Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 16 april 2024

 3. Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) informerar om Malmö stads handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö, minoritetslagstiftningen och RIKC uppdrag. 

 4. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats extra kommunbidrag på 16 miljoner kronor. Nämnden har tidigare ansökt om en tilläggsbudget om 16 miljoner kronor under 2024 från statsbidraget Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

  Bilagor

 5. En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är dock praktiskt omöjligt att nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Delegering innebär därför en överföring av beslutanderätt från en nämnd till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antog den 2 maj 2017 nämndens delegationsordning (§ 4, HVO-2017-11) och den har reviderats ett antal gånger därefter.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår ett antal revideringar i delegationsordningen avseende beslutanderätt i ärenden kopplat till dataskydd. Nedan följer föreslagna ändringar från och med 1 maj 2024. De föreslagna ändringarna markeras i förslaget till revidering av delegationsordning med röd text.

  • Punkt 6.6, ”Teckna personuppgiftsbiträdesavtal” föreslås ändras från förvaltningschef till avdelningschef.
  • Punkt 6.16, ”Beslut att anmäla en personuppgiftsincident enligt art. 33-34 DSF” föreslås ändras från förvaltningschef till avdelningschef.

  Bilagor

 6. Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet, som handlar om att skaffa fler trygghetslarm som är kopplade till brandvarnare, föreslår Sverigedemokraterna att förvaltningen ska få i uppdrag att:

   

  • tillsammans med berörda parter verka för en utökad andel trygghetslarm som är kopplade till brandvarnare

   

  • för nämnden föreslå en långsiktig plan för att utöka andelen trygghetslarm som är kopplade till brandvarnare.

   

  Initiativet behandlades av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 22 februari 2024 (§ 29) och förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden med underlag. Detta ärende utgör det underlaget.

  Bilagor

 7. Sverigedemokraterna (SD) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet föreslår Sverigedemokraterna att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att sätta upp bilder på innerdörrarna inom avdelningarna på demensboenden.

   

  Initiativet behandlades av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 22 februari 2024 (§ 28) och förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden med underlag. Detta ärende utgör det underlaget.

  Bilagor

 8. Lisbeth Persson-Ekström (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att köpa in utrustning för att mäta snabbsänka (CRP) och föreslår kommunfullmäktige att ge berörda instanser och nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna att köpa in ett antal instrument för att mäta CRP.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där förvaltningen föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

  Bilagor

 9. Stadskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av ”Malmö stads riktlinjer för inköpsverksamheten” (STK-2016-1296 2018-03-19). Förslaget innefattar uppdateringar samt tillägg kring nämndernas och de helägda bolagens ansvar för organisering av sin inköpsverksamhet. De nya riktlinjerna innefattar förslag att nämnder och bolag utöver riktlinjer för direktupphandling även ska besluta om interna riktlinjer för inköpsverksamheten. De nya riktlinjerna förtydligar också när direktupphandling kan genomföras.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna riktlinjerna för inköpsverksamhet. Med anledning av att riktlinjerna för beställarverksamhet ger nämnder och bolag stor frihet i att välja sin organisering, så vill hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen understryka vikten av att tillräcklig tid ges till att implementera den nya organisationen. Förvaltningen önskar även att vissa beskrivningar i förslaget till riktlinjer förtydligas.

  Bilagor

 10. Tekniska nämnden har haft i uppdrag att se över regelverket för färdtjänst i Malmö stad. Översynen har innefattat att utreda förutsättningarna för en resegaranti inom färdtjänsten samt att göra en översyn av avgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst och ta fram en ny avgiftsmodell. Förslaget har skickats på remiss till bland annat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen men önskar ett förtydligande av vissa kostnader som kommer att belasta den enskilde.

  Bilagor

 11. Regeringen beslutade den 30 juni 2022 att uppdra till en särskild utredare att i egenskap av nationell samordnare stödja universitet och högskolor, hälso- och sjukvårdsmän och vårdgivare i deras arbete att tillhandahålla ändamålsenliga lärandemiljöer av hög kvalitet i hälso- och sjukvården och samordna arbetet i landet. Syftet var att öka tillgången till platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning så att fler utbildningsplatser kan erbjudas. Utredningen föreslår att staten bör ingå ett nationellt avtal för vårdvetenskaplig utbildning, lärande och forskning (VULF) för sjuksköterskeutbildningen. Avtalet föreslås omfatta sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen, men förslaget är konstruerat för att i framtiden kunna utökas till att omfatta fler hälso- och sjukvårdsutbildningar. Vidare föreslår utredningen att regeringen bör ge Universitets- och högskolerådet i uppdrag att utveckla ett nationellt it-stöd för planering och samordning av platser för verksamhetsförlagd utbildning. Förslaget är att it-stödet bör utvecklas och implementeras för samtliga högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet, men i ett första steg för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är övervägande positiva till de förslag i utredningen som omfattar hälsa-, vård- och omsorgsnämndens målgrupp och lämnar synpunkter i förvaltningens förslag till yttrande.

  Bilagor

 12. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om utredningen Ett samordnat vaccinationsarbete – för effektivare hantering av kommande vacciner (SOU 2024:2). Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av och lämna förslag om regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret. Utredningen föreslår inga större förändringar i regleringen av nationella vaccinationsprogram utan huvudsakligen förenklingar och förtydliganden med syfte att bärande principer tydligare framgår. Gällande det nationella registret över vaccinationer föreslår utredningen bland annat en utvidgning av registret för att innehålla fler vaccinationer än i dagsläget. Utredningens lagförslag föreslås börja gälla den 1 januari 2025 och 1 januari 2026.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till yttrande. Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen, men anser att både finansieringen generellt och förslaget om att staten ska kunna ändra huvudman för vaccinering är problematisk.

  Bilagor

 13. Regeringen beslutade den 28 april 2022 att tillsätta en utredning som ska föreslå en utvecklad inriktning för livsmedelsberedskapen inklusive styrmedel för näringslivets medverkan. Utredningen föreslår att målet för livsmedelsberedskapen ska vara att säkerställa att hela befolkningen över tid har tillgång till nödvändiga livsmedel vid en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i livsmedelsförsörjningen. Vidare föreslår utredningen att införa bestämmelser som syftar till att uppnå detta mål. Lagen som föreslås ska heta lagen om livsmedelsberedskap. Genom lagen införs bestämmelser om kommuners ansvar för livsmedelsberedskap och bestämmelser om beredskapslagring. Utredningen föreslår därför att kommuner ska få ett lagstadgat ansvar för vissa uppgifter inom livsmedelsberedskapen. I den nya lagen om livsmedelsberedskap åläggs kommunerna att analysera de behov som kan uppstå för befolkningen i kommunen vid en allvarlig störning i livsmedelsförsörjningen. Kommuner ska också planera för lokal livsmedelsdistribution. Vid en allvarlig störning i livsmedelsförsörjningen eller en överhängande risk för en sådan störning ska kommunen enligt utredningens förslag utifrån sina förutsättningar vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla tillgången till nödvändiga livsmedel för befolkningen i kommunen.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är i stort positiva till utredningens förslag och redogör synpunkter i förvaltningens förslag till yttrande.

  Bilagor

 14. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2024-03-14 - 2024-04-16.

  Bilagor

 15. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2024-03-14 – 2024-04-16 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 16.   16

  Förvaltningens information

 1. Avdelningschef ordinärt boende Anna Friberg och avdelningschef särskilt boende Helen Martinsson informerar om förändringar i bemanningsplaneringen som gjorts i delar av sjuksköterskeorganisationen för att ha en jämnare bemanning utifrån verksamheternas behov. Förändringarna innebär att arbetspassen blir något kortare, vilket i sin tur leder till att sjuksköterskorna arbetar 1-2 fler pass på en fyraveckors-period. 

   

  Ekonomichef Annika Rausin informerar om utfallsprognosen för helåret 2024 som efter årets första månader ligger på nollresultat. 

   

  Förvaltningsdirektör Sergio Garay informerar om:

  • hur förvaltningen arbetar för att resurserna inom HSL-verksamheten ska användas på ett effektivt sätt. Arbetet innebär bland annat att verksamheten ska tillämpa tröskelprincipen och sjuksköterskornas direkta patienttid ska öka.
    
  • arbetet med att följa upp olika nyckeltal i förvaltningens verksamheter för att säkerställa kvaliteten. Nyckeltal som följs upp är bland annat beläggningsgrad, personalkontinuitet, resultat i Brukarundersökningen och personalomsättning.
    
  • uppdraget att förändra upplevelsen av minutstyrning inom ordinärt boende pågår och att arbeta enligt Malmömodellen är en del i att gå mot en mer tillitsbaserad styrning och ledning i organisationen, men det krävs även andra förändringar. Förvaltningen arbetar vidare med uppdraget och att det ska finnas en samsyn med fackliga organisationer om när upplevelsen av minutstyrning har förändrats i berörda verksamheter. 
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.