Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 14 februari 2023

 3.   3

  Utbildning om nämndens arbetsmiljöansvar

 4.   4

  Förvaltningens information

 5. Årsanalysen är 2022 års sista uppföljning av Nämndsbudget 2022. Rapporten är förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild över måluppfyllelse, verksamhet och ekonomiskt utfall för året.

  Bilagor

 6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden gav den 27 januari 2021 (HVO-2020-5750) förvaltningen i uppdrag att se över de system och regler som medverkar till upplevelsen av minutscheman och som motverkar en tillitsbaserad styrning. Denna tjänsteskrivelse utgör förvaltningens, genom avdelningen för ordinärt boende, slutrapportering av uppdraget. Det är förvaltningens bedömning att Kommunal och arbetsgivaren är överens om den grundläggande målbilden för hemtjänsten. Vidare menar förvaltningen att införandet av Malmömodellen för kontinuitet, frekvensprojektet och justeringar i ersättningsmodellen samt i systemet LifeCare Planering är viktiga åtgärder för att få bort upplevelsen av ”minutschema” och öka förutsättningarna för en hemtjänst som präglas av tillit mellan de olika aktörerna.

  Bilagor

 7. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskriften AFS 2001:1 föreskriver att arbetsgivaren en gång per år gör en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och organiseras. I uppföljningen summeras sådant som har genomförts och upptäckts under året och tas med i det fortsatta systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter inspektion från Arbetsmiljöverket 2021 togs en ny uppföljningsmodell fram under 2022 vilken har genomförts i samtliga verksamheter i Malmö stad. De största skillnaderna mot tidigare uppföljning är att den nya modellen omfattar alla arbetsställen, alla chefsnivåer och hela samverkanssystemet.


  Som en följd av det nya systemet för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete beslutade kommunstyrelsen att från och med 2022 inte kräva en uppföljning av arbetsmiljöindikatorer från nämnderna. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har valt att för verksamhetsåret 2022 redovisa arbetsmiljöindikatorerna på likartat sätt som föregående år, med vissa justeringar av vilka indikatorer som ingår. Framöver planerar dock förvaltningen för annan uppföljning baserat på att nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur arbetsmiljöarbetet framöver ska återrapporteras till nämnden (§ 142, HVON 2022-12-14). Förvaltningen återkommer med förslag i mars 2023.

  Bilagor

 8. Arbetsskador och tillbud med koppling till hot-, våld-, och kränkningssituationer har ökat 2022 jämfört med 2021. Analysen av de anmälningar som gjordes under året visar i likhet med tidigare år att orsakerna ofta kan kopplas till brukare och patienter med kognitiv svikt och till konflikter mellan kollegor på arbetsplatserna. För att förebygga dessa situationer bedriver nämnden kompetenshöjande insatser inom demensområdet och bemötande, samt ett arbetsplatsnära systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Bilagor

 9. Kommunstyrelsen har anmodat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att redovisa hur nämnden arbetar med att minska personalomsättningen särskilt avseende sjuksköterskor samt hur de arbetat för att minska användningen av extern bemanning (§ 130, 2022-04-06). Detta ärende utgör nämndens redovisning till kommunstyrelsen.

  Under de senaste åren har användningen av extern sjuksköterskebemanning ökat, samtidigt som personalomsättningen har legat på en konstant nivå. Effekter av pandemin har haft påverkan, men även begränsade möjligheter att analysera resursbehovet över tid. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har arbetat med processer och aktiviteter som förväntas få positiva effekter på kompetensförsörjningen och bemanningsplaneringen. Arbetet utökas och fortsätter under kommande år. Samtidigt kommer sjuksköterskebranschen även framöver att vara hårt konkurrensutsatt vilket kommer att påverka nämndens möjligheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor i anställning.

  Bilagor

 10. Malmö stadsrevision har genomfört en fördjupad granskning av handläggning av hemtjänstärenden. Syftet med granskningen var att se om hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete med handläggning av hemtjänstärenden.

  Den sammanvägda bedömningen är att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedriver ett i huvudsak ändamålsenligt arbete med handläggning av hemtjänstärenden. Bedömningen grundar sig på att arbetet i huvudsak bedrivs enligt gällande lagstiftning och övriga regelverk. Dock görs bedömningen att nämndens styrning och uppföljning inom området brister och behöver utvecklas.

  Utifrån granskningens resultat har tre rekommendationer lämnats till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Nämnden har ombetts lämna ett yttrande om de åtgärder som planeras med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.

  Bilagor

 11. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2023-01-19 – 2023-02-15 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 12. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2023-01-19 - 2023-02-14.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.