Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 19 september 2023

 3. Hyllie Park Äldreboende AB (ett aktiebolag ägt av Hyllie Park Kyrkan) driver vårdboende om 34 platser med somatisk inriktning. Från den 1 september 2023 står Hyllie Park utan avtal med Malmö stad eller andra kommuner i Skåne vilket innebär att inga boendeplatser kommer att avropas efter den 1 september, och därmed upphör även på sikt intäkterna till boendet. Hyllie Park Äldreboende AB har därför kontaktat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och framfört att man gärna fortsatt skulle driva boendet i egen regi men med ett separat avtal med Malmö stad. Alternativt framför bolaget att driften av boendet kan tas över av Malmö stad, då gärna i Hyllie parks ”anda”.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har sedan via ordförande beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att hantera den uppkomna situationen. Detta har förvaltningen gjort i en separat utredning som går igenom tre olika alternativ för Hyllie Park från och med hösten 2023:

  1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden vidtar ingen åtgärd.
  2. Hyllie Park Äldreboende AB driver boendet vidare med eget avtal med Malmö stad.
  3. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden tar över driften av boendet.

   

  Förvaltningen avråder från alternativ 2, men lämnar i övrigt inget förslag till beslut.

  Bilagor

 4.   4

  Förvaltningens information

 5. Delårsrapporten är förvaltningens redovisning till nämnden och blir också nämndens rapport till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten ger en bild av utvecklingen av mål och verksamhet och ekonomin under året.

  Bilagor

 6. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har den 14 december 2022 givit förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur arbetsmiljöarbetet framöver ska redovisas till nämnden (§ 142, HVO-2021-1969). Förslaget bestod av fyra delar: hel- och halvårsredovisning av personalstatistik, årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, resultat av medarbetarenkät och återrapportering när behov uppstår. Förslaget godkändes den 29 mars 2023 (§ 46, HVO-2022-5718). Detta ärende utgör den första halvårsredovisningen av personalstatistik.

  Bilagor

 7. Delårsuppföljningen av intern kontroll innehåller redogörelse om resultatet av en av nämndens granskningar, två av nämndens direktåtgärder samt en av de kommungemensamma granskningarna beslutade av kommunstyrelsen.

  Bilagor

 8. Vänsterpartiet (V) har med rätt enligt 4 kap. 20 § kommunallagen väckt ett ärende i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genom ett så kallat nämndinitiativ. I nämndinitiativet föreslår Vänsterpartiet att förvaltningen ska få i uppdrag att:

  • undersöka förekomsten av hjärtstartare i samtliga verksamheter där personal och brukare vistas samt att i de fall hjärtstartare saknas omgående införskaffa hjärtstartare
  • undersöka hur HLR-utbildning är inkorporerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

   

  Initiativet behandlades av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden den 30 augusti 2023 (§ 88) och förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden med underlag. I detta ärende redogör förvaltningen för fakta och nuläge kring förekomst av hjärtstartare, kostnad och etiska aspekter att ta hänsyn till samt uppgifter kring HLR-utbildningar i förvaltningen.

  Bilagor

 9. I Malmö stad finns möjlighet för medborgare att lämna förslag till kommunen genom ett så kallat Malmöinitiativ. Medborgare kan också kommentera och stödja andras initiativ. Om minst 100 personer stödjer ett initiativ genom sin underskrift ska berörd nämnd ta upp ärendet och svara Malmöbon angående förslaget. Svaret publiceras sedan på Malmö stads hemsida för Malmöinitiativ.

   

  Den 9 maj 2023 publicerade en medborgare ett initiativ om trogenhetsbonus vid löneökningar. Initiativet har fått över 100 namnunderskrifter och ska därför tas upp i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden för svar.

   

  Initiativet handlar om att legitimerad personal, förutom ordinarie löneökning, ska få en bonus om de stannar kvar hos arbetsgivaren. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som svar på initiativet.

  Bilagor

 10. Förvaltningen vill få i uppdrag att se över riktlinjerna för biståndsbedömning med syfte att avskaffa att beviljade serviceinsatser omvandlas till tid. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har tidigare gett förvaltningen andra uppdrag som tydliggjort behovet av att förändra modellen för biståndsbedömning av serviceinsatser. Det handlar dels om översyn av system och regler som medverkar till upplevelsen av minutscheman, dels uppdrag kring införande av e-handel. Vidare finns det behov av att se över modellen utifrån effektivitetsskäl med anledning av rådande budgetläge.

   

  En förändring av modellen för serviceinsatser påverkar upplägget för avgifter, vilka beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär att förvaltningen också önskar ett uppdrag för att ta fram ett underlag i syfte att anmoda kommunfullmäktige att besluta om nödvändiga förändringar av avgiftsmodellen för serviceinsatser. Förändringar av riktlinjerna för biståndsbedömning behöver vidare ske i samråd med funktionsstödsnämnden.

  Bilagor

 11. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fått en internremiss om EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna.

   

  Syftet med denna förordning är att fastställa regler för att skydda vuxna som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan försvara sina intressen i gränsöverskridande situationer. I gränsöverskridande situationer ställs de ofta inför komplexa och ibland motstridiga lagar i medlemsstaterna, vilket leder till rättsosäkerhet och långdragna förfaranden. Förslaget till förordning syftar till att säkerställa att skyddet för utsatta vuxna upprätthålls i gränsöverskridande situationer och att deras rätt till individuellt självbestämmande respekteras när de flyttar inom EU. Förslaget omfattar vuxna som på grund av nedsatt eller otillräcklig personlig förmåga inte kan tillvarata sina egna intressen.

   

  Kommissionen har samtidigt lagt fram ett förslag till rådsbeslut om att alla medlemsstater är skyldiga att bli eller förbli parter till 2000 års Haagkonvention om skydd för vuxna i internationella situationer (2000 års Haagkonvention)

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är positiv till intentionerna i förslaget, men efterfrågar konsekvensbeskrivningar av införandet och tillämpningen.

  Bilagor

 12. Den 4 maj 2022 beslutade socialminister Lena Hallengren att ge i uppdrag till Socialdepartementet att utreda och ge förslag på hur småskalig hälso- och sjukvårdsverksamhet kan anslutas till offentligt finansierad öppenvård. Resultatet har publicerats som promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (Ds 2023:23). Hälsa- vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig gällande förslaget.

  Utredarens uppdrag har varit att föreslå åtgärder som skall stimulera mindre hälso- och sjukvårdsaktörers etablering i glesbygd samt skapa förutsättningar för att kunna upphäva lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, förkortad LOL, och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, förkortad LOF.

  Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter presenteras i förvaltningens förslag till yttrande.

  Bilagor

 13. Stadskontoret har tillsammans med Malmö Leasing och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag på Fordonsstrategi för Malmö stad. Syftet med den nya strategin är att optimera styrningen av stadens interna fordonsflotta. Den övergripande målsättningen med strategin är att främja elektrifiering och öka effektiviteten i nyttjandet av stadens varierade fordonsbestånd. Detta omfattar allt från personbilar till lätta och tunga transportfordon samt arbetsmaskiner. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med resterande nämnder och helägda bolag i staden fått strategin på remiss.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser generellt att förslagen i utredningen är bra. Förvaltningens synpunkter återfinns i förvaltningens förslag till yttrande.

  Bilagor

 14. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadskontoret i samarbete med Malmö Leasing, Parkering Malmö, serviceförvaltningen och fastighets- och gatukontoret utarbetat en plan för utvidgningen av Malmö stads interna laddinfrastruktur. Syftet är att möjliggöra en smidig övergång till en fordonsflotta som drivs med elektricitet och som stödjer stadens olika verksamheter.

   

  Planen inkluderar mål, ansvarsfördelning, kostnadsestimering samt förslag på finansiering. Planen omfattar utvecklingen av laddningsstationer både på kommunalt ägda fastigheter och på privatägda platser, och syftar därmed till att skapa en mångsidig och tillgänglig laddningsinfrastruktur för Malmö stad. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med resterande nämnder och helägda bolag i staden fått Plan för etablering av intern laddinfrastruktur på remiss.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen anser generellt att förslagen i utredningen är bra. Förvaltningens synpunkter återfinns i förvaltningens förslag till yttrande.

  Bilagor

 15. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av den kommunala hälso- och sjukvården på särskilda boenden. Syftet med tillsynen var att ta reda på om det finns förutsättningar att ge god och säker vård för personer som bor på boendena. IVO konstaterade ett antal brister och begärde en redovisning av nämnden över vilka förbättringsåtgärder som pågår, vidtagits eller planeras inom ovanstående områden för att komma till rätta med bristerna.

   

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkände den 20 juni 2023 förvaltningens förslag till yttrande. Nu har IVO beslutat att avsluta ärendet.

  Bilagor

 16. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2023-08-24 – 2023-09-20 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 17. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2023-08-23 - 2023-09-20.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.