepp samt av underlåtenhet att avslöja äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott. Det föreslås även att det ska bli möjligt att meddela utreseförbud enligt LVU för personer under arton år som riskerar att genomgå oskuldskontroller eller oskuldsingrepp i utlandet.

   

  När det gäller omvändelseförsök bedöms det i utredningen att det inte bör införas en särskild reglering som kriminaliserar omvändelseförsök, detta då straffskalan för ofredande sträcker sig från böter upp till fängelse i högst ett år. Brottet ingår även i katalogerna över brott som ingår i

  brotten olaga förföljelse, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och hedersförtryck, som har strängare straffskalor. De allvarligaste förekommande påverkansmedlen omfattas sammanfattningsvis enligt utredningen av den nuvarande straffrättsliga regleringen.

   

  Grundskoleförvaltningen föreslår att grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och ställer sig positiv till utredningens förslag.

   

  Bilagor

 11. John Roslund (M) och Malin Ahlström (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om ”likartad bedömning av elevers kunskaper”. Kommunfullmäktige har skickat vidare motionen till grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås kommunfullmäktige att besluta om följande två att-satser:

   

  • Att ge Grundskolenämnden respektive Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten för att skapa kommuncentrala prov i Malmös kommunala skolor i syfte att höja träffsäkerheten mellan betyg och faktisk kunskap hos Malmö stads elever.
  • Att även utreda möjligheten till att dessa kommuncentrala prov skall vara digitala.

   

  Grundskoleförvaltningen anser inte att ytterligare ett prov ska kunna ha avgörande påverkan på likvärdigheten inom betygsättningen. Omfattande resurser på nationell nivå används på insatser för att uppnå likvärdiga och rättvisa betyg, såsom förberedelser av central rättning av nationella prov, Skolverkets arbete för att undersöka olika modeller för betygsättning och Skolinspektionens uppdrag att arbeta för en mer likvärdig bedömning. Nationella prov i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och för årskurs 9, SO och NO; tas fram på nationell nivå och är obligatoriska för årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och betygsättande lärare ska särskilt beakta nationella prov i betygsättningen i de årskurser där betygs sätts. Grundskoleförvaltningen anser att det är bättre att resurserna satsas på skolorna, än att en organisation för framtagande och genomförande av kommuncentrala prov byggs upp, som ett parallellt system till Skolverkets insatser för en likvärdig betygsättning.

   

  Utifrån ovanstående rekommenderar grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden föreslår att kommunfullmäktige ska avslå de båda förslagen i motionen.

   

  Bilagor

 12. Vänsterpartiet har inkommit med en motion där det yrkas att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till servicenämnden, i samverkan med grundskolenämnden, att utreda förutsättningarna för ett införande av avgiftsfria skolmåltider under lov och ledigheter för elever inskrivna i grundskola.

   

  Grundskoleförvaltningen anser att intentionerna med motionen är goda och instämmer i att en näringsrik kost är viktig för barn och unga. Grundskoleförvaltningen önskar dock belysa komplexiteten med en utredning i enlighet med förslaget då den skulle behöva baseras på antaganden kring hur många elever som skulle ta del av måltiderna, elevernas åldrar och geografisk utspridning. Faktorer så som säkerställande av rätt bemanning och geografiskt utspridda öppna kök under lov och ledigheter skulle vidare innebära stora ekonomiska tillskott. Det finns även vissa försvårande faktorer utifrån ett juridiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv, bland annat för att säkerställa att tillsynsansvaret är tydligt och fungerande för samtliga parter. Vidare bedömer grundskoleförvaltningen att kostnadsfria skolmåltider under lov och ledigheter inte är insatser inom ramen för skolans kompensatoriska uppdrag.

   

  Mot bakgrund av ovanstående anser grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

   

  Bilagor

 13. Stadskontoret har skickat ut Plan för etablering av intern laddinfrastruktur i Malmö stad på remiss. Målet med planen är att genom en kraftfull utbyggnad av Malmö stads laddinfrastruktur möjliggöra för en 100 procent elektrifierad lätt fordonsflotta för Malmö stads verksamheter till 2030.

   

  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiva till Plan för etablering av intern laddinfrastruktur i Malmö stad. Nämnden föreslås framhålla att det är av vikt att den snabba utbyggnationen av laddinfrastrukturen som föreslås i planen inte får negativa konsekvenser såsom förseningar i utbyggnad och lokalåtgärder inom samhällsservice.

   

  Bilagor

 14. Stadskontoret har skickat ut Fordonsstrategi för Malmö stad på remiss. Strategin har tagits fram tillsammans med Malmö Leasing och miljöförvaltningen. Målet är att elektrifiera och effektivisera användningen av Malmö stads fordonsflotta, vilket förväntas bidra till att nå beslutade klimatmål och minska stadens kostnader för transporter över tid. Strategin ska utgöra ett ramverk och en riktning i Malmö stads arbete med sin interna fordonsflotta.

   

  En del i strategins mål är att den lätta fordonsflottan ska vara helt elektrifierad 2023 och att en intern laddinfrastruktur ska etableras för att möjliggöra detta. Vidare ska fordonsflottan i sin helhet vara fossilfri. En annan del i målet är att nyttjandegraden för den lätta fordonsflottan ska öka och att kostnaden per körd mil ska minska.

   

  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till strategin, men framhålla vikten av att strategin gör det möjligt att ta hänsyn till den specifika grundskoleverksamhetens behov och att avsteg från riktlinjerna kan göras vid behov.

  Bilagor

 15. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ. De yrkar att grundskolenämnden 

   

  -  uppdrar åt grundskoleförvaltningen att söka och inleda samarbete med relevanta aktörer i civilsamhället i syfte att bekämpa hedersförtrycket.

  Bilagor

 16. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

   

  Bilagor

 17. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas tillnämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 18. Eric Grundström och Henrik Bengtsson, avdelningen kvalitet och myndighet, tillsammans med Daniel Pamp, Utvecklingsavdelningen, informerar om betygsresultaten och utfallet nationella prov för läsåret 22/23.

  Bilagor

 19. Cecilia Holmkvist, enhetschef, informerar grundskolenämnden om "Trygga barnet" och dess tidiga samordnade insatser.

 20. Fahrudin Zejnic, utbildningschef område C, informerar grundskolenämnden om arbetet med "Örat mot marken".

  Bilagor

 21.   24

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.