Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22 november 2022

 3. I hälsa-, vård- och omsorgsnämndens Nämndsbudget 2020 (§ 16, 2020-02-20) framkom att indikatorn ”Tillgodosedda behov” skulle följas upp genom bland annat en analys av tillgången till service och omsorg utifrån jämlikhetsaspekter. Denna analys har blivit något förskjuten på grund av covid-19-pandemin, men har nu slutförts och återrapporteras separat till nämnden.

  Syftet med jämlikhetsanalysen har varit att undersöka om det finns omotiverade skillnader i tillgången till nämndens service och insatser baserat på jämlikhetsaspekter. Med jämlikhetsaspekter avses exempelvis kön, födelseland, ålder, utbildningsnivå och inkomst och dess påverkan på möjligheten stöd och hjälp. Omotiverade skillnader innebär att vissa gruppers erhållna stöd skiljer sig åt från andras utan andra skillnader än just dessa aspekter. Analysen innehåller data från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för myndighet och Statistiska centralbyrån.

  Analysens resultat visar att jämlikhetsaspekterna spelar roll, i olika stor grad, för sannolikheten att överhuvudtaget ha insatser men även hur många insatser som beviljats.

  Bilagor

 4.   4

  Muntlig information om resultat från medarbetarenkäten 2022

 5.   5

  Förvaltningens information

 6. John Roslund (M) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om utveckling av spel för äldre. Roslund föreslår kommunfullmäktige att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten och intresset för att tillsammans med spelbolag i Malmö skapa äldrevänliga spel som kan användas av nämndens brukare på särskilda boenden.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att motionen avslås då förvaltningen inte har resurser att avsätta för att delta i spelutveckling.

  Bilagor

 7. Komredo AB har på uppdrag av kommunernas och regionens revisorer genomfört en granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (även kallat HS-avtalet). Granskningen syftar till att bedöma om Malmö stad uppnår de mål och syften som anges i avtalet. Granskningen har skickats för yttrande till ansvariga nämnder vilka är hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden.

  Granskningens sammanfattande bedömningen är att avtalet i stora delar efterlevs. De delar där effekter av avtalet inte ansågs ändamålsenliga riktade sig främst till funktionsstödsnämnden. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är av förståelsen att nämnden inte behöver vidta några åtgärder vilket även stämmer överens med förvaltningens bild över samverkan med Region Skåne.

  Bilagor

 8. Under 2022 revideras Handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020–2022. Den reviderade handlingsplanen kommer sträcka sig mellan 2023–2025 och samtliga nämnder i Malmö stad omfattas. Syftet med handlingsplanen är att tillgodose den nationella minoriteten romers mänskliga rättigheter i enlighet med nationell minoritetslagstiftning.

  Remissversionen har förankrats i förvaltningen, och romska rådet har lämnat synpunkter och godkänt processen för handlingsplanen. När ärendet har varit på remiss hos berörda nämnder kommer handlingsplanen att samrådas med Romska rådet innan ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till insatserna i handlingsplanen. Synpunkter på förslag till handlingsplan redovisas i förvaltningens förslag till yttrande.

  Bilagor

 9. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en upphandlingsplan för åren 2023–2024 för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken antas i kommunstyrelsen årligen.

  Bilagor

 10. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän. I lagen finns bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas och att det ska finnas en verksamhetschef som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tidigare utsett verksamhetschefer för de verksamheter som utför hälso- och sjukvård (10 januari 2019, § 8; 16 juni 2021, § 94). En av de tidigare utsedda cheferna kommer att avsluta sin anställning i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen och ny verksamhetschef behöver därför utses. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden utser avdelningschef Rickard Flodfält till verksamhetschef för avdelningen för hälsa och förebyggande från den 1 december 2022.

  Detta beslut ersätter därmed tidigare beslut av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (§ 8, 2019-01-10) i den del som avser avdelningen för hälsa och förebyggande.

  Bilagor

 11. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2022-10-20 – 2022-11-23 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 12. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2022-10-20 - 2022-11-22.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.