Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen (motsvarande firmatecknare). Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar.

 3. Grundskolenämnden fastställer sina arbetsformer. Grundskolenämnden ska utse ett arbetsutskott som ska bereda nämndens ärenden och fatta beslut på nämndens vägnar efter delegation från nämnden. I övrigt regleras antalet ledamöter och ersättare i grundskolenämndens arbetsutskott, nämndens mötesfrekvens, personalrepresentanters närvarorätt samt rutin för justering av protokoll.

  Bilagor

 4. Grundskolenämnden föreslås att besluta om grundskolenämndens arbetsformer vid sitt sammanträde den 25 januari 2023. Som en del i dessa arbetsformer ska ett arbetsutskott inrättas.

 5. Grundskolenämndens budget är nämndens övergripande styrdokument för verksamheten under det kommande året. Nämndsbudgeten innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden, planering av verksamhet samt planering av ekonomi. Information om förvaltningens åtagandeplan för innevarande läsår medföljer nämndsbudgeten för kännedom.

 6. Skolverket höjer från och med den 1 januari 2023 inkomsttaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 54 830 kronor per månad. Detta innebär att Malmö stads föräldraavgifter bör revideras i enlighet med detta.


  Grundskolenämnden föreslås godkänna det reviderade dokumentet Avgifter för förskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som erbjuds i stället för förskola respektive fritidshem i Malmö, att gälla från och med 1 januari 2023.

  Bilagor

 7. Av 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) framgår bl.a. följande:


  Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska fastställas per kalenderår.


  Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående.

  Bilagor

 8. Grundskoleförvaltningen föreslår att hyreskontrakt tecknas för Bulltoftaskolan inom fastigheten Stubbamöllan 1 i Malmö. Projektet avser ombyggnation på Bulltoftaskolan och innebär bland annat ventilation och verksamhetsanpassningar i byggnad A, B, C, D och E och åtgärder avseende lås-, brand- och larmsystem. I samband med aktiveringen av detta tilläggsavtal tillkommer ca 100 m² BTA. Årshyran uppgår till 3 400 000 kr och gäller från och med 2025-06-01.

  Bilagor

 9. Föreliggande förslag till detaljplan syftar att möjliggöra för cirka 130 nya bostäder samt centrumverksamhet i området öster om Sivåkersvägen i Hyllievång. Området angränsar direkt till Malmö Intenational Schools nya lokaler som enligt nuvarande planering kommer tas i bruk 2024.  Grundskolenämnden föreslås ställa sig positiv till planförslaget. Samtidigt föreslås nämnden påtala vikten av att detaljplanens påverkan på omgivande miljöer utreds särskilt, så som buller, trafikflöden, samt störningar i samband med etablering av nybyggnation.

  Bilagor

 10. Under perioden februari – maj 2023 erbjuds grundskolenämndens ordinarie ledamöter och ersättare att gå på skolbesök. Skolbesöken kommer att äga rum efter grundskolenämndens sammanträde och två skolor kommer att besökas under samma dag.  Lunch kommer att serveras i café Rönnen kl. 12.00. Transport ordnas från förvaltningen kl. 13.00.

 11. SKR bjuder in dig som är politiker, ledande tjänsteperson, eller rektor till Skolriksdag 2023, den 8-9 maj på Waterfront Congress Center i Stockholm.

  Skolriksdagen är ett bra tillfälle för förvaltningsledning, rektorer och nämnd att få en gemensam start på den nya mandatperioden.  Att tillsammans inspireras, knyta kontakter, ta del av ny kunskap och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. Områden som kommer vara i fokus är bland annat styrning, kompetensförsörjning, organisation och ledarskap.

  För anmälan och mer information: https://skolriksdag.se/

  Bilagor

 12. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

  Bilagor

 13. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas tillnämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

  Bilagor

 14.   18

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.