Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Grundskolenämndens budget är nämndens övergripande styrdokument för verksamheten under det kommande året. Nämndsbudgeten innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden, planering av verksamhet samt planering av ekonomi. Information om förvaltningens åtagandeplan för innevarande läsår medföljer nämndsbudgeten för kännedom. Grundskolenämnden beslutade 2024-01-24 om planering av verksamhet samt planering av ekonomi. Det aktuella ärendet Nämndsbudget 2024 – komplettering plan för kommunfullmäktigemål är del 2 av årets nämndsbudget och innehåller endast kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden.

 3. Engångsutbetalning för 2024 baseras på volymerna i april 2024 och budgetjusteringen görs i samband med den ordinarie utbetalningen i april 2024. Beloppet per elev blir 238 kr/elev, och till beloppet per elev i fristående verksamhet tillkommer administrationspåslag och momskompensation 6 %. Av grundskolenämndens del av kommunbidragsökningen uppgår den fristående verksamhetens del till ca 1,6 mnkr.

 4. Vänsterpartiet har inkommit med nämndinitiativet ”Öppna sammanträden”. I nämndinitiativet föreslår de att grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag för att kunna genomföra öppna nämndsammanträden, inklusive kostnadsanalyser. Grundskoleförvaltningen har tidigare utrett hur offentliga sammanträden kan organiseras, en utredning som godkändes av grundskolenämnden den 16 juni 2020. Bedömningen är att resultatet av utredningen fortsatt är aktuellt och grundskolenämnden föreslås därmed att anse nämndinitiativet vara besvarat.

 5. Charlotta Tjärdahl, Lisa Stolpe, Boel Pettersson och Leia Wolke Wemmert samtliga Vänster-partiet, har inkommit med nämndinitiativet ”Tillgodose elevers rätt till anpassningar i sam-band med nationella prov”. I nämndinitiativet föreslås grundskolenämnden besluta:

  • att grundskoleförvaltningen undersöker och säkerställer att alla elever i Malmö stads grundskolors rätt till anpassningar i samband med nationella prov tillgodoses.

  Grundskoleförvaltningen föreslår att grundskolenämnden avslår nämndinitiativet utifrån att grundskoleförvaltningen dels genomför uppföljning av skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, dels är det varje skolas rektor som beslutar om anpassningar i anslutning av genomförande av de nationella proven. Dessutom arbetar grundskoleförvaltningen aktivt med att förbereda införandet av digitala bedömningsstöd i årskurs 6 vårterminen 2024 och de digitala nationella proven från och med läsåret 2024/2025. I nuläget bedöms det således inte finnas ett behov av ytterligare kartläggning.

 6. Grundskoleförvaltningen föreslår en ändring gällande delegationsordningen för punkt 8.18 i grundskolenämndens delegationsordning.


  Förslag: Ändring från nuvarande delegat Enhetschef digital utveckling” till delegat ”Avdelningschef utvecklingsavdelningen”. 

   

  Motivering till revidering

  Delegation 8.18 innebär ett stort ansvar utifrån att ingå internationella samarbetsavtal med partners från olika EU-länder. Utifrån den risk och de kostnader det kan medföra att ingå Erasmusavtal, bör delegationen finnas på avdelningschefsnivå. Personen är också juridiskt ombud för Malmö stad gällande Erasmusavtal för Grundskoleförvaltningen. 

   

 7. Motionens förslag handlar om att utforma ett system där skolpengen successivt trappas ner vid långvarig frånvaro och omfördelas till insatser som syftar till att elevens studier ska återupptas, samt att undersöka möjligheterna att centralisera elevhälsan och kompletterande kompetenser.

   

  En ekonomisk modell i enlighet med förslaget skulle kräva lösningar som saknas i dagens elevsystem. Grundskoleförvaltningen bedömer även att det inte är möjligt att införa ett sådant system för fristående skolor. Grundskoleförvaltningen instämmer dock i vikten av att skapa förutsättningar för ett hållbart och systematiskt arbete för god elevhälsa och ökad likvärdighet. Därav pågår flera åtgärder för att främja närvaro, samt för att skapa förutsättningar för goda lärmiljöer och tidiga och samordnande insatser.

   

  Det är huvudmannen som avgör hur elevhälsan bör organiseras utifrån lokala förhållandena. Grundskoleförvaltningen bedömer att det är viktigt att elevhälsans samlade arbete ligger nära eleven, samt att det finns goda förutsättningar att arbeta tvärprofessionellt, främjande och förebyggande. Vidare betonas rektors helhetsansvar för skolans arbete, vilket även innefattar ansvaret att leda skolans elevhälsoarbete. En decentraliserad organisering av vissa elevhälsofunktioner stärker rektors tillgång till personella resurser och möjlighet att leda arbetet på sin skola. Grundskoleförvaltningen instämmer i att elevhälsan har en viktig roll i arbetet att minska skolfrånvaro. Eventuella positiva effekter av en centralisering av vissa elevhälsofunktioner handlar dock inte om aspekter som skulle påverka kvaliteten på förvaltningens frånvaroarbete.

   

  Mot bakgrund av detta anser grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

   

 8. Kommunstyrelsen har gett grundskolenämnden möjlighet att yttra sig gällande ”Remiss angå-ende Motion Anfal Mahdi (V) och Carin Gustafsson (V) om att låta alla elever få rätt till förskoleklass”. I motionen föreslås att Malmö stad inrättar förskoleklasser inom anpassade grund-skolan samt inom skolor med specifik kompetens för elever med särskilda behov i de fall som förskoleklass inte redan finns i verksamheten. Vidare föreslås även att grundskolenämnden uppdras skapa möjlighet för mottagande i särskilda undervisningsgrupper för elever i förskoleklass.

   

  För merparten av förvaltningens specialiserade lärmiljöer finns redan förskoleklass. Gällande inrättande av förskoleklass i resursskola anser grundskoleförvaltningen att detta riskerar likvärdighet vid bedömning av målgrupp och urval, samt att eleven inte får tillgång till den lärmiljö som eleven är i behov av. I anpassade grundskolan eller i särskilda undervisningsgrupper finns inget stöd i skollagen för att inrätta förskoleklasser. Grundskoleförvaltningen föreslår grundskolenämnden därför att yrka avslag på motionen.

 9. Socialdepartementet har skickat Narkotikautredningen – Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik (SOU 2023:62) till Malmö stad på remiss. Grundskolenämnden har möjlighet att yttra sig om utredningen. Grundskoleförvaltningen tillstyrker förslagen, men anser det viktigt att lyfta fram att om skolan systematiskt och kontinuerligt ska kunna utföra sitt uppdrag och ge det stöd som krävs, behöver varje skola vara tillräckligt bemannad. En nationell satsning gällande förebyggande arbete inom området bör också innehålla en ekonomisk satsning ut till varje kommun.

 10. Grundskoleförvaltningen verkställer gynnande beslut om LSS-korttidstillsyn, oftast på skolan eleven är placerad i. Verksamheten bedrivs på 15 skolor, där en biträdande rektor är ansvarig för korttidstillsynen som bedrivs enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. I nuläget är det cirka 120 ungdomar som får korttidstillsyn i dessa verksamheter. Den 21 mars 2018 beslutade grundskolenämnden om gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete avseende korttidstillsyn. Ledningssystemet har nu reviderats med förtydliganden samt smärre justeringar utifrån förändringar i förvaltningens organisation. Genomförda ändringar innebär inga förändringar avseende inriktningen i ledning och ansvar för grundskoleförvaltningens korttidstillsyn.

 11. Stadskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar genomfört en utredning om skor till medarbetare inom Malmö stad som går och står mycket i sitt arbete. Uppdraget har genomförts tillsammans med hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, förskole-förvaltningen, fritidsförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Även serviceförvaltningen har inventerat förekomst och behov av skor i sina verksamheter.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat utredningens rapport till berörda nämnder med en önskan om att nämnderna utifrån verksamhetsmässiga aspekter inkommer med synpunkter på utredningens bedömningar.

   

  I ärendet lämnar grundskoleförvaltningen ett förslag till yttrande till kommunstyrelsen angående utredningsrapporten.

   

 12. Grundskolenämndens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 8 mars 2024 att att ärendet "Nämndinitiativ (M) Angående hedersrelaterat våld och förtryck inom Malmös grundskolor" kombineras med grundskolenämndens arbetsutskotts förslag på uppdrag i ärendet "Information om anmälningar till socialtjänsten relaterade till heder" och bildar ärendet "Uppdrag och nämndinitiativ (M) angående hedersrelaterat våld och förtryck inom Malmös grundskolor" på grundskolenämndens sammanträde den 21 mars 2024.

   

  Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår följande uppdrag:

   - grundskoleförvaltningen får i uppdrag att utvärdera det arbete som hittills har gjorts i skolorna kring att uppmärksamma barn och unga som lever i hedersnormer samt att återkomma till nämnden med rekommendationer på fortsatta insatser.

   

  Moderaterna har inkommit med ett nämndinitiativ där de yrkar att grundskolenämnden beslutar:

  - att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra en fullständig inventering och genomlysning av hedersrelaterat våld och förtryck på samtliga grundskolor i Malmö

  - att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att inrätta ett särskilt hedersteam och stödfunktion vars uppdrag är att tillsammans med lämpliga aktörer arbeta både strategiskt och operativt gentemot samtliga skolor i Malmö med syfte att bekämpa hedersförtrycket, samt ge stöd till personal som arbetar på Malmös grundskolor

  - att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra en fullständig inventering och genomlysning av vilka utbildningsinsatser gällande hedersrelaterat våld och förtryck som har erbjudits och anordnats för medarbetare på enhets- och personnivå

  - att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra en särskild utbildningsinsats för samtliga medarbetare inom Malmös grundskolor i syfte att uppmärksamma den lagstadgade skyldigheten att orosanmäla till socialtjänsten

  - att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag se över och återkomma till nämnden med förslag på hur man kan utveckla förvaltningens fortbildningsinsatser (internt och externt) kopplat hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skrivelser i grundskolans läroplan 

  - att ge grunskoleförvaltningen i uppdrag informera vårdnadshavare om förvaltningens arbete kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck

  - att ge grunskoleförvaltningen i uppdrag informera vårdnadshavare om vilka normer och värderingar som gäller i Malmös grundskolor samt vilket ansvar och vilka skyldigheter personal inom Malmös grundskolor har vid händelse av att ett barn far illa 

  - att ge grundskoleförvaltingen i uppdrag att återkomma till grundskolenämnden med en plan för förbättrad samverkan mellan grundskoleförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen, samt att bjuda in respektive nämnder till en informationsdag avseende kommande samarbeten

  - att grundskolenämnden inför kommande nämndsammanträden får en uppföljningsrap

 13. Sverigedemokraterna har inkommit med ett nämndinitiativ där de yrkar att grundskolenämnden beslutar:

  - Att ge förvaltningen i uppdrag att tydligt signalera till medarbetare att de ska följa lagstiftningen och upprätta orosanmälningar kopplat till hedersförtryck.

  - Att ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra för medarbetare att hotfulla föräldrar ska anmälas till Polismyndigheten.

  - Att ge förvaltningen i uppdrag att tydligt signalera arbetsgivarens helhjärtade stöd till medarbetare, för att de ska känna sig trygga med att upprätta orosanmälningar beträffande barn som lever under hedersförtryck och för att de ska känna sig trygga med att anmäla hotfulla föräldrar till Polismyndigheten.

  - Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram stödjande åtgärdsprogram till medarbetare som inte vågar upprätta orosanmälningar eller polisanmälningar av anhöriga.

  - Att ge förvaltningen i uppdrag att tilldela medarbetare, som upprätthåller hedersnormer i tjänsten, en erinran/varning.

  - Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en lägesbild kopplat till hedersproblematik i Malmös grundskolor och vilka insatser som gett effekt.

 14. Vänsterpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ där de yrkar att:

  Grundskolenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut för införande av att toaletter på Malmö stads grundskolor ska förses med gratis mensskydd.

 15. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling enligt 6 kap 10 § skollagen har tagits fram.

 16. En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende elevers frånvaro enligt 7 kap. 19a § skollagen har tagits fram.

 17. Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som fattas på delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsammanträde.

 18. Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

 19. Förvaltningsrådets protokoll från den 4 mars 2024 samt grundskolenämndens arbetsutskotts protokoll från den 8 mars 2024.

 20.   20

  Information om dataskyddsombudets granskning av grundskoleförvaltningen

 21. Jesper Svedgard, utvecklingssamordnare på enheten för lokalplanering, informerar om ändringar avseende ny- och ombyggnadsprojektet av Nydalaskolan.

 22.   22

  Information från förvaltningsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.