Hoppa över navigering
 1. Den 28 mars 2022 gav grundskolenämnden grundskoleförvaltningen i uppdrag att komma med en fördjupad utredning och analys av Värner Rydénskolan. Grundskolenämnden efterfrågade ”[v]ilka åtgärder som vidtagits, varför fler resurser inte har fungerat, osv.”. Ärendet behandlades i grundskolenämnden i juni 2022.

   

  Grundskolenämnden beslutade att de tagit del av grundskoleförvaltningens utredning och lade den till handlingarna. Grundskolenämnden gav grundskoleförvaltningen i uppdrag att senast under september månad återkomma med åtgärder, förslag och förväntade effekter för punkterna ”Inriktning samt dela upp i två skolenheter” och ”Fortsätta utifrån nuläget”. Därtill ska en plan läggas för mål och delmål för skolan på 3–5 års sikt samt hur grundskoleförvaltningen kontinuerligt ska stödja skolan samt följa upp denna plan och återkoppla till nämnden. Grundskolenämnden gav även grundskoleförvaltningen i uppdrag att under hösten återkomma till grundskolenämnden med en analys av de förväntade effekterna av punkten ”Minska elevomsättningen genom att begränsa antal nyanlända elever som får sin placering på Värner Rydénskolan”, både ur Värner Rydéns perspektiv och ett bredare Malmöperspektiv. Planen var att den sista punkten skulle hanteras på ett senare möte för grundskolenämnden, men då svaret har inkommit tillsammans med de två andra punkterna återfinns det även i denna utredning. Hela ärendet återremitterades innan grundskolenämndens möte i september och flyttades i stället fram till grundskolenämndens möte i oktober 2022.

   

  I denna tjänsteskrivelse återfinns en bedömning av förslagen i rapporten.

  Bilagor

 2. Utifrån en kommungemensam internkontroll-granskning avseende barnrätt har följande område granskats:


  Framgår det att barnets rättigheter tillgodoses i enlighet med barnkonventionen i grundskoleförvaltningens beslutsunderlag och grundskolenämndens beslut?


  15 individärenden och 10 remissärenden från 2021 har granskats och i granskningsresultatet framgår det att hänsyn tas till barnkonventionen utifrån de nationella styrdokumenten och annan lagstiftning; men att det skulle kunna göras förbättringsåtgärder när det gäller den systematiska uppföljningen av ärenden som rör grupper av barn. Föreslagen åtgärd för att göra detta är att testa barnombudsmannens metodik för barnkonsekvensanalyser på ett strategiskt beslut i grundskoleförvaltningen och utifrån det se vilka förbättringar som kan göras.

  Bilagor

 3. Kulturnämnden har gett grundskolenämnden i uppdrag att inkomma med synpunkter på

  Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2023–2025. Handlingsplanen syftar till att implementera Malmö stads policy avseende arbetet med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Grundskolenämnden ser positivt på revideringen av befintlig handlingsplan för den nationella minoriteten romer, vars syfte är att öka deltagande och inflytande för den romska befolkningen i Malmö, och ett fortsatt samt fördjupat samarbete med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).

  Bilagor

 4. Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med ett nämndinitiativ som föreslår att överenskommelser gällande skolmat ska godkännas av grundskolenämnden. Då inriktningen på maten i Malmö stad regleras av en beslutad kommunal kostpolicy bedömer grundskoleförvaltningen inte att grundskolenämnden kan förändra inriktningsbeslutet på nämndsnivå. Överenskommelsen mellan grundskoleförvaltningen och serviceförvaltningen reglerar förvisso utbudet på skolmåltider men endast genom att säkerställa att de utformas i enlighet med den beslutade kommunala kostpolicyn. Förvaltningen föreslår därför att nämndinitiativet ska avslås.

  Bilagor

 5. Grundskolenämnden har tilldelats utökat kommunbidrag med 5 050 000 kr från kommunstyrelsens anslag till förfogande, särskilda medel för insatser i utsatta områden.

  Malmö stad har tilldelats ytterligare statsbidrag, 19,7 mnkr, (så kallade förstärkningsmedel) från Socialstyrelsen inom ramen för deras sedan tidigare beslutade bidragsgivning ”sociala insatser i utsatta områden”. Syftet med dessa medel är ”att minska riken för att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet”. Kommunstyrelsen har beslutat att grundskolenämnden hos stadskontoret kan avropa 3 320 000 kr från Socialstyrelsen statsbidrag.

  Enligt 14 kap. 2 § skolförordningen (2011:185) gäller att om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Av de insatser som beslutats av kommunstyrelsen, och som föreslås beslutas av grundskolenämnden för genomförande omfattar sammantaget 4 350 tkr insatser som ska tilldelas eleverna hos de enskilda huvudmännen utifrån deras andel av medlen. Grundskoleförvaltningen föreslår att de enskilda huvudmännens andel fördelas ut genom att en engångsutbetalning görs.

  Bilagor

 6. I översiktsplanen presenteras prioriterade inriktningar, strategier samt riktlinjer för Malmös långsiktiga fysiska utveckling. Planförslaget anger Malmös utveckling på 20 års sikt samt en utblick mot år 2050, och möjliggör för cirka 100 000 fler malmöbor och det behov av grundskolor och annan typ av samhällsservice som följer med den planerade befolkningsökningen.

  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till förslaget, men samtidigt påpeka att skolan och samhällsservicen, som är en grundförutsättning för en hållbar utveckling av staden, samt barns plats i staden, bör ges större plats i kommunens mest långsiktiga styrdokument.

  Bilagor

 7. Grundskolenämnden har upprättat en internkontrollplan för 2022, vilken syftar till att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet samt säkerställa en effektiv användning av resurser. Granskningen avseende sekretessklassade fakturor har gjorts för att ta reda på om rutinerna för sekretess av fakturor i ekonomisystemet Ekot fungerar så att GDPR följs. Resultatet av granskningen visar att grundskoleförvaltningens befintliga rutiner för sekretess  av kundfakturor för interkommunal ersättning fungerar väl men att  förbättringar fortsatt behöver göras vad gäller sekretess av taxifakturor. Vad gäller kundfakturor och interkommunal ersättning så sker det per automatik i systemet och 100% av granskade fakturor var sekretessade. För leverantörsfakturor och skolskjuts med taxi var 61% av fakturorna sekretessade vilket kan jämföras med utfallet på 19% föregående år. Förbättringsåtgärder i form av riktade informationsinsatser kring regelverk för sekretesshantering föreslås.

  Bilagor

 8. Kommunfullmäktige har beslutat att stadens inköpsverksamhet genom en tydlig politisk styrning ska användas som strategiskt verktyg för att bidra till fler och bättre innovationer och att vidareutveckla det påbörjade arbetet med att uppnå sociala och miljömässiga mål.

   

  Samtliga nämnder ska med anledning av kommunfullmäktiges beslut årligen redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar över tröskelvärdet och hållbarhetskrav i dessa upphandlingar samt produkt- eller verksamhetsområden där innovativa inköpslösningar efterfrågas.

   

  Nämndens upphandlingsplan ska ligga till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt.

   

  Vidare är upphandlingsplan ett effektivt hjälpmedel för förvaltningens långsiktiga planering och styrning av vilka avtal som är på väg att löpa ut och ska förlängas/avslutas, vilket kan leda till att en upphandling måste påbörjas. Det förväntas att berörda enheter i förvaltningen i deras årliga verksamhetsplanering avsätter tillräckliga personella resurser för aktuella och kommande upphandlingar.

  Bilagor

 9. Malmö stadsrevision har granskat arbetsmarknads- och socialnämndens och grundskolenämndens arbete med placerade barn och unga på HVB. Revisionen har granskat flera aspekter av arbetsmarknads- och socialnämndens kärnprocess men i denna tjänsteskrivelse redovisas de rekommendationer som berör grundskolenämnden. Den sammanvägda bedömningen är bland annat att grundskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden inte helt säkerställer att placerade barn och unga får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

  Mot bakgrund av stadsrevisionens rekommendationer kommer grundskoleförvaltningen gemensamt med arbetsmarknads- och socialförvaltningen att under hösten 2022 tillsätta en arbetsgrupp för att identifiera utvecklingsområden och framställa konkreta lösningsförslag för att åtgärda brister i samverkan. Grundskoleförvaltningen kommer underlätta arbetsgången för placerande socialsekreterare genom att sammanställa en förenklad lathund med svar på återkommande frågor om skolplikt med mera. Därtill kommer grundskoleförvaltningen verka för att fortbilda placerande socialsekreterare inom skolpliktens rättsområde. Åtgärderna förväntas ges effekt fortlöpande och är ett långsiktigt arbete.

  Bilagor

 10. Granskningen visar att det finns brister i hur förvaltningens sociala medier-konton lever upp till servicegarantin, gällande att frågor eller kommentarer ska besvaras inom 24 timmar och signeras med förnamn. Grundskoleförvaltningen föreslår ett antal förbättringsåtgärder för att höja medvetenheten om Malmö stads riktlinjer för sociala medier och serviceskyldigheten.

  Bilagor

 11. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 12. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 13. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

  Bilagor

 14. Mats Johnsson, avdelningschef, informerar och återkopplar om enkätundersökningen om skolrestaurangerna.

 15.   19

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.