Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Förslag till sammanträdestider för grundskolenämnden och grundskolenämndens arbetsutskott för 2024 har tagits fram. Grundskolenämndens arbetsutskott fattade den 13 oktober 2023 beslut om arbetsutskottets sammanträdestider och föreslår nämnden tider för nämndens sammanträden.

  Bilagor

 3. Sverigedemokraterna i grundskolenämnden har inkommit med ett nämndinitiativ med följande yrkande:

  • Att uppdra åt grundskoleförvaltningen att söka och inleda samarbete med relevanta aktörer i civilsamhället i syfte att bekämpa hedersförtrycket.

  Grundskoleförvaltningen tolkar förslaget som att det i nämndinitiativet efterfrågas att grundskoleförvaltningen ska samarbeta med aktörer i civilsamhället som har kunskap och erfarenhet av att bekämpa hedersförtryck.

   

  Utifrån de strukturer och resurser som är framtagna i Malmö stad bedömer grundskoleförvaltningen att de resurser och det stöd som går att få inom Malmö stad bör användas, i stället för att grundskoleförvaltningen ska bygga upp egna nätverk och resurser för detta. Utifrån detta föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska anse initiativet besvarat.

  Bilagor

 4. Grundskolenämnden har fått möjlighet av kommunfullmäktige att yttra sig över John Roslunds (M) motion om rättvisa betyg. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:

   

  1)      Att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gemensamt med grundskolenämnden tar fram åtgärder för att slutbetyg överensstämmer med faktisk kunskap och att rutiner för hur gymnasierna ska agera tas fram

  2)      Att gymnasieskolorna ska informera grundskoleförvaltningen om de skolor vars slutbetyg inte överensstämmer med elevens faktiska kunskap.

   

  I förslaget till yttrande föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. Orsaken till detta är främst att betygsättning är en myndighetsutövning av lärarna och att det finns ett pågående arbete att följa upp arbetet med betyg och bedömning inom grundskolan. Dessutom skiljer sig elevunderlagen mycket åt mellan grundskolorna och gymnasieskolorna. Utifrån detta bedöms det inte finnas behov att ta fram åtgärder tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och inte heller att gymnasieskolor ska bedöma eller informera grundskoleförvaltningen hur grundskolorna arbetar med betyg och bedömning. Vidare kommer grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport från och med läsåret 2023/2024 att innehålla information om hur det går för eleverna i gymnasieskolan och en modul är framtagen i Malmö stads statistikverktyg Koll för att underlätta detta arbete.

  Bilagor

 5. Grundskolenämnden har beslutat om Internkontrollplan 2023 i syfte att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen syftar till att ta reda på hur skolorna analyserar förutsättningar och organiserar personalstyrkan i sin inre organisation för att förebygga och minska risker för bristande kontinuitet i undervisningen samt planering och dokumentation av undervisningen. Granskningen visar att det finns olika sätt att organisera personalen på skolorna som på olika sätt inverkar på undervisningens kontinuitet vid personalbyten. Vad gäller dokumentation av årskursplaneringar och pedagogiska planeringar skiljer det sig också åt mellan och inom skolor. Granskningen visar att grundskoleförvaltningens rutin för användning av Infomentor inte alltid följs fullt ut. Det är av stor vikt att det finns lokala rutiner på skolorna gällande överlämning för att säkerställa kontinuiteten i undervisningen.

   

  Bilagor

 6. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska en kommungemensam granskning av kostförmåner genomföras under 2023. Det finns en risk inom kommunen för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner.

   

  Granskningen av kostförmåner syftar till att få fram underlag för att bedöma huruvida det är lätt att göra rätt, och därigenom kunna uppskatta behov av åtgärder exempelvis i form av informationsinsatser och förbättrade rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera brister.

   

  Granskningen visar att inga felaktigheter gjorts kring förmånsbeskattning i de 65 fakturor som granskats. Löpande kontroller görs av samtliga fakturor och bedömningen är att rutinerna kring kostförmåner fungerar ändamålsenligt.

  Bilagor

 7. Remissyttrande på motion från Emma-Lina Johansson (V) om att införa en strategisk kompetensförsörjningsplan för Malmö stad i samverkan med de fackliga organisationerna. Förvaltningens hänvisar i sitt svar till kommunstyrelsens beslut 2016 att införa ett ledningssystem för kompetensförsörjning i staden samt 2018 en gemensam kompetensstrategi vilka innebär en samlad och gemensam process för att genomföra analyser, samverka inom och mellan förvaltningarna samt planera för insatser för att hantera organisationens kompetensförsörjningsutmaningar. Grundskoleförvaltningen har i sitt arbete med kompetensgapsanalysen en fördjupad dialog, och samarbetar med andra förvaltningar och i synnerhet i skolklustret. Förvaltningens process innefattar även en kontinuerlig dialog med fackliga representanter i förvaltningsråd samt partsammansatt arbetsmiljögrupp.

  Bilagor

 8. Sverigedemokraterna (SD) har inkommit med en motion om att ta fram ett sammanhållet och användarvänligt system för elevernas möjligheter att betygssätta, ge tips och ge kritik om skolmaten. Grundskoleförvaltningen anser att intentionerna med motionen är goda och instämmer i behovet av ökat elevinflytande kring skolmaten och måltidsmiljön. Vid ett eventuellt införande av ett av motionen föreslaget digitalt system för att betygsätta eller kritisera skolmaten måste dock flera saker beaktas, däribland tillgänglighet utifrån stora skillnader i språklig mognad, läsförmåga, digital tillgång och kompetens då man utöver funktionsvariationer och funktionsnedsättningar även behöver beakta åldersspannet 6–16 år. Vidare skulle tillgång till systemet för samtliga användare behöva garanteras, samt kostnader för eventuell upphandling, inköp, produktion och lansering av produkten fördelas. Även frågor kring hur och vilka som ska ansvara för uppföljning och utvärdering behöver beaktas.

   

  I dagsläget sker utvärdering av mer omfattande karaktär kring måltidsfrågorna årligen, genom exempelvis fokusgrupper eller enkätundersökningar. Det finns således möjligheter för elever att lämna synpunkter på måltiderna i skolan. Grundskoleförvaltningen ser att arbetssättet skulle kunna utvecklas, bland annat genom att genomföra utvärderingar med större regelbundenhet, samt att kombinera dessa med kvalitativa dialoger på lokal nivå. Grundskoleförvaltningen och skolrestauranger kommer därav inleda ett gemensamt utvecklingsarbete kring dessa frågor under hösten 2023.

   

  Mot bakgrund av ovanstående anser grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

   

  Bilagor

 9. Grundskolenämnden har getts möjlighet att lämna ett yttrande till kommunfullmäktige gällande motion från Moderaterna angående utökad samverkan mellan skola och socialtjänst. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa skolsociala team på grundskolor i Malmö, samt att utreda möjligheten att stationera socialsekreterare på grundskolor i Malmö.

   

  För grundskoleförvaltningen är förebyggande och tidiga insatser för barn och unga som riskerar en ogynnsam utveckling en prioriterad fråga. Ett fungerande samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen är avgörande för att kunna nå de barn och föräldrar som behöver stöd, och för att insatserna ska få önskad effekt. Grundskoleförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en etablerad samverkan på strukturell nivå och i individärenden. Från och med hösten 2023 kommer det gemensamma ansvaret för samverkan regleras i en särskild överenskommelse mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen, grundskoleförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Till överenskommelsen ska förvaltningarna ta fram en gemensam utvecklingsplan. Förvaltningarna har identifierat ett antal gemensamma utvecklingsområden och utreder på vilket sätt samverkan ska förbättras så att fler barn kan få stöd. Det omfattar bland annat att undersöka förutsättningarna för skolsociala team och socionom i skola. Arbetet pågår och fortsätter under 2024.

   

  Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

   

  Bilagor

 10. Grundskoleförvaltningen har getts möjlighet att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen gällande remiss från Socialdepartementet avseende promemorian Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården. Grundskoleförvaltningen ställer sig positiv till föreslagna förändringar. Förvaltningen anser att det är viktiga förslag på lagändringar och åtgärder för en mer ändamålsenlig ordning för att ge vårdnadshavare, enskilt eller tillsammans med barnet, tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till barns patientuppgifter och andra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det är vidare av stor betydelse att synliggöra barn och vårdnadshavare i lagstiftningen, vilket kan komma att underlätta för vårdpersonalens tolkning av föräldrabalken och offentlighets- och sekretesslagen.

  Bilagor

 11. Kommunfullmäktige har gett grundskolenämnden möjlighet att yttra sig över motion från John Roslund (M) och Tony Rahm (M) angående Malmö stads lokalbehov. I motionen yrkas att kommunfullmäktige ger servicenämnden i uppdrag att utreda stadens samtliga möteslokaler i syfte att minska outnyttjade lokalytor.

   

  Grundskoleförvaltningen föreslår grundskolenämnden att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen, då förvaltningen instämmer i behovet av att se över stadens samlade möteslokaler.

  Bilagor

 12. Vänsterpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ där de föreslår grundskolenämnden besluta:

  - att förvaltningen utreder i vilken utsträckning anställda vikarierar för kollegor.

  - att förvaltningen, i några av de fall där detta förekommer, utreder vilka konsekvenser det innebär för elever och personal.

  Bilagor

 13. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 14. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 15. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

  Bilagor

 16.   19

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.