Hoppa över navigering
 1.   1

  Val av justerare

 2.   2

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 6 december 2022

 3.   3

  Muntlig information om sjuksköterskeprojektet

 4.   4

  Förvaltningens information

 5. Under 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i politiskt styrda organisationer. Syftet med tillsynen var att kommuner ska säkra att styrningen av arbetsmiljöarbetet fungerar så att SAM utvecklas, positiva effekter uppnås och ohälsa och olyckor förebyggs i verksamheten. Initialt identifierade Arbetsmiljöverket tre brister med krav på åtgärder för Malmö stad:

  • Den årliga uppföljningen fångar inte alla brister.
  • Arbetsplatser saknar lokalt anpassade rutiner för undersökning och riskbedömning av alla arbetsmiljörisker
  • Chefer saknar tillräckliga kunskaper om hur man driver ett lokalt systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Efter genomförda stickprovsinspektioner tillsammans med åtgärder som har genomförts kommunövergripande, men ej inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, gör Arbetsmiljöverket nu bedömningen att bristerna i punkt 2 och 3 enligt ovan ännu inte är uppfyllda. Samtliga förvaltningar ska per den 6 december komplettera med uppgifter som möter de identifierade bristerna, och stadens samlade svar ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 16 december. Stadskontoret kommer att svara för Malmö stad som helhet.

  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tidigare tagit fram en handlingsplan genom en arbetsgrupp med sektionschefer, referensgrupp med enhetschefer och referensgrupp med partsgemensam grupp för arbetsmiljö. Förslaget till handlingsplan samverkades den 7 juni 2022 efter att förvaltningsledningen ställt sig positiv till handlingsplanen. Uppgifter ut handlingsplanen lämnas till stadskontoret enligt en gemensam struktur.

  Bilagor

 6. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en upphandlingsplan för åren 2023–2024 för hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. I budget 2018 beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder ska redovisa aktuell inköpsstatistik, planerade upphandlingar (över tröskelvärdet) och hållbarhetskrav samt behov av innovativa inköpslösningar. Denna plan ligger till grund för stadens gemensamma planering av strategiskt viktiga inköpsprojekt, vilken antas i kommunstyrelsen årligen.

  Vid sitt sammanträde den 30 november 2022 (§ 135) återremitterade hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Upphandlingsplan 2023–2024 till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för att arbeta om förslaget så att det blir tydligare att kostnaden för bemanningssjuksköterskor är tänkt att minska över åren då avtalet är tänkt att löpa. Förvaltningen har därefter justerat i planen enligt återremissen.

  Bilagor

 7. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är en av de nämnder som har granskats i Malmö stadsrevisions granskning av effektivisering i Malmö stads verksamheter. Granskningsrapporten lämnar synpunkter på hälsa-, vård- och omsorgsnämndens styrning och uppföljning av effektiviseringsarbetet. Stadsrevisionen har sedan sammanfattat dessa synpunkter i fyra rekommendationer. Rekommendationerna berör framför allt processen för att identifiera effektiviseringsbehov, uppföljning och dokumentation av effektiviseringsprojekt samt återrapportering av effektiviseringsarbetet.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden yttrade sig i ett första steg i februari 2022 och ska nu skicka in ett uppföljande yttrande. Nämnden planerade för ett antal åtgärder utifrån rekommendationerna, resultatet av dessa presenteras i förvaltningens förslag till uppföljande yttrande.

  Bilagor

 8. Malmö stadsrevision genomförde 2021 en granskning av löneprocessen i Malmö stad. Granskningen omfattade kommunstyrelsen, servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om nämnderna hade en tillräcklig intern kontroll gällande löneprocessen. Revisionsrapporten innehöll ett antal rekommendationer som främst handlade om att säkerställa samt tydliggöra att gällande rutiner och styrdokument upprätthålls. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden lämnade i februari 2022 ett yttrande om vilka åtgärder som planerades med anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisades i revisionsrapporten.

  I förvaltningens förslag till uppföljande yttrande lämnas en redovisning av genomfört och påbörjat arbete kopplat till granskningen.

  Bilagor

 9. Malmö stadsrevision har granskat Malmö stads tre redovisningsenheter, varav den som är placerad i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ger service till även arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, i sin samordnande funktion, och servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med redovisningsenheterna. Revisorernas sammanvägda bedömning är att alla har en i huvudsak tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med redovisningsenheterna men alla rekommenderas förbereda en uppföljning av målen för redovisningsenheterna och säkerställa att det sker en systematisk intern kontroll av att redovisningsenheterna själva följer relevant lagstiftning inom redovisnings- och skatteområdet samt god redovisningssed.

  Utifrån rekommendationerna planerade inte förvaltningen för någon direkt åtgärd (yttrande i december 2021) och i det nu uppföljande yttrandet framgår att ingen åtgärd heller genomförts.

  Bilagor

 10. Inkomna och utgående skrivelser till och från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt upprättade skrivelser under perioden 2022-11-24 – 2022-12-07 redovisas i tjänsteskrivelsen.

 11. Enligt kommunallagens (2017:725) 6 kap. 37-40 §§ kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. De beslut som delegerats finns i nämndens delegationsordning och där regleras även i vilken utsträckning beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden. I detta ärende redovisas delegationsbeslut rapporterade under perioden 2022-11-23 - 2022-12-06.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.