Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2. Enligt 46 § i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente ges nämnden rätt att inrätta ett utskott, vilket nämnden gjorde den 2 maj 2017 (§ 1) med namnet hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Utskottet har rätt att besluta i ärenden som nämnden delegerar till det och att bereda ärenden som ska avgöras av nämnden. När ett ärende beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter med tre ersättare. Samtliga väljs av nämnden. Vid inrättandet av arbetsutskottet fattade nämnden också beslut om arbetsformer för utskottet, som bland annat reglerar ordningen för ersättare i utskottet.

  Bilagor

 3. Enligt hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente (40 §) bestämmer nämnden tid och plats för sina möten. Förvaltningen har tagit fram förslag på mötestider för 2023, vilka hälsa-, vård- och omsorgsnämnden preliminärt fastställt (2022-10-27, § 124). Nu föreslås hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att slutgiltigt fastställda de föreslagna mötestiderna för nämnden och dess arbetsutskott. Jämfört med preliminärt fastställda tider har gjorts ändringar i januari, april, juni och november. Se rödmarkerade datum.

 4. Vid kontakter med myndigheter och företag efterfrågas ofta vem som har rätt att företräda nämnden/förvaltningen. Detta gäller allt från överenskommelser om övergripande projekt till enskilda avtal och ansökningar av olika slag.

  I kommunallagen finns inte begreppet ”firmatecknare”. Vem som har rätt att teckna avtal och skriva under handlingar m.m. styrs ofta av reglementen och delegationsordningar. För att underlätta detta föreslås nämndens ordförande, förvaltningschef, ekonomichef och enhetschef på ekonomiavdelningen få rätt att företräda nämnden/förvaltningen för att underteckna avtal, ansökningar och liknande handlingar samt ärenden där namngiven ansvarsförbindelse förväntas. Förvaltningschefens, ekonomichefens och enhetschefen på ekonomiavdelningens tillförordnande ersättare föreslås få samma rätt att företräda nämnden/förvaltningen under deras frånvaro.

  Eftersom en ny förvaltningschef tillträder den 1 februari 2023 föreslås nämnden besluta även om dennes rätt att företräda nämnden och förvaltningen.

  Detta beslut ersätter tidigare beslut av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i samma ärende: HVON 2022-06-15, § 87, (HVO-2022-2676).

 5. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är enligt § 16 i nämndens reglemente anställningsmyndighet och har arbetsmiljöansvar. Det innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocess samt ansvara för att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp. I 6 § AFS 2001:1 regleras att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter. Ansvaret ligger kvar hos arbetsgivaren, men arbetsmiljöuppgifterna fördelas i verksamheten på ett sådant sätt att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

  Förvaltningen föreslår att nämnden fortsatt fördelar arbetsmiljöuppgifter till tillförordnad förvaltningschef Anne Wolf enligt tidigare fördelning vilket innebär att samtliga redan vidarefördelade arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer fortsätter att gälla. Fördelningen gäller till och med 31 januari 2023.

  Förvaltningen föreslår vidare att nämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till tillträdande förvaltningschef Sergio Garay från att han tillträder sin tjänst den 1 februari 2023.

  Bilagor

 6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt kommuner och regioner som huvudmän. I lagen finns bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas och att det ska finnas en verksamhetschef som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten.

  Sedan tidigare är fyra avdelningschefer i förvaltningen utsedda som verksamhetschefer med ansvar för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom respektive avdelning. Dessa verksamhetschefer ska utses även av ny nämnd i den nya mandatperioden. Förvaltningen föreslår att Anna Friberg, Helen Martinsson, Rickard Flodfält och Sofie Westlund fortsatt utses som verksamhetschefer inom sina respektive avdelningar.

 7. Enligt 11 kap. 4 § HSL (2017:30) ska det inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering, får en fysioterapeut eller arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt ansvarig sjuksköterska.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås utse Inger Siecke och Sara Negrén till medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden, samt att utse Ann Lis Rohlwin och Linda Gustafsson till medicinskt ansvariga för rehabilitering inom hälsa- vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Med anledning av Inger Sieckes ledighet för arbete på annan tjänst föreslås Malin Bjurgren utses till vikarierande medicinskt ansvarig sjuksköterska under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Dessutom har förvaltningen en tillfällig utökning av medicinskt ansvariga och ytterligare en medicinskt ansvarig sjuksköterska föreslår utses: Karin Sundén under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås också utse Inger Siecke och Sara Negrén till anmälningsansvariga enligt lex Maria för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Malin Bjurgren och Karin Sundén föreslås ha samma ansvar under sina tidsbegränsade anställningar. Ann Lis Rohlwin och Linda Gustafsson förslås utses till anmälningsansvariga enligt lex Maria för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden i de fall en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig vårdskada inom verksamhetsområdet rehabilitering eller där medicintekniska produkter enligt 2 § första stycket 2-3 p. lag (1993:584) om medicintekniska produkter medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.

  Detta beslut ersätter tidigare beslut av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (§ 9, 2019-01-10).

 8. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Delegering innebär därför en överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4, HVO-2017-11) och den har reviderats ett antal gånger därefter.

  I samband med att ny nämnd för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 tillträder och fastställer delegationsordningen föreslår förvaltningen ett antal tillägg och justeringar efter behov. De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd text. I och med fastställandet ersätts tidigare beslutad reviderad delegationsordning (HVON § 82, 2022-06-15).

  Bilagor

 9. Socialstyrelsen antog 1 januari 2012 föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Enligt Socialstyrelsen ska ledningssystemet användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

  Förvaltningen har reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Bakgrunden till revideringen är att flera beslutade strategier har löpt ut och därför inte längre är aktuella och inte bör finnas med i ledningssystemet. Revideringen innehåller även en del ändringar av framför allt redaktionell karaktär.

  Bilagor

 10. Kommunens nämnder ansvarar för att attestreglementet och kommunstyrelsens anvisningar följs. Varje nämnd kan utöver dessa utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde. Varje nämnd utser besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa.

  I samband med en ny mandatperiod föreslås hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att fastställa befintliga attestinstruktion för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden med en mindre korrigering. Detta beslut ersätter tidigare beslut av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (§ 4, 2022-01-27).

  Bilagor

 11. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har beslutat om ett antal styrdokument som gäller för nämndens verksamhet. Ett antal av dessa vill hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen särskilt lyfta för kännedom till den nya nämnden efter mandatperiodsskiftet. Några av styrdokumenten tas upp i egna ärenden: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Delegationsordning och Attestinstruktion. Utöver dessa ges i detta ärende följande dokument för kännedom:

  • Riktlinjer för biståndsbedömning i ordinärt boende och särskilt boende enligt socialtjänstlagen
  • Plan för att förebygga, hantera och utvärdera oönskade händelser
  • Riktlinjer för ekonomisk styrning.

  Förutom styrdokument som är beslutade av nämnden finns hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente som är beslutat av kommunfullmäktige och anger ramarna för nämndens ansvar och formalia. Reglementet läggs också till detta ärende för kännedom.

  Bilagor

 12. Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) informeras hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om att nämnden är personuppgiftsansvarig och ytterst ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområden.

 13. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en planering för introduktion för nämndsledamöter och -ersättare med anledning av ny mandatperiod. På introduktionsdagarna för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 17 samt 19 januari blir det en introduktion av förvaltningens olika verksamheter och deras utvecklingsområden samt personal och ekonomi (se även bilaga 1). Under perioden 16 januari – 1 februari erbjuder kommunen tre stycken övergripande utbildningar för samtliga ledamöter och ersättare på områdena kommunal juridik, kommunal ekonomi och arbetsgivarfrågor samt kommunikation och omvärld. I samband med nämndsammanträden under 2022 kommer introduktion och utbildning att ges på olika områden som är av relevans för förtroendevalda i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om förrättningsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i introduktionsdagar och kommungemensamma utbildningar.

  Bilagor

 14. Malmö stad har ingått ett avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne med Region Skåne. En del av avtalet gäller samverkan mellan parterna, bland annat på politisk nivå. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden önskar att kommunstyrelsen, i form av avtalspart, utser den politiska representationen för Malmö stad under nästkommande mandatperiod 2023 – 2026.

  Bilagor

 15. Enligt kommunallagen 6 kap. 25 § 1 st. ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Det vill säga att några åhörare inte är tillåtna på nämndens möten. Detta gäller under förutsättning att det inte fattats beslut om att hålla öppna sammanträden, vilket inte hälsa-, vård- och omsorgsnämnden gjort. I KL 6 kap. 25 § 3 st. framgår också att sammanträden alltid ska hållas inom stängda dörrar om ärenden avser myndighetsutövning eller om ärenden omfattar sekretess.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens reglemente (§ 43) ger förvaltningschefen permanent närvarorätt vid nämndens sammanträden. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser att det finns behov av ett beslut om en närvarorätt även för andra berörda tjänstepersoner på nämndens sammanträden. Det kan handla om ansvariga chefer, nämndens sekreterare, föredragande tjänstepersoner, inbjudna gäster från lärosäten eller andra förvaltningar eller medarbetare som går ledarskapsprogram i vilket det ingår att delta i nämndens sammanträde. Nämnden föreslås därför besluta om en sådan närvarorätt.

 16. Lisbeth Persson Ekström (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som handlar om situationen på Vittlingen föreslår Persson Ekström att:

  • förvaltningen tillsätter en utredning för att redogöra, inför nämnden, för de företeelser som anhörigföreningen har lyft kring Vittlingen
  • förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder mot de konstaterade och redan icke åtgärdade företeelserna som anhörigföreningen har lyft kring Vittlingen.

   

 17.   17

  Förvaltningens information

 18.   18

  Praktisk information för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.