Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 12 mars 2024

 3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedriver hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Därmed följer bland annat krav på att systematiskt bedriva ett patientsäkerhetsarbete. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som vårdgivare ska enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år. Medicinskt ansvariga inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen tog fram en patientsäkerhetsberättelse till den 1 mars 2024.

 4.   4

  Förvaltningens information

 5. Förvaltningen har fått i uppdrag att inventera förekomsten av hjärtstartare i samtliga verksamheter där personal och brukare vistas. Förvaltningen har genomlyst samtliga verksamheter och redovisar i bifogad rapport för förekomsten av hjärtstartare i verksamheterna.

 6. Hälsa-, vård och omsorgsnämnden beslutade den 17 december 2019 (§ 170) att fastställa riktlinjer för uthyrning lokaler i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Senaste revideringen av riktlinjerna gjordes i slutet på 2021 då förvaltningen identifierat ett behov av att ändra hyresnivåerna och de reviderade riktlinjerna beslutades av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 24 november 2021 (§ 160).

   

  Förvaltningen har nu identifierat ett behov av att ändra riktlinjerna så att föreningar som lånar lokalerna kan ta ut medlemsavgift samt att uthyrning av lokalerna görs till föreningar som erbjuder aktiviteter för förvaltningens målgrupp.

 7. Stadskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar genomfört en utredning om skor till medarbetare inom Malmö stad som går och står mycket i sitt arbete. Uppdraget har genomförts tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, förskoleförvaltningen, fritidsförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Även serviceförvaltningen har inventerat förekomst och behov av skor i sina verksamheter.

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat utredningens rapport till berörda nämnder med en önskan om att nämnderna utifrån verksamhetsmässiga aspekter inkommer med synpunkter på utredningens bedömningar.

   

  I ärendet lämnar hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ett förslag till yttrande till kommunstyrelsen angående utredningsrapporten.

   

 8. Regeringen beslutade den 24 mars 2022 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Slutbetänkandet Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023: 62) har hälsa-, vård och omsorgsnämnden sedan givits möjlighet att yttra sig kring.


  Förslagen i utredningen berör flertalet samhällsaktörer och även så kommuner. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens synpunkter redogörs för i förvaltningens förslag till yttrande.

 9. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2024-02-15 - 2024-03-13.

 10. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2024-02-15 – 2024-03-13 redovisas i tjänsteskrivelsen.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.