Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22 augusti 2023

 3.   3

  Förvaltningens information

 4.   4

  Upphandling av e-handelstjänst för inköp av dagligvaror till brukare i ordinärt boende

 5. Hyllie Park Äldreboende AB (ett aktiebolag ägt av Hyllie Park Kyrkan) driver vårdboende om 34 platser med somatisk inriktning. Från den 1 september 2023 står Hyllie Park utan avtal med Malmö stad eller andra kommuner i Skåne vilket innebär att inga boendeplatser kommer att avropas efter den 1 september, och därmed upphör även på sikt intäkterna till boendet. Hyllie Park Äldreboende AB har därför kontaktat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och framfört att man gärna fortsatt skulle driva boendet i egen regi men med ett separat avtal med Malmö stad. Alternativt framför bolaget att driften av boendet kan tas över av Malmö stad, då gärna i Hyllie parks ”anda”.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har sedan via ordförande beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att hantera den uppkomna situationen. Detta har förvaltningen gjort i en separat utredning som går igenom tre olika alternativ för Hyllie Park från och med hösten 2023:

  1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden vidtar ingen åtgärd.
  2. Hyllie Park Äldreboende AB driver boendet vidare med eget avtal med Malmö stad.
  3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tar över driften av boendet.

   

  Förvaltningen avråder från alternativ 2, men lämnar i övrigt inget förslag till beslut.

 6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har idag ett befintligt hyresavtal med MKB i fastigheten Dammfri 2 för verksamheten Dammfrigårdens mötesplats. Enligt nuvarande hyresavtal står hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för underhållet av lokalen och det är hög tid att renovera lokalen. Planen är att MKB ombesörjer renoveringen, vilken innefattar bland annat nya ytskikt och nya tillgänglighetsanpassade toaletter. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår ett nytt hyresavtal i samband med renoveringen. Hyresökningen med det föreslagna hyresavtalet blir totalt 304 662 kronor första avtalsåret, en ökning med knappt 20 %. Förvaltningen bedömer att denna hyresökning är acceptabel eftersom mötesplatsen är prioriterad och förvaltningen ser ett långsiktigt behov av mötesplatsen med en växande, åldrande befolkning både i staden och i Dammfrigårdens närområden. Renoveringarna kommer att skapa en trevligare lokal att arbeta och vistas i för medarbetare och besökare. Kostnad för renovering kommer också att uppstå oavsett eftersom renovering behöver göras och nämnden har ett befintligt avtal för lokalen.

   

  Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna förvaltningens förslag till hyresavtal samt inhämta tillstånd från kommunstyrelsen att teckna avtal. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att underteckna hyresavtalet efter kommunstyrelsens godkännande.

  Bilagor

 7. Stadskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsen, genomfört en översyn av samtliga nämnders reglementen, ett samlat reglemente för hela kommunen är nu utskickat på remiss. Det samlade reglementet innehåller övergripande bestämmelser för alla nämnder och reglering kring respektive nämnds ansvar och uppgifter. Reglementet är kraftigt reviderat dispositionsmässigt men ansvarsfördelningen mellan nämnder är oförändrad. I förslaget finns tillägg kring vilka undantag som gäller från ansvar, i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens fall gäller undantagen de målgrupper där funktionsstödsnämndens ansvar träder in och vice versa. Ett antal punkter från nuvarande reglemente föreslås också tas bort. De flesta tas bort med motiveringen att det redan regleras i lagstiftning eller andra styrdokument.

   

  Förvaltningens synpunkter redovisas i förvaltningens förslag till yttrande. Synpunkterna är få till antalet eftersom förvaltningen haft stort inflytande under översynsarbetets gång.

  Bilagor

 8. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om utredningen Patientöversikter inom EES och Sverige (SOU 2023:13). Utredningen har tagit fram förslag som möjliggör informationsutbyte av patientöversikter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Utredningen har tagit fram förslag som möjliggör informationsutbyte av patientöversikter inom EES. Patientöversiktstjänsten inom EES syftar till att ge individer och vårdpersonal tillgång till viktig hälso- och sjukvårdsinformation från hemlandet när de behöver vård i ett annat EES-land. Krav på informationsutbyte gäller inte omsorgsgivare, och inte heller kommunal hälso- och sjukvård men dessa vårdgivare och omsorgsgivare får ge tillgång till och ta del av uppgifter om de önskar. Utredningen har dock tagit hänsyn till omsorgsgivare när det gäller det nationella utbytet av patientöversikter.

   

  Många av utredningens förslag handlar om infrastruktur för patientöversikterna, hur den personliga integriteten ska upprätthållas och hur en säker personuppgiftsbehandling ska säkerställas. E-hälsomyndigheten föreslås få ett antal uppdrag med anledning av detta.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till yttrande. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.

  Bilagor

 9. Moderaterna och Centerpartiet har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet föreslår Moderaterna och Centerpartiet att nämnden ska uppdra åt förvaltningen att bereda ett förslag till nämnden om anslutning till ”hemtjänstindex”. Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma till nämnden med underlag för att kunna ta ställning till nämndinitiativets förslag till beslut. I detta ärende redogör förvaltningen kort om vad hemtjänstindex är samt förvaltningens tidigare bedömning kring att inte köpa den rapport som finns för Malmö stads hemtjänstindex.

  Bilagor

 10. Vänsterpartiet (V) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som handlar om hjärtstartare, föreslår V att förvaltningen ska få i uppdrag att undersöka förekomsten av hjärtstartare i förvaltningens verksamheter, införskaffa hjärtstartare där det saknas, undersöka hur HLR-utbildning är inkorporerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att återkomma till nämnden i september med återrapport om hur övriga uppdrag fortlöpt.

  Bilagor

 11. Kommunfullmäktige gav den 28 april 2022 i uppdrag till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att utarbeta en utevistelsestrategi för stadens äldreomsorg. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tolkat uppdraget som att det omfattar nämndens särskilda boenden för äldre och har därför utarbetat en strategi för utevistelse för samtliga särskilda boenden som drivs i kommunal regi. Strategin innehåller en genomgång av värdet av utemiljö på personers hälsa och förklarar en aktuell modell för utevistelse där utemiljön kan delas upp i olika zoner. Strategin innehåller en målsättning som bottnar i de olika zonerna. Strategin föreslås vara aktuell under mandatperioden dvs. till år 2026.

  Bilagor

 12. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har av kommunstyrelsen tilldelats extra medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. Nämnden har tidigare ansökt om medel motsvarande 2 433 tkr för lokal utveckling, minskad segregation och sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden. Kommunstyrelsen har beviljat 620 tkr.

   

  Förvaltningen föreslår nedanstående fördelning av kommunbidraget:

  • 300 000 kronor fördelas till avdelningen för särskilt boende för att förbättra utemiljön på särskilda boenden och korttidsboenden.
  • 270 000 kronor fördelas till avdelningen för hälsa och förebyggande för digital inkludering för att minska ofrivillig ensamhet och förbättra hälsotillståndet i socioekonomiskt utsatta områden.
  • 50 000 kronor fördelas till staben för jämlikhetsanalys av beviljade insatser.

   

  Bilagor

 13. Sedan den 25 maj 2022 är Kajsa Thelin och Martin Axelsson utsedda som dataskyddsombud på heltid för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (§ 73, HVO-2022-2017). Kommunstyrelsen har den 17 maj 2023 (§ 130) anmodat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att entlediga Kajsa Thelin som dataskyddsombud samt att utse Loubna Cherkaoui som ställföreträdande dataskyddsombud inom hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde och att därefter meddela Integritetsskyddsmyndigheten om beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

  Bilagor

 14. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2023-06-13 – 2023-08-23 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 15. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2023-06-13 - 2023-08-22.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.