Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Grundskolenämnden har utifrån revisorskollegiets rapport och rekommendationer tagit fram förbättringsåtgärder under 2022 för att säkerställa löneprocessen inom förvaltningen. Den sammanvägda effekten av åtgärderna förväntas innebära minskning av oattesterade poster och därmed en minskning av löneskulder vilket planeras att följas upp under 2023. Grundskolenämnden har tagit fram ett gemensamt styrdokument med rutiner för att säkerställa korrekt frånvarorapportering samt kontroll och uppföljning av poster för löneutbetalning som förvaltningsledningen har beslutat och träder i kraft 221201.

  Kommunikations- och utbildningsinsatser för implementering av det nya styrdokumentet har påbörjats och genomförs succesivt med start i november 2022 genom Kortnytt, Chefsnytt och intranätet Komin men även via utbildningsinsatser för chefer och HR-rapportörer.

  Grundskolenämnden har påbörjat ett utvecklingsarbete för ett internt arbetssätt inom HR-avdelningen för att förebygga att löneskulder uppstår, detta arbete kommer att fortsätta 2023.

  Grundskolenämnden genomför informationsinsats kring arkiveringsreglerna för anställningsavtal under december 2022.

  Bilagor

 3. Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande:

  Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående. På grund av att det har hållits allmänna val i Sverige under 2022 har det inneburit att beslut om grundskolenämndens budget och bidrag i form av grundbelopp för år 2023 kommer att beslutas av en ny grundskolenämnd. Beslutet av grundskolenämndens budget för 2023 ska enligt tidplan ske 2023-01-25.

  Ovanstående innebär att utbetalningen till skolorna och fritidshemmen avseende grundbelopp 2023 blir en á conto betalning baserad på ersättningarna enligt 2022 års budgetnivå tills budget 2023 är beslutad av grundskolenämnden. Efter att budget 2023 är beslutad i grundskolenämnden kommer en justering mellan erhållen ersättning och ersättning enligt budget 2023 att regleras retroaktivt från januari 2023.

  Bilagor

 4. Grundskoleförvaltning har fått i uppdrag av grundskolenämnden att granska Malmö stads arbete avseende särskilt stöd. En utredning av samtliga grundskolor och grundsärskolor i Malmö stad har därav genomförts. Grundskoleförvaltningens bedömning är att majoriteten av Malmö stads grundskolor bedriver arbete med särskilt stöd i enlighet med lagstiftningen. Trots detta har vissa brister identifierats, framför allt vad gäller förståelsen av särskilt stöd och extra anpassningar i lagens mening. Grundskoleförvaltningen gavs även i uppdrag att utreda Sorgenfriskolans historiska hantering av elever som varit i behov av särskilt stöd och placering i särskild undervisningsgrupp. Sorgenfriskolan har, på grund av stora brister i sitt arbete med diarieföring och arkivering, inte kunnat ta fram de beslut och beslutsunderlag som begärts in. Grundskoleförvaltningen kan därav inte utreda Sorgenfriskolans historiska arbete med särskilt stöd. Utöver denna brist visar utredningen att Sorgenfriskolan, likt flera andra skolor, är i behov av ökad förståelse av särskilt stöd i lagens mening.

  Bilagor

 5. Ett Malmöinitiativ har inkommit gällande omvandling av grusplanen intill Sofielundsskolan till multisportarena. Tekniska nämnden och servicenämnden har fått möjlighet att besvara initiativet, men har kommit fram till att grundskolenämnden bör besvara initiativtagaren då grundskolenämnden hyr den berörda grusplanen.


  Initiativtagaren framhåller att grusplanen upplevs som undermåligt underhållen och att en multisportarena skulle ge området ett lyft samt bidra till att aktivera barn och andra boende i området. Grundskoleförvaltningen planerar redan idag för att göra vid skolgården på Sofielundsskolan och i samband med detta göra vid grusplanen och etablera olika funktioner som främjar fysisk aktivitet. Grundskolenämnden föreslås således svara initiativtagaren att arbete för att aktivera grusplanen pågår.

  Bilagor

 6. Miljömålsrådet har översänt en årsrapport för 2022 samt förslag till regeringen. Grundskolenämnden samt ytterligare åtta nämnder ombeds att yttra sig i de delar som berör verksamhetsområdet för att sedan översända svaret till kommunstyrelsen som samordnar ärendet.  Miljömålsrådets årsrapport syftar till att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. I rapporten lyfts även ett antal förslag till regeringen. Grundskolenämndens verksamhet berörs framför allt av programområde Styrmedel för hållbar konsumtion, och mer specifikt förslaget om mer hållbara måltider i skolan.  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till och instämma med förslaget om mer hållbara måltider i skolan. Mer hållbara måltider i skolan är väsentligt för välmående och hälsa och är ett viktigt steg mot att uppnå miljömålen.

  Bilagor

 7. Malmö stad bygger en ny högstadieskola i Hyllievång som kommer tas i bruk inför höstterminen 2025. Skolan föreslås heta Alléskolan.

  Bilagor

 8.   9

  Tecknande av överenskommelse om överlåtelse av hyresavtal 1537-005 avseende lokal inom fastigheten Abboten 13 i Malmö

 9. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 10. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 11. Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från den 9 december 2022 och förvaltningsrådets protokoll från den 5 december 2022.

  Bilagor

 12. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

  Bilagor

 13. Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport för läsåret 2021/2022 är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Syftet med rapporten är att beskriva den samlade resultatutvecklingen inom grundskolenämndens verksamheter och presentera en grundläggande analys av resultaten. Syftet är också att skapa ett underlag för fortsatt planering och utveckling av verksamheten. I grundskoleförvaltningens åtagandeplan för läsåret 2022/2023 presenteras de åtgärder som planeras för nästa läsår utifrån kvalitetsrapportens analys och slutsatser. Uppföljning av kunskapsresultaten i sin helhet redovisas i Kunskapsresultatrapporten 2021/2022 och följer med som bilaga till kvalitetsrapporten.  

  Bilagor

 14.   16

  Information från förvaltningsdirektören

 1. § 188

  Val av justerare

 2. Grundskolenämnden har utifrån revisorskollegiets rapport och rekommendationer tagit fram förbättringsåtgärder under 2022 för att säkerställa löneprocessen inom förvaltningen. Den sammanvägda effekten av åtgärderna förväntas innebära minskning av oattesterade poster och därmed en minskning av löneskulder vilket planeras att följas upp under 2023. Grundskolenämnden har tagit fram ett gemensamt styrdokument med rutiner för att säkerställa korrekt frånvarorapportering samt kontroll och uppföljning av poster för löneutbetalning som förvaltningsledningen har beslutat och träder i kraft 221201.

  Kommunikations- och utbildningsinsatser för implementering av det nya styrdokumentet har påbörjats och genomförs succesivt med start i november 2022 genom Kortnytt, Chefsnytt och intranätet Komin men även via utbildningsinsatser för chefer och HR-rapportörer.

  Grundskolenämnden har påbörjat ett utvecklingsarbete för ett internt arbetssätt inom HR-avdelningen för att förebygga att löneskulder uppstår, detta arbete kommer att fortsätta 2023.

  Grundskolenämnden genomför informationsinsats kring arkiveringsreglerna för anställningsavtal under december 2022.

  Bilagor

 3. Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande:

  Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående. På grund av att det har hållits allmänna val i Sverige under 2022 har det inneburit att beslut om grundskolenämndens budget och bidrag i form av grundbelopp för år 2023 kommer att beslutas av en ny grundskolenämnd. Beslutet av grundskolenämndens budget för 2023 ska enligt tidplan ske 2023-01-25.

  Ovanstående innebär att utbetalningen till skolorna och fritidshemmen avseende grundbelopp 2023 blir en á conto betalning baserad på ersättningarna enligt 2022 års budgetnivå tills budget 2023 är beslutad av grundskolenämnden. Efter att budget 2023 är beslutad i grundskolenämnden kommer en justering mellan erhållen ersättning och ersättning enligt budget 2023 att regleras retroaktivt från januari 2023.

  Bilagor

 4. Grundskoleförvaltning har fått i uppdrag av grundskolenämnden att granska Malmö stads arbete avseende särskilt stöd. En utredning av samtliga grundskolor och grundsärskolor i Malmö stad har därav genomförts. Grundskoleförvaltningens bedömning är att majoriteten av Malmö stads grundskolor bedriver arbete med särskilt stöd i enlighet med lagstiftningen. Trots detta har vissa brister identifierats, framför allt vad gäller förståelsen av särskilt stöd och extra anpassningar i lagens mening. Grundskoleförvaltningen gavs även i uppdrag att utreda Sorgenfriskolans historiska hantering av elever som varit i behov av särskilt stöd och placering i särskild undervisningsgrupp. Sorgenfriskolan har, på grund av stora brister i sitt arbete med diarieföring och arkivering, inte kunnat ta fram de beslut och beslutsunderlag som begärts in. Grundskoleförvaltningen kan därav inte utreda Sorgenfriskolans historiska arbete med särskilt stöd. Utöver denna brist visar utredningen att Sorgenfriskolan, likt flera andra skolor, är i behov av ökad förståelse av särskilt stöd i lagens mening.

  Bilagor

 5. Ett Malmöinitiativ har inkommit gällande omvandling av grusplanen intill Sofielundsskolan till multisportarena. Tekniska nämnden och servicenämnden har fått möjlighet att besvara initiativet, men har kommit fram till att grundskolenämnden bör besvara initiativtagaren då grundskolenämnden hyr den berörda grusplanen.


  Initiativtagaren framhåller att grusplanen upplevs som undermåligt underhållen och att en multisportarena skulle ge området ett lyft samt bidra till att aktivera barn och andra boende i området. Grundskoleförvaltningen planerar redan idag för att göra vid skolgården på Sofielundsskolan och i samband med detta göra vid grusplanen och etablera olika funktioner som främjar fysisk aktivitet. Grundskolenämnden föreslås således svara initiativtagaren att arbete för att aktivera grusplanen pågår.

  Bilagor

 6. Miljömålsrådet har översänt en årsrapport för 2022 samt förslag till regeringen. Grundskolenämnden samt ytterligare åtta nämnder ombeds att yttra sig i de delar som berör verksamhetsområdet för att sedan översända svaret till kommunstyrelsen som samordnar ärendet.  Miljömålsrådets årsrapport syftar till att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. I rapporten lyfts även ett antal förslag till regeringen. Grundskolenämndens verksamhet berörs framför allt av programområde Styrmedel för hållbar konsumtion, och mer specifikt förslaget om mer hållbara måltider i skolan.  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till och instämma med förslaget om mer hållbara måltider i skolan. Mer hållbara måltider i skolan är väsentligt för välmående och hälsa och är ett viktigt steg mot att uppnå miljömålen.

  Bilagor

 7. Malmö stad bygger en ny högstadieskola i Hyllievång som kommer tas i bruk inför höstterminen 2025. Skolan föreslås heta Alléskolan.

  Bilagor

 8. § 196

  Tecknande av överenskommelse om överlåtelse av hyresavtal 1537-005 avseende lokal inom fastigheten Abboten 13 i Malmö

 9. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 10. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 11. Grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från den 9 december 2022 och förvaltningsrådets protokoll från den 5 december 2022.

  Bilagor

 12. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

  Bilagor

 13. Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport för läsåret 2021/2022 är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Syftet med rapporten är att beskriva den samlade resultatutvecklingen inom grundskolenämndens verksamheter och presentera en grundläggande analys av resultaten. Syftet är också att skapa ett underlag för fortsatt planering och utveckling av verksamheten. I grundskoleförvaltningens åtagandeplan för läsåret 2022/2023 presenteras de åtgärder som planeras för nästa läsår utifrån kvalitetsrapportens analys och slutsatser. Uppföljning av kunskapsresultaten i sin helhet redovisas i Kunskapsresultatrapporten 2021/2022 och följer med som bilaga till kvalitetsrapporten.  

  Bilagor

 14. Förvaltningsdirektören informerar grundskolenämnden om:

  - Delegationsordning - tilläggsbelopp

  - Covid-19

  - Energiförsörjning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.