Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Föreliggande förslag till detaljplan syftar att tillföra nya funktioner relaterade till idrott, utbildning och evenemang i stadionområdets norra del, och möjliggör för en multisporthall, byggnad för idrottsgymnasium, kontor-, vård- och centrumändamål samt mobilitetshus.

   

  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till planförslaget, och samtidigt påtala vikten av att fördjupat utreda detaljplanens påverkan på omgivande miljöer, särskilt med hänsyn till Malmö Idrottsgrundskola som angränsar direkt till planområdet.

 3. Föreliggande förslag till detaljplan möjliggör för en ny dragning av Hans Michelsensgatan från Universitetsbron till Västkustvägen och utgör en nyckelfaktor i utbyggnaden av Nyhamnen. Gatans dragning påverkar strukturen för kommande byggnation i området och även möjlig utformning och placering för kommande grundskolor i området.

   

  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till föreliggande förslag till detaljplan, men samtidigt påtala vikten av att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommande skolor i området samt för trygga, säkra och barnvänliga trafikmiljöer. Dessa förutsättningar behöver utredas ytterligare innan gatans dragning kan fastställas.

 4. Grundskolenämndens årsanalys 2023 är nämndens tredje och sista uppföljningsrapport för 2023 och utgör ett av flera underlag till Malmö stads årsredovisning. Årsanalysen omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling under året, uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål och budgetuppdrag för 2023 samt ett bokslut per utgången december månad.

 5. Det har inkommit ett initiativ från föräldrar, elever, lärare och andra Malmöbor som engagerar sig i nätverket Malmöskolor mot nedskärningar. Deras motiv är att de inte accepterar de fortsatta nedskärningar som det politiska styret i staden vill göra. I initiativet finns tre frågeställningar som ska besvaras.

 6. I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med intern kontroll samt att nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av det gångna årets arbete med intern kontroll till kommunstyrelsen. Följande ärende innehåller förslag till internkontrollplan för 2024 samt en rapport för uppföljningen av intern kontroll 2023 med tillhörande självskattning

 7. Det har framkommit att det finns behov av ett tillägg i delegationsordningen när det gäller ansökan hos domstol om utdömande av vite enligt 6 § lagen (1985:206) om viten. Förslaget har lagts till under avsnittet 3.2 ”Skolplikt och rätt till utbildning”, punkt 3.2.18 ansökan hos domstol om utdömande av vite.

 8. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2022 att ge stadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på en handlingsplan mot islamofobi och antimuslimsk rasism (STK-2022-950). Stadskontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan för åren 2024–2027. Kommunstyrelsen har skickat ut förslaget på handlingsplan för arbetet med islamofobi och antimuslimsk rasism på remiss till berörda nämnder och bolag. Sista svarsdatum är 11 mars 2024.

   

  I grundskoleförvaltningens förslag till yttrande föreslås grundskolenämnden att ställa sig positiv till handlingsplanens innehåll, samtidigt som det är viktigt att betona att området är något som grundskoleförvaltningen redan arbetar med, dels ute på skolorna, dels genom de insatser som genomförs centralt av Pedagogisk Inspiration. Detta arbete kan fördjupas bland annat genom fortbildning för elever och personal i form av till exempelvis utbildningsinsatser och temadagar som kan arrangeras utifrån eventuella resurser som är kopplade till handlingsplanen.

   

  Vidare är det viktigt att informera kommunstyrelsen om vad grundskolorna och grundskoleförvaltningen är ålagda att göra gällande arbetet mot rasism utifrån nationell lagstiftning och nationella styrdokument. Utöver detta efterfrågar även grundskoleförvaltningen att det är av vikt att det tydligare framgår på vilket sätt en barnkonsekvensanalys har genomförts i framtagandet av planen.

   

 9. Helena Nanne (M) har inkommit med ett nämndinitiativ om ett Malmö fritt från rasism och hatbrott. Vid partiernas gruppledarmöte den 28 oktober 2021 träffades överenskommelse om hantering av nämndinitiativ. Stadskontoret föreslog att kommunstyrelsen beslutar överlämna initiativet till stadskontoret för beredning i enlighet med överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutade att ge stadskontoret i uppdrag att bereda nämndinitiativet. Stadskontoret skickade sedan ut nämndinitiativet på remiss till berörda nämnder.

   

  Arbetet mot rasism och hatbrott är ett ständigt pågående arbete och att detta är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån det underlag som finns i dagsläget och det arbete som sker ute på skolorna i enlighet med nationell lagstiftning, de nationella styrdokumenten, stöd från Skolverket och det uppdrag Skolverket har fått i gällande regleringsbrev för 2024; anser grundskoleförvaltningen att en ny kartläggning av rasism i Malmös skolor inte behöver göras och grundskoleförvaltningen föreslår därför att grundskolenämnden ska yrka avslag på den första att-satsen.

   

  När det gäller den andra att-satsen om att kommunstyrelsen ska anmoda samtliga nämnder att alltid polisanmäla brott som sker i eller i anslutning till nämndernas verksamheter föreslår grundskoleförvaltningen i sitt förslag till yttrande att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att att-satsen ska avslås: med hänsyn till grundskoleförvaltningens beslutade rutiner för polisanmälan, där det framgår att det är viktigt att ta hänsyn till barnens ålder vid eventuell polisanmälan.

   

  Grundskoleförvaltningen föreslår att grundskolenämnden ska godkänna grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och avslå nämndinitiativet i sin helhet.

 10. Grundskolenämnden har fått möjlighet att yttra sig gällande motion av Anfal Mahdi (V) och Maria Dexborg (V) om samordnare i förskola och skola i arbetet mot antisvart rasism/afrofobi.

   

  I motionen föreslås följande två att-satser:

   

  • att uppdra åt berörda förvaltningar att inrätta en samordnare i förskolan och grundskolan för arbetet mot antisvart rasism/afrofobi
  • att samordnaren skall identifiera problem och behov knutet till afrofobi inom förskolan och grundskolan, samt föreslå hur arbetet inom berörda förvaltningar kan systematiseras

   

  I dagsläget finns redan arbetsgruppen ”Normer och värden” på Pedagogisk Inspiration, vars uppdrag är att arbeta med och ge stöd gällande de olika skolformernas läroplaner som är inriktade just på värdegrundsarbetet. Grundskoleförvaltningen anser att Pedagogisk Inspiration ska fortsätta samordna detta arbete.

   

  När det gäller den andra att-satsen, skall samtliga skolor varje år följa upp och revidera sin plan mot kränkande behandling. Detta regleras i kapitel 6 § 8 i skollagen. Huvudmannen och skolorna har alltså en skyldighet att arbeta med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever och detta är en del av skolornas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Vidare utarbetas just nu på stadskontoret en handlingsplan gällande arbetet mot antisvart rasism och afrofobi som kommer skickas på remiss till berörda nämnder.

   

  Utifrån ovanstående föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anse båda att-satserna vara besvarade.

   

   

   

   

   

 11. Kommunstyrelsen begär varje år in en redovisning över EU-projekt och annat internationellt samarbete. Grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen har ett skolutvecklingsarbete som influerats av internationella perspektiv samt samverkar kring internationella frågor av gemensamt intresse genom deltagande i nätverk, ett flertal EU-projekt och annat samarbete. Läroplanen beskriver att ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Grundskolenämndens och förvaltningens internationella arbete redogörs i rapporten ” Redovisning av internationellt arbete 2023”

 12. 2021 gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att se över och föreslå åtgärder för hur kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras i samhällsvård. Syftet med uppdraget är att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet alltid ska garanteras trygghet, säkerhet och en i övrigt god vård. Grundskoleförvaltningens generella bedömning är att utredningen är gedigen och de förslag som föreslås är välgrundade.?Särskilt positivt är att både barn och vårdnadshavare har inkluderats i utredningen. En viktig aspekt i utredningen är förtydligandet att Socialstyrelsens skyldigheter innebär ”God vård med omtanke”, vilket inkluderar barnets skolgång. Utredningen föreslår att socialnämnden ska underrätta ansvarig nämnd om behov av skolplats snarast efter att vård har inletts. Vidare föreslås en lagändring i skollagen (2010:800) i syfte att stärka rätten till skolgång genom att en särskild kunskapsbedömning genomförs i samband med att barn placeras i samhällsvård. Grundskoleförvaltningen bedömer att förslagen främjar kunskapsutvecklingen för barn i samhällsvård och stärker likvärdigheten.

 13. Malmö stadsrevision granskade under 2022 arbetet med särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola. Stadsrevisionens sammanvägda bedömning är att grundskolenämnden i huvudsak bedriver ett ändamålsenligt arbete för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Granskningen visar dock att det inte är säkerställt att elevers behov av särskilt stöd utreds skyndsamt, samt att det finns en risk för att de åtgärder som vidtas inom ramen för åtgärdsprogrammet inte alltid till form och omfattning motsvarar elevens behov. Brister identifieras även avseende skolenheternas användning av huvudmannens mallar för arbetet med särskilt stöd.  

   

  I ett första yttrande i februari 2023 redovisades planerade åtgärder utifrån granskningens rekommendationer.  

   

  I detta uppföljande yttrande redovisas vidtagna åtgärder under 2023–2024 samt vilken effekt de haft i verksamheten.  

 14. Malmö stadsrevision har granskat användningen av tolkar i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden samt grundskolenämnden har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning avseende användning av tolktjänster.

  Stadsrevisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnderna inte har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning avseende användningen av tolktjänster inom förvaltningen samt att det saknas riktlinjer kring när tjänstepersoner inom förvaltningen förväntas använda tolk. Under 2023 har Grundskoleförvaltningen tagit fram ett förvaltningsgemensamt material med vägledning för hur tolktjänster ska användas samt med information om relevant lagstiftning. Materialet har spridits till samtliga chefer och medarbetare i grundskoleförvaltningens och bedöms ha bidragit till kompetensutveckling inom området.

 15. Den 1 juni 2019 beslutade grundskolenämnden om gällande ledningssystem för den medi-cinska och den psykologiska delen av elevhälsan samt för logopedverksamheten som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30). Ledningssystemet har reviderats under hösten 2023.

   

  Vid revideringen har vissa justeringar genomförts så att informationen överensstämmer med dagens organisering. Genomförda ändringar innebär inga förändringar avseende inriktningen i ledning och ansvar för elevhälsans arbete. Mot bakgrund av detta föreslås grundskolenämnden godkänna reviderat ledningssystem.

 16. Grundskolenämnden är vårdgivare för den del inom grundskoleförvaltningen vars verksamhet regleras av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL). Den av nämnden utsedda verksamhetschefen enligt HSL har uppdraget att leda detta arbete. Patientsäkerhetsberättelsen är en del av det ledningssystem som vårdgivaren är skyldig att inrätta. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att ge vårdgivaren bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete samt att förenkla tillgång till information.

 17. Det finns ett ökat nationellt fokus på tidiga och samordnande insatser för barn och unga. Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga utanförskap, missbruk och ohälsa, och tidiga insatser i samverkan med socialtjänsten kan vara avgörande för att bryta en negativ utveckling. Grundskoleförvaltningen föreslår att en ansökan om totalt 6 500 000 kronor görs till kommunstyrelsens anslag inom ”Unga i risk” för att finansiera satsningen på skolsociala team samt för att utveckla arbetet med SSPF i Malmö stads grundskolor.

 18. Vänsterpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ där de yrkar:

  - att förvaltningen tar fram förslag för att kunna genomföra öppna nämndsammanträden, inklusive kostnadsanalyser.

 19. Vänsterpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ där de yrkar:

  - att förvaltningen undersöker och säkerställer att alla elever i Malmö stads grundskolors rätt till anpassningar i samband med nationella prov tillgodoses.

 20. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling enligt 6 kap 10 § skollagen har tagits fram.

 21. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

 22. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

 23.   23

  Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser

 24.   24

  Anmälan av protokoll

 25.   25

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.